Hoppa till sidinnehåll

Mellan ”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

Publicerad:2010-11-17
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Lisbeth Amhag

Handledare

Professor Feiwel Kupferberg, ass. professor Nina Møller Andersen, docent Anders Jacobsson

Opponent

Docent Åsa Mäkitalo

Disputerat vid

Lunds universitet

Disputationsdag

2010-12-03

Titel (se)

Mellan ”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

Titel (eng)

Between I and other. Web-based student dialogoues with arguments and responses for learning

Institution

Department of Education

Mellan ”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

Avhandlingen handlar om kvaliteten i studenters nätbaserade argumentering och responsgivning. Handlar det om vardagssamtal eller vetenskapliga diskussioner? Syftet är att undersöka om och i så fall hur studenters skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till utveckling av kollektivt och individuellt lärande i en nätbaserad akademisk kontext. Det vill säga urskilja, identifiera och beskriva på vilket sätt och i vilken utsträckning studenter använder egna och andras texters meningsinnehåll i argument och responser för lärande i samspel med andra studenter. Syftet är också att finna struktur och mönster på hur argumentering och responsgivning kan formas, förhandlas och befästas i en nätbaserad, akademisk kontext. Datainsamlingen består av 70 studenters (41 kvinnor och 29 män) skriftliga, individuella svar på åtta kursuppgifter, gruppvisa asynkrona argumentering, responsgivning och diskussioner under fyra högskolekurser (60 hp) på distans i Lärarutbildning 90 högskolepoäng. Totalt innefattar studierna 2 430 frusna dialoger . Metodmässigt tillfördes Bakhtins teoretiska ramverk om dialoger till sociokulturell teori och Toulmins praktiska argumentmodell. Nära hälften av dem (42 %) är deskriptivt kategoriserade (N=1 012) utifrån reviderade modeller av Veerman och Veldhuis-Diermanse och Toulmins argumentmodell. Knappt en tredjedel av dem (29 %) är selektivt analyserade (N=707) utifrån Bakhtins teorier om dialoger och Rommetveit s begrepp meningspotential, med fokus på dialogens potential, röster och argumentmönster och relationerna dem emellan som medierande redskap för både ett kollektivt och individuellt lärande. CSCL perspektivet (Computer-Supported Collaborative Learning) relateras till både sociokulturell teori och Bakhtins teorier om dialoger utifrån att lärandet är situerat och inte enbart utvecklas individuellt utan också i samarbete med andra i en bestämd situation, vilket får betydelse för lärandets karaktär och resultat. LyssnLäs fonetiskt Resultaten som framträder är att studenterna i olika grad successivt utvecklar en förmåga att använda sig av meningsinnehållet i dialogerna som ett aktivt redskap för att utveckla ny förståelse eller nya perspektiv, individuellt som kollektivt. Det som också visar sig är att mening, dialog och interaktion hör ihop och är de medverkande krafterna i nätbaserad undervisning. Det som också tydliggörs är att det är en aktiv och kreativ lärprocess som utvecklas över tid, när studenter som medaktör använder sina teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter tillsammans med andra, mot nya sätt att tänka och handla. Olika dialogiska argumentmönster utvecklas. Det sker ett perspektivbyte mellan jag och andra genom att studenterna blir medförfattare med egna och andras ord och röster. Mening blir dels ett resultat av spänningen i skillnaden mellan jag och andra och dels som samarbetsförmåga av de kollaborativa arbetssätten.

Between I and other. Web-based student dialogoues with arguments and responses for learning

The thesis is about how students can learn to use argumentation and the processes of giving responses in a web-based setting, as a tool for individual and collective learning. The thesis comprises three studies, which examine and describe how 70 distance students develop an individual and collective competence to provide feedback, critically evaluate and argue in the context of a web-based learning environment. The aim is to investigate the quality of students web-based written asynchronous dialogues (N=2 430), and how students can be encouraged to use and evaluate their own and others’ web-based arguments and responses, both directly and retrospectively. Additionally, the aim is to develop analytical dialogic models, that can be used to distinguish, identify and describe the meaning content and voices of the students arguments and responses that emerge in social and dialogic interactions in collective asynchronous dialogues, in a university web-based learning environment. Besides a general socio-cultural understanding of learning and development aims, the present study is based on Bakhtin´s theoretical framework of dialogues, as well Rommetveit s concepts of meaning potentials and Toulmin s argument pattern. The CSCL perspective (Computer-Supported Collaborative Learning) is here related to the theoretical approach in both socio-cultural theory, and Bakhtin´s theoretical framework. The element that distinguishes this perspective, as a whole, from other approaches to learning is an emphasis that is not possible to understand learning solely from individual actions or development. Learning always arises as a product of dialogue processes, aiming to create meaning. The results from the three studies appears that the students to various extents gradually develop an ability to make use of the meaning content and voices as an active tool for new understanding or gaining new perspectives, individually and collectively. It also clarifies that meaning; dialogue and interaction belong together. Together, these dimensions form the participatory impacts in online education. What particularly emerges is the importance of collaborative learning, when the focus moves from the individual to the collective, but also into the space within and between the written, asynchronous dialogues. The text with different voices breaks in the meeting within and between the dialogues with different meaning content, or in what we could term the passage through the speech zone. In this zone exists material and a sphere of influence dominated by the students own and others’ words, reflections or characters. Different dialogic argument patterns develops. There is a paradigm shift between I and other when students are co-actors in joint continuous, open dialogues with own and others’ voices.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev