Dela:

Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

Fakta
Disputation

2011-04-08

Titel (eng)

Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

Författare

Susanne Lundholm

Handledare

Mats Alvesson, Dan Kärrman

Opponent

Professor Alan Bryman

Lärosäte

LU – Lunds universitet

Länkar
Läs Skolportens intervju med Susanne Lundholm

Svenskt abstrakt:

Studien tar sin utgångspunkt i samtida diskussioner gällande organisationshierarki. För trots att det finns formellt utsedda chefer i så gott som alla organisationer, tenderar vi att fördöma användandet av formell hierarki och chefsauktoritet, och lyfta fram alternativa organiseringsprinciper som vi anser mer fördelaktiga organiseringsprinciper som bygger på icke-auktoritära förhållningssätt, medbestämmande och medarbetarautonomi. Detta avsteg från den traditionella/formella ordningen är tänkt att öka motivationen i organisationen och i vissa fall förefaller självbestämmande rentutav vara en nödvändighet, t.ex. när arbetet ter sig högst komplext, eller då en komplex omvärld kräver självständiga medarbetare som fattar självständiga beslut. Samtidigt finns den formella chefen kvar och han/hon bär det yttersta ansvaret för verksamheten, och således kan vi också förvänta oss att chefen kommer att använda sin auktoritet för att försöka påverka utfallet i den verksamhet som han/hon är satt att leda. Vi kanske till och med förväntar oss en sådan beslutskraft hos den som bär det formella ansvaret. Denna motsägelsefullhet, som omgärdar den samtida synen på organisationshierarki, utgör en utgångspunkt i denna studie som undersöker hur chefer och medarbetare i en svensk bank hanterar sin relation i det dagliga arbetet. Relationen mellan chefer och medarbetare behandlas främst i litteraturen om chefers arbete och ledarskap och här finner vi två dominerande synsätt på formell hierarki. I forskningen på chefers arbete (och den tidiga forskningen på ledarskap) utgör den formella hierarkin ett grundantagande, så att även när relationen till medarbetare diskuteras ses den i stor utsträckning som en effekt av chefens handlingar, beslut eller ledarstil. I (den sentida) ledarskapsforskningen, i motsats, bortses gärna från den formella hierarkin och istället betonas alternativa organiseringsprinciper som är tänkta att ersätta chefsauktoritet (såsom kollektivt beslutsfattande och visionärt inflytande). Föreliggande studie försöker bidra med ett nyanserande av den dominerande synen på formell hierarki inom ramen för chefs- och medarbetarrelationer. Istället för att utgå från att en sådan hierarki är ständigt närvarande, eller frånvarande, visar studien hur chefer och medarbetare konstruerar eller levandegör sin relation i vardagen, och den illustrerar hur chefer och medarbetare, inom ramen för sitt vardagsarbete, aktivt balanserar mellan formell hierarki och alternativa organiseringsprinciper. Relationen mellan chefer och medarbetare är således inte att betrakta som given eller statisk, utan snarare kan denna relation ses som ett aktivt görande. Detta relationsarbete , som sker inom ramen för, och som en del av det operativa arbetet, benämner studien meta-managing. Meta-managing är således en process av att löpande hantera motsägelsefullheten som omgärdar den hierarkiska dimension av organisationer ( to manage the process of managing ), och studien argumenterar för att ett sådant hanterande också hjälper chefer och medarbetare att hantera annan motsägelsefullhet som de möter inom ramen för organisationslivet.

Sidan publicerades 2011-04-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:29 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.