Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Mål, matematik och mening: om identitet i mötet med gymnasieskolans yrkesprogram

Publicerad:22 maj

Karoline Holmgren vill med sin avhandling bidra med kunskap om och förståelse för yrkeselevers möte med gymnasieskolan med fokus på matematik, måluppfyllelse och identitetsskapande.

Författare

Karoline Holmgren

Handledare

Docent Tomas Bergqvist, Umeå universitet Docent Mikaela Nyroos, Umeå universitet

Opponent

Professor Hanna Palmér, Linnéuniversitetet

Disputerat vid

Umeå universitet

Disputationsdag

2024-06-05

Abstrakt

En gymnasieexamen är en nödvändighet för ungdomars inträde på arbetsmarknaden och en viktig förutsättning för att i förlängningen undvika arbetslöshet och utanförskap. Därför är det oroande att en stor grupp yrkeselever i Sverige varje år avslutar sin gymnasieutbildning utan att erhålla en yrkesexamen. En nationell kartläggning visar att främsta anledningen till att unga avslutar sin yrkesutbildning utan en yrkesexamen, är den obligatoriska matematikkursen (Ma1a).

Syftet med denna avhandling är därför att bidra med kunskap om yrkeselevers möte med gymnasieskolan, med särskilt fokus på Ma1a och elevers möjlighet att nå målen. Centralt är elevers identitetsskapande i den miljö som gymnasieskolans yrkesprogram innebär. I avhandlingen presenteras två studier: För att ge en bred bild från flera olika skolaktörer (pedagoger elevhälsa och rektorer) undersöker den första studien skolpersonals beskrivningar av vad som kan påverka yrkeselevers måluppfyllelse i Ma1a. I den andra studien riktas blicken mot yrkeselevers egna berättelser med syftet att bidra med förståelse för ungdomarnas möte med gymnasieskolans yrkesprogram. Studien har ett särskilt fokus på det identitetsskapande som sker och analyserar elevers berättelser utifrån fyra dimensioner; personlig dimension, social dimension, ämnesdimension samt yrkesdimensionen.

Resultatet visar att andra aspekter än enbart ämnesdidaktiska faktorer spelar roll för måluppfyllelsen i Ma1a. Yrkeselevers identitetsskapande i mötet med gymnasieskolan tycks vara en sådan aspekt: Att vara elev på gymnasial yrkesutbildning omfattar en väv av relationer och samband mellan personlig identitet, social identitet, ämnesidentitet och yrkesidentitet och innebär att lärande och utveckling sker i alla dessa fyra dimensioner. Resultatet visar att matematikmisslyckanden under tidigare skoltid, betydelsen av yrkeselevers behov av tillhörighet samt diskurser i skola och samhälle gällande yrkesprogram, yrkeselever samt matematikämnet inverkar på elevernas identitetsskapande. Slutsatser som kan dras är att om det uppstår skolsvårigheter, det vill säga att yrkeselever riskerar att inte nå målen, bör stödinsatserna fokusera på alla fyra dimensionerna av yrkeselevidentiteten, inte bara på ämnesdimensionen.

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev