Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Matematiklärares kompetensutveckling online: policy, diskurs och meningsskapande

Publicerad:2017-03-21
Uppdaterad:2017-05-02

Eva-Lena Erixons avhandling handlar om hur kompetensutveckling online för lärare i matematik tar form på olika arenor och hur den kan relateras till utbildningspolicy och matematiklärares praktik.

Författare

Eva-Lena Erixon

Handledare

Professor Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet Professor Johan Öhman, Örebro universitet Maria Bjerneby-Häll, Högskolan Dalarna.

Opponent

Professor Andreas Ryve, Mälardalens högskola

Disputerat vid

Örebro universitet

Disputationsdag

2017-03-31

Titel (se)

Matematiklärares kompetensutveckling online: policy, diskurs och meningsskapande

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Matematiklärares kompetensutveckling online: policy, diskurs och meningsskapande

Avhandlingen handlar om hur kompetensutveckling online för lärare i matematik tar form på olika arenor och hur den kan relateras till utbildningspolicy och matematiklärares praktik. Både nationella och internationella kunskapsmätningar i matematik har under en längre tid visat att elevernas resultat försämras. Detta har medfört att såväl kunskapsmätningar som undervisning och lärare i matematik har hamnat i fokus för beslutsfattare på olika nivåer. I forskning framhålls kontinuerlig kompetensutveckling som avgörande för hur individen utvecklas som lärare och lärarens kompetens är en viktig faktor för elevernas resultat. I både policydokument och forskning ges uttryck för att kompetensutveckling av lärare ska leda till att undervisningen utvecklas.

I fyra delstudier, som presenteras i fyra artiklar, undersöks på vilka sätt den svenska satsningen på kompetensutveckling är en del av en transnationell policydiskurs, vilka former av meningsskapande och vilka diskurser om matematikundervisning som skapas av de deltagande matematiklärarna samt vad som kännetecknar matematiklärares erfarenhet av kompetensutveckling online och hur de uppfattar att denna påverkar matematikundervisningen.

De transnationella och nationella policydokumenten ger uttryck för att kvaliteten på undervisningen måste höjas och att det råder brist på förtroende när det gäller lärarnas förmåga att erbjuda eleverna tillräckliga kunskaper. På båda arenorna uppmärksammas också behov av kompetensutveckling, ämneskunskap och didaktisk kunskap för att lärarna ska kunna undervisa på ett tillfredsställande sätt. Genom fokus på vardagskontext och matematiska begrepp finns samband mellan seminarierna och undervisningen i klassrummet.

I kompetensutvecklingskursens seminarier uppmärksammas problem och frågor formuleras men diskussionen kring dessa leder oftast inte vidare till en fördjupad reflektion. Det är svårt för deltagarna att ha en ”samtidig diskussion” online och diskussionerna tar ofta nya riktningar efter att en deltagare har bidragit med sina reflektioner och reflektionerna fördjupas relativt sällan.

Abstract in English

Different forms of professional development online are becoming increasingly common for teachers and the aim of the thesis is to contribute knowledge about online professional development for mathematics teachers and the relationship between professional development, educational policy, and mathematics teaching practice. In the thesis, professional development refers to organized professional development in terms of university courses.

The thesis consists of four studies, each of which has been presented in the form of an article. The four studies together explore transnational and national policy discourses, meaning-making activities that can be distinguished in online professional development, discourses pertaining to mathematics teaching in the classroom and in the subsequent seminar discussions in the course, and teachers’ experience of professional development online. The different arenas have been explored using the concept of discourse with reference to Fairclough, Gee, and Sfard. The term ”discourse” refers primarily to communication and language in use.

The result of the studies indicates that the participants have not been offered enough opportunities to reflect on how or whether the use of several concepts and everyday life connections really deepened the students’ understanding of the mathematical content. Moreover, the analysis of the interviews with the participants shows that it was difficult for them to deepen their reflections in the synchronous communication online. There is a lack of reciprocal participation and reflection in the conversation and it is hard for the participants to get an idea of how the others respond to their messages. When a participant has completed his or her message the next speaker continues with a new message and as a result, the communication often takes a new direction instead of allowing in-depth reflection.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev