Läsförmågan bland 9-10-åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund

Fakta
Disputation

2009-06-09

Titel (sv)

Läsförmågan bland 9-10-åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund

Titel (eng)

Reading skills among 9-10 year olds. The importance of school climate, collaboration between school and home, teacher competence and pupils

Författare

Elisabeth Frank

Handledare

Professor Karin Taube, Umeå universitet och Fil. Dr. Monica Rosén, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Anders Arnqvist, Karlstads universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Elisabeth Frank
Beställ avhandlingen i tryckt format
Läs mer om disputationen

Svenskt abstrakt:

Skolklasser utgör sociala system där interaktion sker mellan lärare, elever och föräldrar vars olika behov, intressen, erfarenheter, kunskaper och förmågor bidrar till hur verksamheten utformas men också till vilka sociala förhållanden som råder. Detta gör varje klass unik och därpå följer att betingelserna för undervisning och lärande skiljer sig åt klasser emellan.

Utifrån sekundäranalyser av The IEA Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS 2001, studeras i avhandlingen vilken betydelse skol- och klassrumsklimat och hem- och skolsamverkan har för elevers läsförmåga. Fokus ligger även på effekter av lärarkompetens och elevers hembakgrund. Resultaten visar att klasser inte bara skiljer sig åt med avseende på elevers hembakgrund ochläsprestation. Skillnader finns även i form av olika tryggt klimat men också i vad mån föräldrarna är delaktiga i skolarbetet. Det framstår också klart att det finns skillnader med avseende på den undervisande lärarens kompetens. Mycket tyder på att det i denna kompetens inte bara ligger att främja god läsförmåga utan också att skapa ett tryggt klimat och ett positivt föräldrasamarbete.

Sidan publicerades 2009-05-22 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 10:56 av


Relaterat

Self-harm in youth : predicting mental illness, social marginalisation and suicide

Vid bedömning av stöd och insatser för unga med självskadebeteende ska den förhöjda risken för senare psykiatrisk sjuklighet och utanförskap i arbetslivet hållas i minnet, konstaterar Karin Beckman i sin avhandling.

Immigrant students’ opportunities to learn mathematics: In(ex)clusion in mathematics education

Petra Svensson Källberg vill med sin avhandling att fördjupa förståelse av elever med utländsk bakgrunds möjligheter att lära matematik och på så sätt utmana de bristförklaringar som används för att förklara elever med utländsk bakgrunds låga måluppfyllelse i matematik

Samverkan för innovation: En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård

Ylva Askfors visar i sin avhandling att interorganisatorisk samverkan består av flera dimensioneroch kan förstås på flera nivåer, liksom lagren i en lök.

Home for future Earth lovers: Foundations of nature-connecting habitats for children

Matteo Giusti har undersökt teoretiska- och praktiska  grunder rörande livsmiljöer som stödjer barns naturanknytning.

Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support

Barn som ofta är aktivt engagerade i förskolans vardag har bättre förutsättningar att utvecklas och lära sig nya färdigheter, visar Madeleine Sjöman i sin avhandling.

“THE STORY ABOUT ME” Psychological perspectives on young men who sexually offended in adolescence

Män som begick sexuella övergrepp under tonåren blir själva sårbara  och deras livbräckligt, särskilt i relation till de krav som ställs i vuxenlivet. Det visar Sara Ingevaldson i sin avhandling.

Hermeneutik och grammatik : Fenomenologiska undersökningar av språket som tal och teknik

Andreas Widoff har i sin avhandling undersökt språket som tal och teknik. Särskild vikt läggs på de olika sorters mening och struktur som finns inom språket.  

Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors’ contributions to professional learning.

Charlott Sellberg har i sin avhandling utforskat användandet av simulatorer i sjöfartsutbildningen.  

Arabic in Home Language Instruction: Language Acquisition in a Fuzzy Linguistic Situation

Kursplanen i modersmål tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till språk med diglossi och språk som inte skrivs med  den latinska skriften och att detta kan leda till godtycklig bedömning. Det visar Amanda Walldoff i sin avhandling.

Gymnasielärares mentorshandlingar. En verksamhetsteoretisk studie om lärararbete i förändring

Helena Wallströms avhandling handlar om gymnasielärares arbete som elevmentorer i en förändrad och föränderlig gymnasieskola.

Undervisning i en komplex tid: att söka akademisk förändring och utveckling i högre utbildning

Claire Englund har forskat om de faktorer som påverkar akademisk förändring.

Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

Den antipluggkultur som ofta finns bland pojkar kan brytas. Det visar Fredrik Zimmerman i sin avhandling.

Education for Sustainable Food Consumption in Home and Consumer Studies

Emmalee Gisslevik  har utforskat manifestationer av undervisning och lärande om hållbar matkonsumtion inom hem- och konsumentkunskapsundervisningens ramar.

Extremisten i klassrummet – perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism

Vilka nya roller skapas och legitimeras för kommuner och lärare inom det framväxande preventiva arbetet mot terrorism i Sverige? Det är en av frågorna som Christer Mattsson undersöker i sin avhandling.

Co-constructing Expertise: Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

Monika Hattingers avhandling utgår från de utmaningar som digitaliseringen innebär för universitetens tillgänglighet för extern samverkan genom ett anpassat e-lärande som riktar mot industrins kunskapsbehov.

Att vara och agera medborgare : En etnografisk studie i folkbildande praktiker

.Annika Pastuhov vill med sin avhandling bidra med etnografisk förståelse om vilka uttryck för medborgarskap som kan identifieras i institutionaliserade folkbildande praktiker.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.