Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

Christina Odenstad har utforskat hur samhällskunskapsundervisning kan bidra till att forma nyanlända elevers bild av vad det innebär att vara medborgare i Sverige, vilka kunskaper som anses centrala att ära sig och varför, samt syn på deltagande och identitet.

Fakta
Disputation

2018-11-16

Titel (sv)

Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

Titel (eng)

Citizenship in Focus : Civic Education for Newly Arrived Immigrant Students

Författare

Christina Odenstad

Handledare

Hans Lödén, Karlstads universitet. Johan Samuelsson, Karlstads universitet

Opponent

Jon Nyhlén, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Lärosäte

Karlstads universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Christina Odenstad

Svenskt abstrakt:

Skolan utgör en arena där medborgare formas och förbereds att delta i samhället. I denna avhandling står medborgarskap inom samhällskunskapsundervisning för nyanlända ungdomar i fokus. Syftet är att visa hur olika medborgarskapsdimensioner framträder samt skapa förståelse för varför undervisningen utformas som den gör utifrån de omständigheter som råder.

Resultatet visar en diskrepans mellan policy och praktik, där kursplanen framstår som närmast orealistisk i relation till kontextuella faktorer som skolorganisation, tidsbrist och elevgruppers heterogenitet avseende bakgrundsförutsättningar samt ämnes- och språkkunskaper. Detta påverkar lärarnas ämnesdidaktiska val av syfte, innehåll och utformning och därmed elevers medborgarskapande. För att undersöka konkret undervisning används politisk etnografi, med lärarintervjuer, klassrumsobservationer, undervisnings- och bedömningsmaterial samt styr- och policydokument som empiriskt material.

Samhällskunskapsundervisningen framträder som medborgarkunskapsorientering kring demokrati samt civila, politiska och sociala rättigheter och skyldigheter. Kunskaperna är tänkta att bidra till delaktighet i samhället, vilket kan skapa en känsla av tillhörighet. Nyanlända ungdomar ges härmed möjlighet att förstå och integreras i samhället.

Sidan publicerades 2018-10-29 16:09 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-01-23 11:36 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

5 saker du gör – som skapar konflikter

Ditt ledarskap kan vara orsaken till oro och konflikter på arbetsplatsen, även om det inte är meningen från din sida. Här är fem vanliga misstag – och vad du kan göra i stället.

Deras forskning föreslår hur framtidens skolor ska byggas

Bullriga skolmatsalar, glaspartier som stör koncentrationen under lektionen och för små skolgårdar. Dagens skolmiljöer kräver ofta en del förbättringar. Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs på Högskolan i Gävle har deltagit i det fristående forskningsinstitutet Ifous projekt ”Bygga skola” med syfte att utforska hur dagens skolor fungerar i praktiken.

Samverkanskontor startar under 2020

Specialpedagogiska skolmyndigheten startar 16 nya samverkanskontor under våren 2020. Kontoren innebär ett mer uppsökande arbetssätt än tidigare för att nå de skolor som mest behöver stöd.

Det här tänker niorna på när de väljer gymnasium

Vilka program har gymnasieskolan? Hur välrenommerad är den? De faktorerna fäster elever i nionde klass mest uppmärksamhet vid när de väljer gymnasium. Men även en gratis dator eller surfplatta kan fungera som lockbete – i synnerhet för elever med låga betyg, visar ny forskning.

Use 6 leadership pillars to empower teachers

There are six leadership pillars that help principals support teachers and encourage the development of positive school cultures, according to Evan Robb, a middle-school principal in Virginia. In this article, Robb shares how to use six pillars — including vision, trust and relationships — to help build success among students and staff.