Hoppa till sidinnehåll

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Publicerad:2012-01-30
Uppdaterad:2012-02-28
Författare

Annica Lagström

Handledare

Kerstin Nilsson, Per-Olof Thång

Disputerat vid

GU – Göteborgs universitet

Disputationsdag

2012-02-03

Titel (se)

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Titel (eng)

The apprenticeship programme teacher. A study of how the role of the vocational teacher is formulated in conjunction with the introduction of upper secondary school apprenticeships

Institution

Institute of Health and Care Sciences

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

En grupp vård- och yrkeslärare får förändrat uppdrag och förändrade förutsättningar i arbetet när den nya gymnasiala lärlingsutbildningen införs. Syftet är att synliggöra hur dessa lärlingslärarens uppdrag formas, hur läraren arbetar och vad uppdraget blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs.Studien har en kvalitativ design där data bildas utifrån lärlingslärares erfarenheter med hjälp av metoden för The Critical Incident Technique och intervjuer. Data har analyserats till sitt innehåll varigenom beskrivande teman framträtt. Avhandlingen antar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som övergripande teoretisk ansats i analys av resultatet.I resultatet beskrivs Lärlingslärarens arbetsinnehåll, vilket visar hur läraren fungerar som sammanhållande länk med helhetsansvar för elevernas praktiska och teoretiska utbildning i karaktärsämnen, och hur de arrangerar elevernas APL-placeringar. Vidare beskrivs hur Lärlingslärarens arbetsvillkor styr arbetet som till stor del sker utanför skolan och i samarbete med elevernas APL-platser. Lärlingslärarens kännetecken beskriver det som framstår som karaktäristiskt för lärlingsläraren och Lärlingslärarens strategier lyfter fram olika strategier som läraren har utvecklat i arbetet på lärlingsutbildningen. Individualisering, anpassning, gränsöverskridande och samordning framträder efter analys som uttryck för konstruktion av lärlingslärarens uppdrag.En slutsats är att vård- och yrkeslärare inom lärlingsutbildningen står inför ett paradigmskifte där undervisning får en undanskymd roll. Det nya läraruppdraget är ett ensamarbete som ställer krav på att kunna arbeta individanpassat och gränsöverskridande samt att kunna anpassa sig till rådande förhållanden och samordna verksamheten runt elevens utbildning och lärande. Lärlingslärarens uppdrag formas av uppgiften som organisatör av utbildning. Ett motiv för att införa lärlingsutbildning har varit brist på utbildade yrkeslärare inom vissa områden. Studien visar emellertid den avgörande betydelse dessa lärare har för kvaliteten i lärlingsutbildningen. För att lärlingsutbildningen ska utgöra ett reellt yrkesutbildningsalternativ, uppnå kvalitet och trovärdighet krävs att lärlingslärarnas kvaliteter synliggörs. Risken är annars att den stannar vid en politisk utopi eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd.Lärlingsläraren bör arbeta ämnesdidaktisk med teorier om lärande som grund. Uppdraget förutsätter gedigna yrkeskunskaper, formell lärarkompetens, resurser och ledningsstöd.

The apprenticeship programme teacher. A study of how the role of the vocational teacher is formulated in conjunction with the introduction of upper secondary school apprenticeships

Vocational teachers will acquire a new role and different working conditions in the new upper secondary school apprenticeship programme. The aim is to highlight how this new role is formulated, how the teachers will work, and what their role will be once a large part of the programme has been transferred to the workplace. The study has a qualitative design. Data is created on the experience of the apprenticeship programme teacher, with the support of the Critical Incident Technique method and interviews. Data analysis is focused on content, resulting in a descriptive theme. A social constructionist perspective was adopted as an overall theoretical approach. The teacher acts as a unifying link with overall responsibility for the students practical and theoretical education in programme-specific subjects, and they arrange the students work placements. There is also a description of how the apprenticeship programme teachers working conditions shape the work itself, which largely takes place outside the school and in collaboration with the students placement companies. The distinguishing features of apprenticeship programme teachers are presented as well as the strategies that are developed when working on the apprenticeship programme. Terms such as individualisation, adaptation, interdisciplinary approach and co-ordination emerge to describe the role assigned to the apprenticeship programme teacher. One of the conclusions is that vocational teachers who work within the apprenticeship programme system are facing a paradigm shift, where teaching takes on a less obvious role. This new role largely involves working alone, on an interdisciplinary basis, and in a manner adapted to the individual. The teacher must adjust to prevailing conditions and co-ordinate a variety of activities related to the students education and learning. The role of the apprenticeship programme teacher is shaped essentially by the task of organising the programme. Although the primary reason cited for introducing the apprenticeship programme is a lack of trained vocational teachers in certain areas, this study has demonstrated the importance of vocational teachers in assuring the quality of the apprenticeship programme. For the apprenticeship programme to be a genuine professional training alternative and to ensure quality and credibility, the merits of the apprenticeship programme teacher must be highlighted. Otherwise, there is a risk that the programme will remain on the level of political utopia or simply become a labor market support initiative. The apprenticeship programme teacher ought to work in a subject-oriented manner with learning theories as a base. The role presupposes solid professional knowledge and training and formal teaching qualifications, together with the requisite resources and management support.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev