Making Possible by Making Visible: Learning through Visual Representations in Social Science

Ann-Sofie Jägerskog har forskat om relationen mellan undervisning och lärande av dynamiska fenomen och processer i samhällskunskap och användandet av visuella representationer i samhällskunskapsundervisningen.

Fakta
Disputation

2020-03-27

Titel (eng)

Making Possible by Making Visible: Learning through Visual Representations in Social Science

Författare

Ann-Sofie Jägerskog

Handledare

Professor Cecilia Lundholm, Stockholms universitet Professor Peter Davies, University of Birmingham

Opponent

Biträdande professor Magnus Hultén, Linköpings universitet

Institution

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs Skolportens intervju med

Abstract in English:

This thesis focuses upon the relationship between teaching and learning of dynamic phenomena and processes in social science and the use of visual representations in social science teaching. Teaching in social science uses many visual representations, such as models, flowcharts and diagrams, in order to help students to grasp phenomena, structures and processes in society. However, it is a challenge to use a visual simplification of a complex reality without reducing its complexity, and we often do not know what understanding is facilitated or even hindered through the use of different visual representations. We thus need to identify the relationship between how the content is visually illustrated and composed (compositional structure) and how students understand the content visualised. We also need to improve our understanding of the relationship between visual representations used in teaching and the teaching-learning practices established in the classroom. This thesis aims to contribute to these areas, with a focus on visual representations of pricing in economics, as an example of a complex and dynamic process in social science.

Paper I uses phenomenography and variation theory to investigate students’ conceptions of causal relationships in pricing. Causality was identified as a central dimension of variation in understanding pricing. Different conceptions of causality in pricing were identified in upper secondary students’ written answers and critical aspects of causal relationships in pricing were identified. Paper II compares the outcome of using two different visual representations of pricing. This paper draws attention to the ways in which these representations helped students to discern the critical aspects identified in Paper I. A causal loop diagram was considerably more effective than supply/demand graphs in helping students to discern the critical aspects of causal relationships in pricing. A conclusion drawn is that the compositional structure of a visual representation used in teaching plays a vital role for how students understood the content visualised and which aspects of the phenomenon are more easily discerned, and which are not. Paper III uses a practice theory perspective to deepen the understanding of the results from Paper II. Results from Paper III suggest that the causal loop diagram, to a greater extent than the graph, contributed to the establishing of an epistemic practice, a practice where knowledge was developed and transformed. This was for instance seen in the causal loop diagram affording discussions concerning the causal relationships and encouraging further questions and reflections. A conclusion drawn is that a visual representation as an action-mediating tool plays a central role in forming the teaching-learning practices established in the classroom.

The results from the three papers are also discussed in relation to two challenges: (i) how simplified visualisations of complex processes and structures may facilitate students developing a qualified understanding of such processes and structures and (ii) how disciplinary developed visual representations, when used in social science teaching, may be used with a different goal than when used in the discipline, where they were developed. The contributions of this thesis are both empirical, theoretical and practical and several practical implications for teaching and learning in social science were identified.

Sidan publicerades 2020-03-06 13:56 av Susanne Sawander


Relaterat

Matematik, 20-21 okt i Stockholm

Hur blir man egentligen en duktig problemlösare och när kan det passa att programmera i matematiken? Under två dagar presenteras aktuell forskning och praktiknära föreläsningar om bland annat ändringarna i kursplanen, digitala verktyg och programmering, matematiksvårigheter och elever som är särskilt begåvade i matematik.

”Vi-och-dem” präglar konflikter i historieklassrummet

Andreas Mårdh har undersökt historieämnets politiska dimension både i skolan och i högerpopulistiska kommentarsfält. Resultaten visar att när konflikter uppstår i historieklassrummet sker de på ett särskilt sätt som skapar ett "vi-och-dem" mellan eleverna.

Prov styr elevers skrivande i SO-ämnen

Högstadielevers skrivande i SO består mest av att reproducera kunskapsinnehåll för att klara prov, bli bedömda och få betyg. Skrivandet handlar mindre om att skriva för att förstå och lära sig tillsammans, visar Christina Lind som forskat om skrivpraktiker i SO-ämnena.

Socialization of verbal and nonverbal emotive expressions in young children

Tårar och tandagnisslan och "dumma dig" är vanliga känslouttryck när barn är små. Över tid försvinner dessa uttryck, men hur går det egentligen till och vilken roll spelar föräldrarna i socialiseringen? Det har Tove Gerholm undersökt i sin avhandling.

Simulated "real" worlds: Actions mediated through computer game play in science education

Elisabet M. Nilssons avhandling "Simulated "real" worlds: Actions mediated through computer game play in science education" undersöker varför, hur och om datorspel kan spela en roll i skolan och för undervisning i naturvetenskap.

Young today-adult tomorrow! Studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents

I avhandlingen "Young today - adult tomorrow!" har Ann-Christin Sollerhed undersökt barns fysiska status och aktivitetsnivå. Resultaten visar att fler skollektioner i idrott och hälsa kan öka barnens fysiska status och sakta ner växande BMI.

Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar.

I Maria Hjalmarssons avhandling står lärarprofessionen och dess genusordning i fokus. Lärares uppfattningar om sin yrkeskompetens, sitt arbete och uppdrag samt hur de upplever förväntningar som riktas mot dem, är tre övergripande teman.

Undersökningar av sociovetenskapliga samtal i naturvetenskaplig utbildning

I avhandlingen "Undersökningar av sociovetenskapliga samtal i naturvetenskaplig utbildning" undersöker Barbro Gustafsson möjligheter och begränsningar hos sociovetenskapliga samtal mellan elever, där samtalens innehåll och form ges demokratisk betydelse.

Företagsamma elever: Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan

Eva Leffler visar i sin avhandling "Entreprenörskap och företagsamhet i skolan" att entreprenörskap och företagsamhet i skolan beskrivs med positiva förtecken, medan skolan generellt framställs som det motsatta.

Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen.

Att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fem år efter införandet, fungerar otillfredsställande, konstaterar Bengt Selghed i sin avhandling "Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen."

Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen

Hur konstrueras genus i de läromedel som används i ungdomstränarutbildningen? Syftet med Karin Grahns avhandling "Flickor och pojkar i idrottens läromedel" är att försöka förstå vilka kollektiva föreställningar om genus som finns inom idrotten.

Kränkningens livsförståelse – en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan

I avhandlingen "Kränkningens livsförståelse" har Christina Osbeck studert hur elever lär varandra värden och normer genom kränkningar, samtidigt som skolan tar avstånd från ett sådant beteende. Men hur ser den dominerande livsförståelsen ut i skolan?

Musikproduktion med föränderliga verktyg – en pedagogisk utmaning

Allt fler högskolestudenter vill bli musikproducenter och ta plats i den svenska musikindustrin. Samtidigt är musikproduktionsämnets snabba utveckling och föränderliga karaktär en utmaning för undervisande lärare. Det visar Jan-Olof Gullö i avhandlingen "Musikproduktion med föränderliga verktyg - en pedagogisk utmaning."

Building an ethical learning community in schools

Hur kan skolan arbeta med ett etiskt förhållningssätt i planering och undervisning? Och vilken betydelse har lärarnas bemötande för elevernas lärande? Om detta handlar Ulrika Bergmarks avhandling "Building an ethical learning community in schools".

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

Syftet med Annica Otterborgs avhandling "Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande" är att undersöka och beskriva de kvalitativt skilda sätt med vilka gymnasieelever uppfattar entreprenöriellt lärande i projektarbeten.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Tema: SKOLBIBLIOTEK
  Skolporten nr 2/2020 – ute 6 april

Tema: SKOLBIBLIOTEK

Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Covid-19 och omställning till distansundervisning i svensk skola

Två forskare vid Stockholms universitet har genomfört en blixtstudie med syftet att snabbt synliggöra tidiga erfarenheter och lärdomar som lärare fått av att genomföra distansundervisning, samt utmaningar. Läs rapporten här (öppnas som pdf – uppdaterad).

Skolan kan vara av­görande för flickor med adhd

Svenny Kopp har ägnat stora delar av sitt yrkesliv kring forskning på flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har hon i en sammanställning uppmärksammat kunskapsutvecklingen kring flickor med adhd under åren 2000–2010. Dessa samlade kunskaper är oerhört viktiga för att dessa flickor ska få adekvat uppmärksamhet, stöd i tid och möjligheter till en likvärdig utbildning.

Undersökande arbetssätt – vem leder det bäst?

Varför lyckas inte dina förändringsinitiativ? Kanske är det dags att byta strategi. Sådant har Viviane Robinson, pedagogikprofessor på Nya Zeeland funderat över.

Boken om rektorn som gjorde rätt

Med sina ironiska och samtidigt allvarsamma beskrivningar av skolmiljön har lågstadieläraren Roberth Nordin fått tusentals läsare i böcker och på sociala medier.

Om skolorna stänger kan föräldrar bidra med struktur

Undervisningen vid högskolor, universitet och gymnasieskolor sker nu på distans för att bromsa pandemin. Näst på tur att stänga kan för- och grundskolor stå. Vilket stöd förväntas man som förälder ge sina barn när de inte får gå till skolan?