Läsa för livet: Tre studier av svenska barns läsutveckling

Fakta
Disputation

2010-01-28

Titel (sv)

Läsa för livet: Tre studier av svenska barns läsutveckling

Titel (eng)

Reading for Life: Three Studies of Swedish Students Literacy Development

Författare

Ulla Damber

Handledare

Professor Stefan Samuelsson

Opponent

Professor Mats Myrberg

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Ulla Damber

Svenskt abstrakt:

Syftet med avhandlingen är att utforska de faktorer som bidrar till att vissa skolklasser presterar på högre nivåer i läsning än vad man skulle kunna förvänta med hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer och språkbakgrund. Hur arbetar dessa klasser? Vilka uppfattningar och attityder visavi läsning och skola kännetecknar dessa barn och deras lärare? Framför allt fokuseras läraren och undervisningen. Avhandlingen baserar sig på tre studier. I en första storskalig statistisk studie jämförs över- och underpresterande klasser i läsning i skolår tre. Lästester, lärarenkäter och elevenkäter låg till grund för analyserna. Resultaten indikerar ett positivt klassrumsklimat, höga frekvenser av fritidsläsning, autentisk litteratur i undervisningen samt lärares långa yrkeserfarenhet som karaktäristika. I en andra uppföljande studie, fokuserades åtta överpresterande klasser i samma datamaterial, i ett multikulturellt förortsområde med låga utbildnings- och inkomstnivåer. I denna studie djupintervjuades även vuxna som varit aktiva i de överpresterande klasserna under tiden för datainsamlingen. De samlade analyserna av kvalitativa och kvantitativa data indikerar att lärares förhållningssätt intar en nyckelroll, då ett brist-synsätt ersatts av framtidsorienterad pedagogik, med inslag som estetisk verksamhet, dynamisk utvärdering, fasta strukturer, riklig läsning av skönlitteratur och eget skrivande. I en tredje, mindre, kvalitativ studie djupintervjuas tidigare elever från en av de undersökta klasserna, nu unga vuxna i början av sin akademiska karriär, om sin skolgång och sitt framtidsperspektiv. Informanterna betonar värdet av att få lyckas, att bli sedd och uppskattad för den man är, samt hemtamhet med litteratur och svenska språket i tal och skrift som framgångsfaktorer.

Sidan publicerades 2010-01-22 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 15:05 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
When ‘Careless Mistakes’ Aren’t: Dyscalculia, Math Anxiety, and Learning Strategies That Help

Math is hard. Dyscalculia, a math learning disability, can make learning and calculating numbers downright painful. Persistent difficulties with math can also lead to intense overwhelm and feelings of academic dread, also known as math anxiety.

Irena Makower: ”De med perfektionistiska personlighetsdrag blir väldigt utsatta”

När idealet är att vara perfekt kan stress, ångest och psykisk ohälsa bli följden. Prestationen blir som en beroendeframkallande drog. Forskning, som den psykologen Irena Makower arbetar med, visar att det bästa sättet att möta detta är att samtala i klassrummet om bland annat drivkrafter.

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Alla ska förstå utmaningen

Spännande forskningsintroduktion­ om vikten av specialpedagogisk ­flerstämmighet i förskolan, skriver Veronica Ferm i en bokrecension.

Forskningsutblick: Upplevd stress hos barn och unga med adhd

Att vuxna med adhd ofta upplever höga stressnivåer har tidigare påvisats i forskning. Men hur upplever barn och ungdomar med adhd stress? I ett antal artiklar skrivna av forskare från Uppsala universitet har barnens perspektiv lyfts, och det framkommer att barn och ungdomar med adhd upplever stress i högre grad än jämnåriga barn utan adhd.