Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i religionsläraruppdraget

Linda Jonsson utforskar i sin avhandling den komplexa bild som framträder i religionsläraruppdraget i svensk skola mellan 1842-1994.

Fakta
Disputation

2016-11-18

Titel (sv)

Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i religionsläraruppdraget

Författare

Linda Jonsson

Handledare

Docent Niclas Månsson, Mälardalens högskola Professor Tomas Englund, Örebro universitet Docent Laila Niklasson, Mälardalens högskola Professor Maria Olsson, Högskolan Dalarna

Opponent

Professor Sara Irisdotter Aldenmyr, Högskolan Dalarna

Lärosäte

Mälardalens högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Linda Jonsson

Svenskt abstrakt:

Religionsläraruppdraget vilar idag på en konfessionsfri grund uttryckt genom den svenska skolans värdegrund men bär spår av konfessionella traditioner bakåt i tiden. I en tid, för inte så länge sedan, spelade kristendomen en stor roll i både undervisning och läraruppdrag.

Den här studien intresserar sig för den komplexa bild som framträder när det gäller religionsläraruppdraget i svensk skola med historiska rötter och traditioner i ett läraruppdrag där uppgiften bestod i att förmedla en konfessionell undervisning i kristendomskunskap. En analytisk kontextualisering genomförs av tidsspannet 1842-1994 för att åskådliggöra två traditioner av vikt med start i konfessionell kristendomskunskap till objektiv religionskunskap. Ett sådant långtidsperspektiv ses som en nödvändig läroplanshistorisk kontext för studiens empiri – analys av ett samtida religionsläraruppdrag i det som i studien benämns en osäker period. Även om det finns ett ämnesdidaktiskt ansvar i föreliggande studie när det gäller fältet religionsdidaktik är det inom det allmändidaktiska och läroplanshistoriska fältets ramar studien håller sig. Studien ska med andra ord ses som en allmändidaktisk analys av en ämnesdidaktisk utmaning. För att möjliggöra en studie av religionsläraruppdraget blir även ämnet religionskunskap ett centralt inslag i studien. Ämnets användning, i bemärkelsen dess status, roll och funktion åskådliggörs och har implikationer för religionsläraruppdraget.

 

Den historiska kontexten tar utgångspunkt i en litteraturstudie av styrdokument och texter och ska ses som studiens sekundärlitteratur. En arena för religionskunskapslärare, tidskriften Religion & Livsfrågor samt årsböcker (1994-2011) granskas genom en textanalys. Här uppmärksammas och analyseras de röster som uttalar sig om religionsläraruppdraget och utgör studiens primärlitteratur. De utmaningar som genom textanalysen utkristalliserats tematiseras i tre sammanfattande utmaningar: Mellan tradition och förnyelse, Gränslöst uppdrag på begränsad tid och Elevnära frågor eller när-det-kommer-upp-pedagogik.
I studiens senare del redogörs för två pedagogiska filosofiers bidrag som utgör de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av utmaningarna i en samtida osäker period. Texter av John Dewey och Wolfgang Klafki har funnits värdefulla i förhållande till begrepp såsom teori och praktik, tradition och förnyelse samt engagemang.

 

Avslutningsvis sammanfattas och fördjupas analysen av de röster som uttalat sig om religionsläraruppdraget och dess utmaningar genom att relatera dessa till sitt historiska sammanhang präglade av såväl konfessionella som objektiva traditioner. Avhandlingens kunskapsbidrag är att bidra med fördjupade kunskaper om religionsläraruppdragets komplexitet, utifrån en läroplanshistorisk kontextualisering av detta samtida uppdrag.

Sidan publicerades 2016-10-26 12:05 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2016-12-02 14:23 av Susanne Sawander


Relaterat

Nyheter får stor plats i samhällskunskap

Nyhetsbevakning är ett stående inslag i undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet. Men nyhetsdiskussionerna är oftast informella och nyhetsbevakningen används främst för att uttrycka politiska och moraliska kunskapsmål, konstaterar Roger Olsson i sin forskning.

Icke-troende norm styr ämnet religionskunskap

Sättet att tala om religion och livsåskådning i ämnet religionskunskap utgår från en stark icke-troende norm. Att vara religiös är något som ”man var förr” men att ”vi nu vet bättre”. Detta sker samtidigt som det sitter troende elever i klassrummet. Resultatet är att dessa elever ofta blir väldigt tysta, visar Karin Kittelmann Flenser i sin studie.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.