Dela:

Meeting diversities in maritime education. A blend from World Maritime University

Fakta
Disputation

2010-09-24

Titel (eng)

Meeting diversities in maritime education. A blend from World Maritime University

Författare

Jan Horck

Handledare

Professor Margareth Drakenberg, Malmö högskola

Opponent

Professor Mohamed Chaib

Lärosäte

MaH – Malmö högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Jan Horck

Svenskt abstrakt:

Att möta elever från många olika kulturer blir mer och mer situationen i maritimaskolor. Människor med kulturella och andra olikheter kännetecknar också verkligheteni handelsflottans fartyg. Dylika olikheter har visat sig vara anledningen till olyckor isjöfarten och de grundar sig ofta på missförstånd. Roten till dessa missförstånd ochstereotypiska uppfattningar bör utredas i skolan och innan arbetslivet påbörjas.Författaren önskar skapa en medvetenhet bland lärare som i undervisningenkonfronteras och ser en utmaning i möten med mångkulturella elevsammansättningar.Författarens licentiatavhandling diskuterar utmaningar som elever finner besvärandenär de studerar utanför hemlandet. I slutledningen konstateras att elever somstuderar utomlands bör bli informerade om landets eller skolans/universitetetsundervisningssystemet innan de kommer dit; ett universitetets värdepedagogik.Empirin i doktorsavhandlingen är hämtad från konversationer med lärarna på sjöfarts-universitet, World Maritime University (WMU), i Malmö och som tillhör FN:s sjöfartsorganInternational Maritime Organisation (IMO). Teorin är Bronfenbrenners ecology of humandevelopment och metoderna är fenomenografi (F. Marton) och diskurspsykologi (J.Potter).Slutsatsen är, bland annat, att pedagogiken bör vara annorlunda när både lärareoch elever kommer från olika kulturer. Särskilt viktigt blir det när eleverna dessutom ärvuxna. Lösningen på dessa utmaningar är att lärarna bör delta i kurser i ämnet kulturelltmedvetande. Lärarna bör också genomgå pedagogisk träning och få undervisning i hurman bemöter vuxna elever (andragogy). Eleverna bör också få undervisning i dessatvå ämnen, eftersom utbildningen på WMU är fokuserad på ledarskap. Att användagrupparbeten är inte alltid självklart. Vissa elever är inte vana vid det och kvinnorna blirofta, av kulturella skäl, placerade i baksätet och förhindras att göra sina röster hörda.Studien visar också att läraren bör vara försiktig att använda metaforer i förtydligandediskussioner, eftersom metaforer har en kulturell anknytning. En annan slutsats ärart man inte bör se mellan fingrarna när det gäller elevernas förmåga att behärskaundervisningsspråket, som i detta fall är engelska. Om inte eleven behärskar engelskaspråket kan eleven lätt bli en ensamvarg, och en riskfaktor både för sig själv ochomgivningen, i en miljö där man betonar samarbete.

Sidan publicerades 2010-09-23 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:37 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer