Leva och lära demokrati? En etnografisk studie i två gymnasieprogram

Carina Hjelmér har i sin avhandling undersökt både demokratifostrande undervisning och elevers egna inflytandeförsök i två gymnasieklasser, en från Barn- och fritidsprogrammet och en från Naturvetenskapsprogrammet.

Fakta
Disputation

2013-01-18

Titel (sv)

Leva och lära demokrati?: En etnografisk studie i två gymnasieprogram

Titel (eng)

Live and learn democracy?: An ethnographic study in two upper secondary school programs

Författare

Carina Hjelmér

Handledare

Professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet, Professor Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Maj Asplund Carlsson, Högskolan Väst

Institution

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV)

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande här
Läs Skolportens intervju med Carina Hjelmér här

Svenskt abstrakt:

Syftet med avhandlingen är att utveckla kunskap om demokratifostran i gymnasieprogram med olika köns- och klassmärkning. Detta gäller såväl undervisning i och om demokrati, som elevers maktpositioner och egna försök att påverka i skolvardagen. Ett särskilt intresse finns för inflytandeprocesser där elever själva driver frågor i skolan. Analysen baseras på teorier och tidigare forskning som fokuserat köns- och klassperspektiv på demokratifostran och elevers inflytande.

Basil Bernsteins teorier om makt, kontroll och pedagogiska koder utgör grunden i avhandlingens teoretiska ramverk. Dessa kombineras med feministiska teorier, främst av Madeleine Arnot, Diane Reay, Beverley Skeggs, Tuula Gordon och Valerie Walkerdine. Etnografisk metod har använts med deltagande observationer, samtal, intervjuer med elever, lärare och rektorer samt dokumentanalys under ett läsår. Två klasser i gymnasieskolan har följts, en från det yrkesförberedande Barn- och fritidsprogrammet (BF) och en från det studieförberedande Naturvetenskapsprogrammet (NV). Undervisningen om demokrati och inflytande framstod generellt som oplanerad och oreflekterad i båda klasserna. De inbjudningar till inflytande som förekom hade en individuell prägel och fokuserade elevers val, ansvar och plikter snarare än deras rättigheter i skolan. Demokrati presenterades i form av faktakunskaper om formell demokrati och ett framtida formellt inflytande, medan en mer kritisk hållning och möjliga inflytandestrategier för ungdomar marginaliserades. Kritisk granskning förlades inom ämnesuppgifter som skolning av ett vetenskapligt förhållningssätt, medan granskning av undervisning sällan förekom. Utvärderingar var främst en värdering av egna insatser som ett led i en fostran av självreglerande subjekt. I båda klasserna ville och försökte eleverna påverka undervisningen, främst under informella former.

Däremot fanns det skillnader som var betydelsefulla när det gällde vad de kunde påverka. I förståelsen av maktrelationer i dessa inflytandeprocesser har analysen av elevernas röster i relation till den pedagogiska kontexten varit central att beakta. Det handlade om ämnen, men framför allt program, som var olika starkt klassificerade och där verksamheten hade olika tydlighet när det gällde kravnivåer, tempo och svårighetsgrad. Detta stod i sin tur i relation till vad programmen syftade till efter gymnasiet – högre studier och/eller arbete. Generellt lyckades BF-eleverna bättre när de ville dra ner på tempo och svårighetsgrad än när de ville få ut mer av sin utbildning, medan det omvända gällde för NV-klassen. Trots jämlikhetssträvanden i reformtexter med exempelvis samma kärnämneskurser i programmen, var det i praktiken en reproducerande verksamhet där vem som hade inflytande över vad huvudsakligen kunde relateras till programmens köns- och klassmärkning och elevernas förväntade position i samhället.

Sidan publicerades 2013-01-15 22:18 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2013-03-06 11:21 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ungdomars upplevelser av demokratifostran

Tydliga regler, förväntningar, uppföljning och konsekvent uppträdande. Det är betydelsefulla faktorer för att skapa en demokratisk skola, med en god arbetsmiljö och möjligheter för elever att ha inflytande. Det visar Jan Grannäs avhandling.

Pedagogers demokratiarbete imponerar

Förskolans och skolans demokratiuppdrag kräver kompetenta pedagoger. Om detta skriver Lars Persson i sin avhandling, Pedagogerna och demokratin, en rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling. Han hoppas att avhandlingen gör att demokratifrågan i skolan diskuteras flitigare och att rektorerna avsätter mer tid för pedagogerna att reflektera kring detta.

Hur kan ekonomi göras begripligt?: En studie om villkor för kraftfull ekonomiundervisning i samhällskunskap

Niclas Modig har bland annat undersökt vilka ekonomiteoretisk kunskap som är särskilt viktig att kunna och hur den kunskapen till uttryck genom gymnasieläroböcker i samhällskunskap.

Tala fram texten: När barn med läs- och skrivsvårigheter skriver med tal-till-text

Sanna Kraft vill med sin avhandling bidra till ökade kunskaper om hur skrivredskapet tal-till-text på svenska kan medverka till att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter i deras skrivande.  

Slöjdundervisning med nyanlända elever – om multimodal interaktion och kommunikation i slöjdklassrum

Hur bidrar slöjdklassrummets lärmiljö till nyanlända elevers interaktion, kommunikation och möjlighet till deltagande i undervisningen? Det är en av frågorna som Emma Gyllerfelt undersöker i sin avhandling.

Barns tidiga skolskrivande: Emergent disciplinary literacy, elevtextens dialogism och skrivundervisning som diskurspraktiker

Vilket innehåll konstrueras i texter skrivna av barn i grundskolans tidiga år? Det är en av frågorna som Oscar Björk utforskar i sin avhandling.

Juridifiering som demokratiseringsprocess?: Fallet likabehandling i svensk skola

Hur har likabehandlingslagstiftningen växt fram och vilka förutsättningar skapar utformningen av lagen för demokratisering? Det är en av frågorna som Maria Rosén undersöker i sin avhandling.

Managerial Dilemmas of a Borderland Position: Professional Standardization in the Swedish School-age Educare

Richard Andersson har undersökt hur lokala styrningsaktörer införlivar förändring i sina skolorganisationer efter lärarlegitimationsreformen i fritidshemmet.

Ledarskap för lärares lärande: förstelärare som lärarledare

Hur konstrueras lärarledarskap i skolors vardagspraktiker? Det är en av frågorna som Frida Grimm undersöker i sin avhandling.

Att navigera svåra barndomar: Barns perspektiv och narrativa praktiker när vardagen påverkas av vuxnas psykosociala problem

Vad berättar barn om sina erfarenheter av vuxna familjemedlemmars psykosociala problem? Det är en av frågorna som Stina Michelson  undersöker i sin avhandling.

Föräldraskap och klimatoro – betydelsen av omsorg

Föräldrar har större klimatoro än de som inte är föräldrar. Det är ett av resultaten i Sara Ekholms avhandling.

Exploring and modeling response process data from PISA: inferences related to motivation and problem-solving

Erik Lundgren vill med sin avhandling bidra till kunskap om hur responsprocessdata kan öka förståelse för prov- och enkätresultat genom att pröva och utveckla nya metoder för att bedöma provtagarnas motivation och dess effekt på poäng.

Alcohol-related harm among youth in Sweden

Fäders alkoholanvändning är signifikant associerade med alkoholrelaterade skador (ARH) bland unga. Det visar Siri Thor i sin avhandling.

Barns teaterskapande: En ämnesdidaktisk studie av drama och teater i kulturskolan

Vilka aspekter av kunnande kan identifieras i barns teaterskapande? Det är en av frågorna som Anna Johansson undersöker i sin avhandling om teaterskapande inom kulturskolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser