Lärdomar av folkmord: Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering

Steven Dahl har utforskat potentialen i en undervisning där historievetenskapliga perspektiv på folkmord används som en resurs för elevernas orientering i livsvärlden.

Fakta
Disputation

2021-11-12

Titel (eng)

Lessons of Genocide : Teaching and learning as historical interpretation and orientation

Författare

Steven Dahl

Handledare

Doktor Ylva Wibaeus, Stockholms universitet

Opponent

Professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder och Karlstads universitet

Institution

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The overarching purpose of this dissertation is to explore possible ways of designing history teaching about genocides to enable learning that develops both knowledge of the history of genocides and the students’ ability to use history for orientation in everyday life. Previous research shows that there is disagreement about what characterises a desirable learning outcome from studying genocides. While some emphasise the importance of students acquiring solid historical knowledge of the genocide in question, others emphasise the question of basic human values as the primary intent of the learning. This source of tension is typical of history as a school subject. On the one hand, we hear the declarations Never again! and We must learn from history! in line with the democratic values on which the curriculum is based. On the other hand, the subject of history is expected to rest on a scholarly basis, which means that the complexity of history needs to be included in its interpretations. This, in turn, means that the discipline of history only rarely can offer unambiguous lessons. An extension of this reasoning leads to the problem focused on in this thesis: How can teaching history be designed to allow students to independently draw lessons that help them orient themselves in their everyday life without sacrificing the basic values of the discipline when interpreting the facts?

This dissertation assumes that a comparative perspective on genocide offers particularly good potential for students to consider what they have learnt. The dissertation’s theoretical framework is based on the concept of historical consciousness, which in the present study is applied with closely related concepts like narrative and the use of history. Questions concerning the development of students’ disciplinary knowledge and historical consciousness are based on the narrative competence model.

Three upper secondary school history teachers and 150 upper secondary school students participated in this intervention study. The empirical material of the dissertation, which was collected over a five-week period, consists of the following individual written assignments: two questionnaires, logbooks, an examination assignment and an evaluation. Additionally, the analyses are based on field notes and notes from planning meetings with the history teachers. The students’ written responses have been analysed as narratives and considered as use of history. Special focus has been on identifying the primary question that the history teaching led to among students and how they used the resources from the discipline of history to formulate the lessons from this teaching.

In particular, the following four findings were made: First, a carefully selected popular cultural movie about genocide is a powerful resource for establishing a need among students to orient themselves in the subject, that is, to raise issues relevant to their lifeworld. Second, a comparative analysis has the potential of highlighting both the unique features and patterns of genocide. The students’ conclusions from this interpretive effort provide them with good opportunities to use history in the present to orient themselves. Thirdly, focusing on the learning perspective in history teaching also seems to encourage interpretation, if the question of lessons has gained relevance in the student’s lifeworld. In light of the above findings and the potential for and obstacles to in-depth learning about genocide that could be observed in this study, four guiding design principles were formulated. These principles can be used to advance the teaching of history about genocides in a way that enables learning about both historical interpretation and orientating themselves in their lifeworld.

Sidan publicerades 2021-11-05 08:46 av Susanne Sawander


Relaterat

Stort fokus på bedömning i historieundervisningen

Historielärare är måna om att anpassa undervisningen efter såväl läroplan som elever, och historieundervisningens fokus riktas allt mer mot bedömning. Det visar Jessica Jarhalls avhandling.

Undervisningen skräddarsys genom val av läromedel

Lärare gör tydliga val för att läromedlet ska matcha undervisningens innehåll och digitala verktyg har stor betydelse för ökad mångfald. Men facklitteraturen lyser med sin frånvaro, visar Tomas Widholm som forskat om läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasiet.

Religionskunskap

Fyra kunniga föreläsare presenterar de senaste forskningsrönen om bland annat etikundervisning, kontroversiella frågor och globaliseringens effekter på religionen. Delta i Stockholm den 10 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 15–29 november. Tips! 15% rabatt om du även vill gå på konferensen i Historia, 9 november.

Historia

Ta del av föreläsningar om bland annat historiebruk, att arbeta med historiska källor i undervisningen samt hur man kan bemöta extrema åsikter i klassrummet! Välkommen!

Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools and the Influence of role stress and self-efficacy on school leaders

Syftet med Erik Lindbergs avhandling "Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools" är att undersöka effekterna av Management by Objectives (MBO) inom svensk gymnasieutbildning.

Historia i mänsklighetens tjänst: internationella riktlinjer och svensk gymnasieundervisning i historia, 1927-2002

Thomas Nygrens avhandling "Historia i mänsklighetens tjänst: internationella riktlinjer och svensk gymnasieundervisning i historia, 1927-2002" är en studie av internationella riktlinjer och historieundervisningen i Sverige 1927-2002. NF:s, UNESCO:s och Europarådets riktlinjer undersöks i förhållande till svenska styrdokument, lärares uppfattningar om och studenters arbete i historia.

Making Sense of Negative Numbers

Utgångspunkten för denna avhandling är intresset för hur elever lär sig och förstår matematik, i det specifika fallet inom området negativa tal. Författaren heter Cecilia Kilhamn, avhandlingen: "Making Sense of Negative Numbers".

Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv

I avhandlingen "Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv" har Igor Potapenko studerat relationen mellan historiemedvetande och identitet hos skolungdomar i Estland.

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

Mary Ingemansson har i sin avhandling "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna" undersökt hur barn i åldrarna 9-12 upplever skönlitterära texter som används i historieundervisningen i förhållande till läroböckerna?

En Meningsfull Historia? : Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten

I avhandlingen "En meningsfull historia?" undersöker och diskuterar historikern Cecilia Axelsson museernas roll som folkbildare och som utökade klassrum för skolan samt deras förmedling av historia.

Educational encounters with adult students in difficult learning situations

I avhandlingen "Educational encounters" har Lisbeth Ohlsson, i vad som betecknas som svåra lärandesituationer, undersökt eventuella dolda resurser för lärande hos hos 23 sökande till vuxenutbildningen som misslyckats i ett inslusstest".

Working Memory and Higher-Order Cognition in Children

Syftet med Carin Tillmans avhandling "Working Memory and Higher-Order Cognition" är att öka förståelsen för högre kognitiva funktioner hos normalutvecklade barn såväl som brister i de högre kognitiva funktionerna hos barn med ADHD.

Mellan retorik och praktik: En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994

I avhandlingen "Mellan retorik och praktik" har Edmund Knutas analyserat svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan ochsamhället efter gymnasiereformen 1994.

Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

Niklas Ammert har i sin avhandling "Det osamtidigas samtidighet" studerat hur svenska historieläroböcker för grundskolans tidigare år ger uttryck för historiemedvetande .

Conditions for EFL learning and professional development. Finland-Swedish learner and Teacher perspectives

Mikaela Björklund har undersökt förutsättningarna för lärande i engelska som främmande språk i nybörjarklassrummet. Hennes avhandling visar att engelska håller på att bli ett andraspråk snarare än ett traditionellt främmande språk för många unga elever.

När realismen blir orealistisk: Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier

I avhandlingen "När realismen blir orealistisk" har Annette Årheim tittat på de utmaningar som uppstår i undervisning när gymnasieelever läser verklighetsbaserad skönlitteratur med anspråk på att de företräder sanningen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.

Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Förskolan når de allra flesta barn och där finns därför goda möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar de små barnens psykiska mående? Vad kan forskningen lära oss om hur förskolan kan arbeta för att nå framgång i sitt hälsofrämjande arbete?

Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

Det finns visst vetenskapligt stöd för att flera föräldraskapsprogram samt skolprogram kan förebygga psykisk ohälsa hos barn.