Dela:

Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

Fakta
Disputation

2011-04-08

Titel (eng)

Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

Författare

Susanne Lundholm

Handledare

Mats Alvesson, Dan Kärrman

Opponent

Professor Alan Bryman

Lärosäte

LU – Lunds universitet

Länkar
Läs Skolportens intervju med Susanne Lundholm

Svenskt abstrakt:

Studien tar sin utgångspunkt i samtida diskussioner gällande organisationshierarki. För trots att det finns formellt utsedda chefer i så gott som alla organisationer, tenderar vi att fördöma användandet av formell hierarki och chefsauktoritet, och lyfta fram alternativa organiseringsprinciper som vi anser mer fördelaktiga organiseringsprinciper som bygger på icke-auktoritära förhållningssätt, medbestämmande och medarbetarautonomi. Detta avsteg från den traditionella/formella ordningen är tänkt att öka motivationen i organisationen och i vissa fall förefaller självbestämmande rentutav vara en nödvändighet, t.ex. när arbetet ter sig högst komplext, eller då en komplex omvärld kräver självständiga medarbetare som fattar självständiga beslut. Samtidigt finns den formella chefen kvar och han/hon bär det yttersta ansvaret för verksamheten, och således kan vi också förvänta oss att chefen kommer att använda sin auktoritet för att försöka påverka utfallet i den verksamhet som han/hon är satt att leda. Vi kanske till och med förväntar oss en sådan beslutskraft hos den som bär det formella ansvaret. Denna motsägelsefullhet, som omgärdar den samtida synen på organisationshierarki, utgör en utgångspunkt i denna studie som undersöker hur chefer och medarbetare i en svensk bank hanterar sin relation i det dagliga arbetet. Relationen mellan chefer och medarbetare behandlas främst i litteraturen om chefers arbete och ledarskap och här finner vi två dominerande synsätt på formell hierarki. I forskningen på chefers arbete (och den tidiga forskningen på ledarskap) utgör den formella hierarkin ett grundantagande, så att även när relationen till medarbetare diskuteras ses den i stor utsträckning som en effekt av chefens handlingar, beslut eller ledarstil. I (den sentida) ledarskapsforskningen, i motsats, bortses gärna från den formella hierarkin och istället betonas alternativa organiseringsprinciper som är tänkta att ersätta chefsauktoritet (såsom kollektivt beslutsfattande och visionärt inflytande). Föreliggande studie försöker bidra med ett nyanserande av den dominerande synen på formell hierarki inom ramen för chefs- och medarbetarrelationer. Istället för att utgå från att en sådan hierarki är ständigt närvarande, eller frånvarande, visar studien hur chefer och medarbetare konstruerar eller levandegör sin relation i vardagen, och den illustrerar hur chefer och medarbetare, inom ramen för sitt vardagsarbete, aktivt balanserar mellan formell hierarki och alternativa organiseringsprinciper. Relationen mellan chefer och medarbetare är således inte att betrakta som given eller statisk, utan snarare kan denna relation ses som ett aktivt görande. Detta relationsarbete , som sker inom ramen för, och som en del av det operativa arbetet, benämner studien meta-managing. Meta-managing är således en process av att löpande hantera motsägelsefullheten som omgärdar den hierarkiska dimension av organisationer ( to manage the process of managing ), och studien argumenterar för att ett sådant hanterande också hjälper chefer och medarbetare att hantera annan motsägelsefullhet som de möter inom ramen för organisationslivet.

Sidan publicerades 2011-04-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:29 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Därför får inte alla barn rätt stöd i förskolan

En bra förskola är som huvudregel bra för barns utveckling och välmående. Samtidigt ”missar” förskolan en del barn som behöver extra stöd. Varför? Så här säger forskningen.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

AI i skolan – fusk eller verklighetsanpassning?

Den senaste tiden har debatten inom skolan varit intensiv vad gäller användandet av AI i klassrummet. Är det fusk eller inte? Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, menar att frågan är felställd och att fokus i stället bör ligga på hur tekniken kan bidra till elevernas lärande.

Mobilforbud på skolen førte til bedre karakterer

Skoler med mobilforbud har mindre mobbing og bedre karakterer enn de uten. Størst effekt er det blant jentene, viser en ny studie.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser