Hoppa till sidinnehåll

Lost in transition? A study of newly graduated teachers’ experiences during the initial period of employment

Publicerad:2011-05-23
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Daniel Hultell

Handledare

Professor Petter Gustavsson, Professor Bo Melin

Opponent

Professor Jan Johansson Hanse

Disputerat vid

Karolinska institutet

Disputationsdag

2011-04-28

Titel (eng)

Lost in transition? A study of newly graduated teachers’ experiences during the initial period of employment

Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Abstrakt

De faktorer som hade störst påverkan på utbrändhet och arbetsengagemang under den första tiden i yrkeslivet var upplevelsen av att man hade tillräckligt med kompetens för att tillfredställande kunna utföra sitt arbete, skillnaden mellan förväntningar på arbetslivet och den faktiska verkligheten samt balansen mellan arbetsliv och privatliv. Nyblivna lärare som kände sig kompetenta, vars förväntningar överensstämde med hur det var i arbetslivet och som hade en sund balans mellan arbetsliv och privatliv upplevde i mindre utsträckning utbrändhet och var mer engagerade i sitt arbete. På det stora hela hanterade de flesta lärarna övergången från utbildning till yrkesliv bra och hade låga nivåer av utbrändhet och höga nivåer av arbetsengagemang. Det fanns emellertid lärare som upplevde problem och efter en relativt kort tid valde att lämna läraryrket och det fanns även lärare som blev utbrända. Bakgrunden till studien var den kraftiga ökningen av långtidssjukskivningar som en följd av psykisk ohälsa som skedde i Sverige i slutet av 1990-talet. Läraryrket var ett av de yrkena med högst nivåer av långtidssjukskrivningar och nationella data har även visat att läraryrket är det yrke där flest upplever höga nivåer av arbetsrelaterad stress. Vidare har forskning visat att övergången från utbildning till arbetsliv upplevs som en utmaning av många och att den första perioden i arbetslivet i många fall är avgörande för utvecklingen av arbetsrelaterade attityder, detta gäller speciellt för utvecklingen av utbrändhet. Det övergripande syftet med studien var att studera lärares övergång från utbildning in i arbetslivet med fokus på deras upplevelser av utbrändhet och arbetsengagemang. De data som använts i studierna kommer ursprungligen från studien Lärares Tillvaro i Utbildning och Arbete (LÄST). LÄST-studien har en longitudinell studiedesign och data har insamlats årligen under en femårsperiod med hjälp av enkäter. Två datainsamlingar ägde rum under lärarstudenternas två sista år på utbildningen och tre datainsamlingar ägde rum under deras tre första år i arbetslivet. Totalt 4067 lärarstudenter ingick i urvalsramen varav 2853 valde att delta och utgjorde därmed studiens kohort. Data har analyserats med hjälp av kvantitativa analyser. Resultaten visade att erfarenheter under utbildningen i viss mån påverkade initiala nivåer av utbrändhet och arbetsengagemang. Det var dock tydligt att både utbrändhet och arbetsengagemang i huvudsak påverkades av förhållandena i arbetslivet. Det var mer sannolikt att nyblivna lärare som upplevde höga nivåer av krav och låga nivåer av resurser utvecklade utbrändhet, varav det motsatta förhållandet gällde för arbetsengagemang. Resultaten visade även att upplevelser redan under första året i arbetslivet påverkade utvecklingen av både utbrändhet och arbetsengagemang, något som indikerar att dessa begrepp har spiralliknande utvecklingsmönster, en negativ spiral som resulterar i utbrändhet och en positiv spiral som resulterar i arbetsengagemang. Sammanfattningsvis visade studien att majoriteten av lärarna hanterade övergången bra och att de fortsatte vara engagerade i sitt arbete. Den kraftiga inverkan av förväntningar på arbetslivet samt upplevd kompetens på utbrändhet och arbetsengagemang understryker vikten av att förbereda lärarstudenterna väl inför deras kommande arbete. Det finns därmed ett viktigt arbete att göra på lärarutbildningarna i Sverige i att förse framtida lärare med de nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att bli framgångsrika lärare samt att ge en realistisk bild av hur deras kommande arbetsliv kommer att se ut.

Lost in transition? A study of newly graduated teachers’ experiences during the initial period of employment

The most crucial factors affecting burnout and work engagement when entering employment were feelings of competence to satisfactorily perform one s work, the discrepancy between previous expectations and the actual conditions of employment, and the balance between work and private life. Beginning teachers who felt competent, had their expectations met, and had a sound balance between their work and private life experienced less burnout and were more engaged in their work. Overall, most teachers coped well with the transition from education to employment and had low levels of burnout and high levels of work engagement. However, there were those who experienced strain and rather quickly decided to leave the teaching profession and there were those who suffered from burnout. The background to the study was the steep increase in levels of long-term sick leave due to mental illness that occurred in Sweden in the late 1990s. Teachers were one of the occupations that consistently had the highest levels of long-term sick leave, and teachers in Sweden have also been found to have the highest levels of work-related stress. Moreover, the transition from higher education to employment has been found to be quite a challenge for newcomers, and it has been found that the initial period of employment is critical when it came to the development of work-related attitudes and especially for the development of burnout. The overall aim of the thesis was to study teachers transition from education to employment, focusing on their experiences of burnout and work engagement. The data used in the studies originated from the Prospective Analysis of Teachers Health (PATH) study. The PATH study has a longitudinal study design and data were collected annually on five occasions using questionnaires. Two data collections were performed during the final two years of education and three during the initial three years of employment. A total of 4,067 student teachers from the whole of the country with approximately two years left of their education were contacted for participation, of whom 2,853 responded and constituted the cohort of the study. Data were analyzed using quantitative analyses. The results showed that experiences during education to some extent affected initial levels of burnout and work engagement. It was, however, evident that both burnout and work engagement were mainly affected by the conditions of employment. Beginning teachers who experienced high levels of demands and low levels of resources were more likely to experience burnout, whereas inverse relationships were found for work engagement. Moreover, it was also found that first-year experiences of employment had a significant impact on the development of burnout and work engagement, indicating that there were spiral-like developmental patterns of both constructs, a positive spiral resulting in work engagement and a negative spiral resulting in burnout. In sum, the majority of the teachers managed the transition well and remained engaged in their work. The major impact of unmet expectations and feelings of competence on burnout and work engagement highlights that it is crucial to prepare the student teachers well for their future work. It thus seems as if there is important work to be done in the teacher education programs in Sweden in providing future teachers with the appropriate skills and knowledge needed to be a successful teacher as well as presenting a realistic picture of the reality of what it will be like working as a teacher.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev