Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students

Publicerad:2016-10-26
Uppdaterad:2016-11-29

Johan Korhonen har i sin avhandling undersökt sambandet mellan inlärningssvårigheter i matematik och läsning, akademiskt välbefinnande och utbildningsvägar.

Författare

Johan Korhonen

Handledare

Docent Karin Linnanmäki, Åbo Akademi, Professor Pirjo Aunio, University of Helsinki

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2016-11-11

Titel (eng)

Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students

Abstrakt

Syftet med denna avhandling var att undersöka sambandet mellan inlärningssvårigheter i matematik och läsning, akademiskt välbefinnande och utbildningsvägar. Inlärningssvårigheter i matematik var i fokus i alla fyra delstudier. I studie I undersöktes samband mellan matematikprestationer och olika färdigheter inom läsning (ord-, läsförståelse och stavning) i ett sampel av elever i årskurs nio (N = 810). Studie II fokuserade på den relativa betydelsen av matematik- och läsfärdigheter för studerandes (N = 1152)) utbildningsmålsättningar tillsammans med mått på deras intresse och välbefinnande. I studie III undersöktes förändring och stabilitet av inlärningssvårigheter i matematik och akademiskt välbefinnande hos studerande (N = 980) under övergången till andra stadiets utbildning. Slutligen predicerades skolavbrott i andra stadiet med hjälp av inlärningssvårigheter och akademiskt välbefinnande i studie IV.
Strukturekvationsmodeller användes i alla delstudier och resulterade i följande fynd. Studerandes läsfärdigheter hade ett starkt samband med deras matematikfärdigheter medan deras stavningsfärdigheter inte var relaterade till deras matematikfärdigheter (Studie I). Latenta profilanalyser identifierade en grupp studerande med svårigheter i både läsning och matematik medan ”en-svårighetsgrupper” inte identifierades (Studie IV). Matematikfärdigheter var viktigare för pojkarnas utbildningsmålsättningar medan läsfärdigheter var viktigare för flickornas utbildningsmålsättningar (Studie II). Skoltrötthet hade en negativ indirekt effekt på studerandes utbildningsmålsättningar via intresse medan akademisk självuppfattning hade en positiv direkt effekt (Studie II). Studerande med inlärningssvårigheter i matematik och studerande med svaga prestationer i matematik skiljde sig inte från sina klasskamrater med avseende på utvecklingen av deras akademisk självuppfattning från årskurs nio till andra stadiet även om de uppvisade lägre akademisk självuppfattning i årskurs nio (Studie III). Däremot uppvisade studerande med inlärningssvårigheter i matematik i gymnasiet ett motsatt mönster beträffande utvecklingen av skoltrötthet jämfört med normalpresterande studerande. Både inlärningssvårigheter och akademiskt välbefinnande predicerade skolavbrott (Studie IV). Överlag fanns det ett negativt samband mellan inlärningssvårigheter och akademiskt välbefinnande (Studie II, III, & IV), men också en grupp studerande med medelprestationer och negativt akademiskt välbefinnande kunde identifieras (Studie IV). Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett samband mellan inlärningssvårigheter och akademiskt välbefinnande och att båda formar studerandes utbildningsvägar. Vidare kan man konstatera att inlärningssvårigheter i matematik sammanfaller ofta med inlärningssvårigheter i läsning i denna åldersgrupp. Dessa fynd understryker vikten av att inte endast identifiera individuella skillnader i skolskolprestationer utan också i akademiskt välbefinnande och stöda båda områden i skolan.

Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students

The purpose of this thesis was to investigate the interplay between learning difficulties in mathematics and reading, academic well-being and educational pathways. Particular emphasis was placed on mathematical learning difficulties, that was the main interest of research in all four studies. In Study I, the relations between mathematics performance and different language skills (word-, reading comprehension, and spelling) were investigated in ninth-grade students (N = 810). Study II focused on the relative importance of mathematics and reading achievement on students’ (N = 1152) educational aspirations together with interest and well-being measures. Study III investigated change and stability of mathematical learning difficulties and academic well-being across the transition to upper secondary education in adolescent students (N = 980). Finally, educational dropout was predicted with learning difficulties and academic well-being in Study IV.
Structural equation modelling techniques were used in all the studies and resulted in the following findings. Students’ reading skills were strongly related to their mathematics performance while spelling was not (Study I). Latent profile analysis identified a group of students with combined difficulties in mathematics and reading but no “single difficulty” groups (Study IV). Mathematics was more important compared to reading for boys’ educational aspirations, while for girls reading was more important (Study II). School burnout predicted educational aspirations indirectly through interest while academic self-concept had a positive direct effect on students’ educational aspirations (Study II). Students with mathematical learning difficulties and low-achieving students did not differ from their peers in academic self-concept development from grade nine to upper secondary education although they experienced lower levels of academic self-concept in grade nine (Study III). However, students with mathematical learning difficulties in general upper secondary education displayed opposite change patterns in school burnout compared to typically achieving students. Both learning difficulties and academic well-being predicted educational dropout (Study IV). In general, learning difficulties and academic well-being were related (Study II, III, & IV) but a group of students with average performance in reading and mathematics, but negative academic well-being was identified (Study IV).
To conclude, learning difficulties and academic well-being are related and both shape students’ educational pathways. Moreover, mathematical learning difficulties co-occur frequently with difficulties in reading in this age group. These findings emphasize the importance to identify individual differences not only in students’ academic achievement, but also concerning their well-being, and support both areas in school.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev