Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

Fakta
Disputation

2011-02-04

Titel (sv)

Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

Författare

Anders Fredriksson

Institution

Statsvetenskapliga institutionen

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Anders Fredriksson

Svenskt abstrakt:

Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. Med utgångspunkt i dels ny institutionell teori, dels i teorin om när byråkrater utvecklar avhandlingen ett teoretiskt ramverk för att förstå relationen mellan skolans organisering och lärares attityder och beteenden i skolan. Studien bygger på ett strategiskt urval av svenska gymnasielärare: lärarna i studien arbetar i kommunala skolor eller vinstdrivande friskolor vilka antigen ligger i traditionella eller marknadslika kommuner. Data på lärares attityder och beteenden i rollen som offentliga tjänstemän har samlats in genom en intervjuundersökning och en enkätundersökning. Åtta gymnasielärare har intervjuats och knappt 700 lärare har besvarat enkäten. Tre delstudier ingår i avhandlingen. Den första undersöker om skolans övergripande organisering påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Med hjälp av konfirmatorisk faktoranalys på data hämtad från lärarenkäten påvisas fyra distinkta förhållningssätt bland lärarna: ett byråkratiskt, ett professionellt, ett marknadsorienterat och ett brukarorienterat förhållningssätt. Den andra delstudien undersöker istället på vilket sätt organiseringen av skolan påverkar lärares myndighetsutövning. Genom analyser av intervjumaterialet konstateras att lärare i hög grad förhåller sig till skolans organisering, både genom att anpassa sig men också genom att utöva motstånd mot organiseringens förväntningar. Delstudien visar även att lärare har en betydande handlingsfrihet i relation till organiseringens förväntningar. Den tredje delstudien undersöker, med hjälp av regressionsanalys (OLS), om graden av marknadsorganisering i den kommun och skola som lärare arbetar i påverkar i vilken utsträckning lärare antar ett byråkratiskt, professionellt, marknadsorienterat respektive brukarorienterat förhållningssätt. Resultat tyder på att marknadsorganisering i viss mån kan inverka på variationen i förhållningssätten, särskilt vad gäller det marknadsorienterade förhållningssättet. Sammantaget visar avhandlingen att lärare vare sig är politiskt ostyrbara, eller politiska marionetter, i rollen som offentliga tjänstemän.

Sidan publicerades 2011-01-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 14:03 av


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare väljer bort läromedel

Forskning om läromedel beaktas inte alltid. Studier visar att läromedel väljs bort av erfarna lärare, samt att lärspel och eget material blir vanligare. Caroline Graeske, forskare i svenska med didaktisk inriktning, presenterar några viktiga forskningsresultat i ämnet.

Göran Nygren: Elever med toppbetyg får massor av hjälp från föräldrarna

Höga betyg i skolan kräver omfattande hjälp hemifrån, ibland så mycket att det blir fusk. Den slutsatsen drar etnologen Göran Nygren i sin nya doktorsavhandling. Elever som inte får hjälp hemma är i princip chanslösa i betygsjakten, säger han. (webb-radio)

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

Motion och bättre stöd minskar adhd-symtom

Motion och fysisk aktivitet förbättrar både adhd-symtom, funktionsnivå, barnens exekutiva funktion och psykiskt mående, visar studier från Lunds universitet. Bättre stöd i skolan och hemma skulle också förbättra barnens livskvalitet.

”All skolfrånvaro kan vara av ondo”

Frånvaron är en central del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen, skriver Aggie Öhman som arbetar med  skolfrånvaro i skola och kommuner.