Dela:

Läsning som identitetsskapande handling: Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal.

Fakta
Disputation

2010-03-26

Titel (sv)

Läsning som identitetsskapande handling: Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal.

Författare

Stig-Börje Asplund

Handledare

Försteamanuens Sten-Olof Ullström, professor Héctor Pérez Prieto

Opponent

Professor Per-Olof Erixon

Institution

Estetisk-filosofiska fakulteten

Lärosäte

KaU – Karlstads universitet

Länkar
Läs avhandlingen här
Läs Skolportens intervju med Stig-Börje Asplund

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen handlar om några av de litteratursamtal som eleverna i en klass på gymnasieskolans fordonsprogram, i vilka samtliga är pojkar, är involverade i under sin gymnasietid i ämnet svenska. Fokus i studien ligger på de litteratursamtal som pojkarna genomför gruppvis och syftet med studien är att beskriva vad som händer när pojkarna samtalar om fyra av de romaner de möter i sin svenskundervisning. Intresset riktas dels mot de läsningar och den reception pojkarna ger uttryck för i litteratursamtalen, dels mot de identitetsskapande processer som sätts i spel när pojkarna interagerar med varandra om de lästa texterna. Det empiriska materialet består av 11 videofilmade gruppsamtal och i avhandlingen kombineras ett samtalsanalytiskt perspektiv med ett receptionsteoretiskt perspektiv. Studien visar att gemenskapande är ett centralt drag i pojkarnas litteratursamtal och detta påverkar vilken reception och vilka läsningar som kommer till tals i samtalen. Pojkarna är angelägna om att komma överens och de röster som hotar att splittra den gemenskap pojkarna konstruerar i samtalen motarbetas på olika sätt. Litteratursamtalen är inte enbart arenor genom vilka pojkarna konstruerar sig som läsare utan litteratursamtalen beskrivs också som ett forum där olika identitetsskapande handlingar äger rum. I samtalen relevantgör pojkarna sin maskulinitet, sin arbetarklasstillhörighet och sin geografiska hemvist. Som läsare är pojkarna bundna till vad som står och inte står i de texter de har läst, men det går att skönja en viss utveckling i deras läsningar mot en mer komplex hållning, sådana de kommer till uttryck i samtalen. Pojkarna genomför också samtalen och den gemenskap som konstrueras bygger på att man har läst den roman som behandlas i gruppsamtalet. Pojkarna tar på så sätt också ansvar för sitt eget lärande. Många av de processer pojkarna är involverade i under litteratursamtalen kan beskrivas som självreproduktionsprocesser, men de olika brytpunkter som identifieras i studien vittnar om att det även existerar öppningar för samtalen att ta andra riktningar.

Sidan publicerades 2010-03-09 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 14:34 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
When ‘Careless Mistakes’ Aren’t: Dyscalculia, Math Anxiety, and Learning Strategies That Help

Math is hard. Dyscalculia, a math learning disability, can make learning and calculating numbers downright painful. Persistent difficulties with math can also lead to intense overwhelm and feelings of academic dread, also known as math anxiety.

Irena Makower: ”De med perfektionistiska personlighetsdrag blir väldigt utsatta”

När idealet är att vara perfekt kan stress, ångest och psykisk ohälsa bli följden. Prestationen blir som en beroendeframkallande drog. Forskning, som den psykologen Irena Makower arbetar med, visar att det bästa sättet att möta detta är att samtala i klassrummet om bland annat drivkrafter.

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Alla ska förstå utmaningen

Spännande forskningsintroduktion­ om vikten av specialpedagogisk ­flerstämmighet i förskolan, skriver Veronica Ferm i en bokrecension.

Forskningsutblick: Upplevd stress hos barn och unga med adhd

Att vuxna med adhd ofta upplever höga stressnivåer har tidigare påvisats i forskning. Men hur upplever barn och ungdomar med adhd stress? I ett antal artiklar skrivna av forskare från Uppsala universitet har barnens perspektiv lyfts, och det framkommer att barn och ungdomar med adhd upplever stress i högre grad än jämnåriga barn utan adhd.