Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer och interprofessionell samverkan

Fakta
Disputation

2011-04-15

Titel (sv)

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa. Om sociala representationer och interprofessionell samverkan.

Författare

Per Germundsson

Handledare

Professor Berth Danermark, Professor Mohamed Chaib

Opponent

Professor Solveig Hägglund

Institution

Hälsoakademin

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Per Germundsson

Svenskt abstrakt:

Syftet med avhandlingsarbetet är att utifrån teoribildningen sociala representationer fördjupa kunskaperna kring mötet mellan yrkes­grupperna socialsekreterare och lärare vid samverkan kring målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa. Avhandlingen avser fånga parternas uppfattningar om varandra och det man samverkar kring samt diskutera möjliga konsekvenser av dessa uppfattningar i kontexten interprofessionell samverkan kring barn som far illa.

Empiriska data samlades in genom en associationsstudie. Informanterna utgjordes av 200 lärare och socialsekreterare som deltagit i olika samverkansprojekt kring målgruppen barn som far illa.

Studien visar att de båda yrkesgrupperna har likartade representationer av barn som far illa. Socialsekreterarnas representationer om lärare är huvudsakligen positivt värdeladdade, men lärarna uppfattas i många fall sakna kunskap kring socialsekreterarna och deras arbetsfält. Lärarnas representationer om socialsekreterare är i betydligt större utsträckning färgade av negativt laddade associationer. Den negativa bilden är främst relaterad till socialtjänsten som organisation, inte till socialsekreteraren som individ.

I förhållande till sakområdet interprofessionell samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa tyder studien på att de involverade parternas sociala representationer spelar en betydande roll i samverkansprocessen. Avhandlingsarbetet har visat att teorin om sociala representationer utgör ett väl fungerande ramverk vid studiet av de samverkande yrkesgruppernas uppfattningar om varandra och det de samverkar kring. En preliminär modell som söker belysa de sociala representationernas, tillitens och kommunikationens roll i samverkansprocessen har presenterats.

Sidan publicerades 2011-03-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:44 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser