Dela:

Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen

Omotiverade och ointresserade. En stor andel av komvuxeleverna ser studierna som ett alternativ till arbetslöshet. Detta ställer både stora och speciella krav på lärarkåren inom Komvux som måste lägga kraft på att få eleverna till skolbänken, visar Anita Håkanssons avhanling.

Fakta
Disputation

2007-03-23

Titel (sv)

Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen

Titel (eng)

Teachers pedagogical work within the municipal adult education system in Sweden

Författare

Anita Håkansson

Handledare

Lena Holmberg och universitetslektor Stefan Andersson.

Opponent

Professor Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Institution

Fakultet för lärarutbildning, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (HKr)
Läs Skolportens intervju med Anita Håkansson
Läs pressmeddelande (UmU)

Svenskt abstrakt:

Syftet med avhandlingen är att ur ett lärarperspektiv studera den pedagogiska verksamheten på Komvux. I detta syfte ligger att identifiera, beskriva och begreppsliggöra centrala och väsentliga inslag i lärares pedagogiska arbete med vuxna elever. I enlighet med vald metod, Grounded Theory, formuleras forskningsfrågan på följande sätt: Vilket är komvuxlärares huvudsakliga dilemma och hur hanterar de detta? Insamling av data från fyra komvuxenheter har genomförts med hjälp av formella och informella samtal med och mellan lärare, observationer av olika undervisningsmiljöer och deltagande i den övriga dagliga verksamheten. En jämförande analys av empiriska data, vilken i sin tur jämfördes med litteratur och tidigare forskning, ledde fram till en empiriskt grundad substantiell teori om lärares pedagogiska arbete på Komvux.

Lärarnas huvudsakliga dilemma är den höga frånvaron och det stora antal elever som avbryter sina studier. Ett framträdande inslag i lärarnas arbete blir därför att motivera eleverna till att komma till skolan och fullfölja sina studier. Motivationsarbetet har såväl pedagogisk-didaktiska som socioemotionella dimensioner och lärarna försöker på olika sätt finna en balans mellan ett pedagogiskt och socialt uppdrag. Heterogeniteten är omfattande, men majoriteten av de vuxna eleverna har behov som medverkar till att det sistnämnda uppdraget dominerar och att det pedagogiska uppdraget blir sekundärt relativt det sociala. Övertygelsen finns, att lärande och utbildning förutsätter trygghet och ett gott självförtroende och de socioemotionella dimensionerna får på så sätt både ett finalt och ett instrumentellt värde. En möjlig förklaring till lärarnas motivationsarbete är deras ambitioner att eleverna skall ha ett gott liv, eller annorlunda uttryckt, att de skall uppnå livskvalitet antingen i ett lång- eller kortsiktigt perspektiv.

Vuxenpedagogiska teorier och andragogiska utbildningsprinciper bygger på grundantaganden om att alla vuxna är autonoma och ansvarstagande samt att de är naturligt motiverade att lära. Undersökningen visar dock ett avstånd mellan detta ideal och den faktiske vuxne i utbildning. De vuxna eleverna som lärare möter på Komvux kan behöva minst lika mycket styrning och stöd som de elever lärare möter i barn- och ungdomsskolan. Konsekvenserna av detta är att informella, personliga och erfarenhetsbaserade teorier tillämpas i en vuxenutbildningsmiljö som innehåller såväl undervisning som omsorg.

Sidan publicerades 2007-03-21 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-05-02 14:16 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.