Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Publicerad:2011-11-17
Uppdaterad:2021-10-26
Författare

Helena Persson

Handledare

Professor Margareta Ekborg, Universitetslektor Christina Ottander

Opponent

Professor Svein Sjøberg

Disputerat vid

UmU – Umeå universitet

Disputationsdag

2011-12-02

Titel (se)

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Institution

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

De naturvetenskapliga ämnena i svenska skolan kan undervisas som separata ämnen i kemi, biologi och fysik, men också ämnesintegrerat, d.v.s. tillsammans eller med andra skolämnen. Både internationella och svenska studier visar att begreppet ämnesintegrering är mångfasetterat och saknar enhetlig definition. Avhandlingens syfte är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning och den består av fyra delstudier. För att ta reda på mer om hur yrkesverksamma lärare beskriver och genomför sådan undervisning intervjuades fem lärare som enligt egen utsago undervisar ämnesintegrerat i skolår 7 till 9 (13-16 år). Den andra studien presenterar två av dessa lärares intentioner med ämnesintegrerad naturvetenskap och hur dessa intentioner visar sig i klassrummet. Studien baseras på intervjuer och klassrumsobservationer som analyserats med intentionell analys. Syftet med den tredje studien är att undersöka vilken typ av kunskap, och vilket innehåll som är framträdande i de två lärarnas arbete med ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning. Också relationen mellan den kunskapsbetoning som läraren säger att de vill ha i sin undervisning och den kunskapsbetoning som kommer till uttryck i undervisningen har undersökts. Som analysverktyg har Bloom’s reviderade taxonomi använts. Syftet med den fjärde studien är att undersöka elevernas syn på ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Analysen baseras på data som samlats in genom gruppintervjuer med elever, elevenkät och klassrumsobservationer. Lärarnas syfte med att organisera undervisningen ämnesintegrerat är att eleverna ska få en helhetssyn på det naturvetenskapliga innehållet, och att de ska kunna tillämpa sina kunskaper och se relevansen av dem i sina vardagliga liv. Ett annat skäl är att lärarna själva tycker att det är ett mer stimulerande sätt att arbeta på. Resultatet visar att ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning är viktig för att ge en helhetssyn, men inte så nödvändig för att knyta undervisningen till elevernas vardag. I undervisningssituationen blev yttre faktorer viktigare än vad lärarna hade uttryckt som viktiga faktorer för deras val att ämnesintegrera och påverkade dem så att de ändrade sin undervisning. Lärarnas syfte med kunskapsbetoningen stämde väl överens med aktiviteterna i klassrummet. Vissa sammanhang undervisades ämnesspecifikt och andra sammanhang ämnesintegrerat. I de ämnesintegrerade sammanhangen fanns en större tonvikt på fakta- och begreppskunskap på en högre processdimension, t.ex. att eleverna skulle analysera och värdera information och göra val, ställningstaganden och mindre betoning på att minnas. Enligt elevernas upplevelser är undervisningens innehåll viktigare för att skapa ett intresse än undervisningens organisation. Det är viktigare att undervisningen är relaterad till deras vardag och att kunskaperna är användbara, än om den är ämnesintegrerad eller inte. Överlag uppskattar flickorna den ämnesintegrerade undervisningen mer än pojkarna. Pojkarna tycker att den är mer ansträngande att arbeta ämnesintegrerat och tror dessutom att de får mindre begreppskunskaper med den ämnesintegrerade naturvetenskapliga undervisningen.

Abstract in English

In Swedish schools science is mainly taught as separate subjects as chemistry, biology and physics. But sometimes they are taught as combined with one another or with other subjects as integrated science. International as well as Swedish studies, show that the concept integrated science is diversified and the concept integrated science teaching lacks a uniform definition. This thesis aims to increase the knowledge about integrated science teaching and consist of four different studies. To find out more about how practicing teachers define and perform integrated teaching, interviews were undertaken with five teachers, teaching science in school year7 to 9(age 13-16) in the Swedish compulsory school. The second study reports on two teachers intentions with integrated science and how these intentions turn out in their classrooms. That study is based on intentional analysis of interviews and classrooms observations. The third study aims to investigating what types of knowledge, i.e. what cognitive process and knowledge perspective, and what content theme that is prominent in the same two Swedish science teachers work with integrated science. Also the relation between what the teachers want with the integrated lesson and what the teaching were aiming at are investigated. For analysing the knowledge perspective the revised version of Bloom s taxonomy was used. The aim of the fourth study is to investigate students views on integrated science teaching. The analysis is based on data collected from group-interviews with students, student questionnaire and classroom observations.Two ways of integrating science teaching were found; one combining the science subjects and one combining the science subjects with other school subjects. The teachers intentions with organizing teaching as integrated science was to let the students get a holistic understanding of the science content, to be able to apply knowledge and to see the relevance in their daily lives. Another reason is that the teachers themselves find it more stimulating to work this way. The result shows that integrated science is important to capture the holistic ideas but not as necessary for connecting to the students daily lives. In classroom reality the external factors became more important and made the teachers change their actions. The knowledge emphasis of the teachers objectives before teaching had good alignment with the activities in the classroom. Some activities were taught as separate subjects and some as integrated science. In the integrated situations there was greater emphasis on factual and conceptual knowledge on a higher process dimension, e.g. the students were to analyse and evaluate information and make choices, standpoints, and less emphasis on procedural knowledge. According to the students experience the content chosen are more important for creating interest than the teaching organisation. It is more important that teaching is connected to everyday-life and deals with useful knowledge, than if it is integrated or not. Overall the girls appreciate the integrated science teaching more than boys. The boys find it more exhausting to work with integrated science and also believe they get less concept knowledge with integrated science teaching.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev