Hoppa till sidinnehåll

Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

Publicerad:2011-04-07
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Susanne Lundholm

Handledare

Mats Alvesson, Dan Kärrman

Opponent

Professor Alan Bryman

Disputerat vid

LU – Lunds universitet

Disputationsdag

2011-04-08

Titel (eng)

Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

Abstrakt

Studien tar sin utgångspunkt i samtida diskussioner gällande organisationshierarki. För trots att det finns formellt utsedda chefer i så gott som alla organisationer, tenderar vi att fördöma användandet av formell hierarki och chefsauktoritet, och lyfta fram alternativa organiseringsprinciper som vi anser mer fördelaktiga organiseringsprinciper som bygger på icke-auktoritära förhållningssätt, medbestämmande och medarbetarautonomi. Detta avsteg från den traditionella/formella ordningen är tänkt att öka motivationen i organisationen och i vissa fall förefaller självbestämmande rentutav vara en nödvändighet, t.ex. när arbetet ter sig högst komplext, eller då en komplex omvärld kräver självständiga medarbetare som fattar självständiga beslut. Samtidigt finns den formella chefen kvar och han/hon bär det yttersta ansvaret för verksamheten, och således kan vi också förvänta oss att chefen kommer att använda sin auktoritet för att försöka påverka utfallet i den verksamhet som han/hon är satt att leda. Vi kanske till och med förväntar oss en sådan beslutskraft hos den som bär det formella ansvaret. Denna motsägelsefullhet, som omgärdar den samtida synen på organisationshierarki, utgör en utgångspunkt i denna studie som undersöker hur chefer och medarbetare i en svensk bank hanterar sin relation i det dagliga arbetet. Relationen mellan chefer och medarbetare behandlas främst i litteraturen om chefers arbete och ledarskap och här finner vi två dominerande synsätt på formell hierarki. I forskningen på chefers arbete (och den tidiga forskningen på ledarskap) utgör den formella hierarkin ett grundantagande, så att även när relationen till medarbetare diskuteras ses den i stor utsträckning som en effekt av chefens handlingar, beslut eller ledarstil. I (den sentida) ledarskapsforskningen, i motsats, bortses gärna från den formella hierarkin och istället betonas alternativa organiseringsprinciper som är tänkta att ersätta chefsauktoritet (såsom kollektivt beslutsfattande och visionärt inflytande). Föreliggande studie försöker bidra med ett nyanserande av den dominerande synen på formell hierarki inom ramen för chefs- och medarbetarrelationer. Istället för att utgå från att en sådan hierarki är ständigt närvarande, eller frånvarande, visar studien hur chefer och medarbetare konstruerar eller levandegör sin relation i vardagen, och den illustrerar hur chefer och medarbetare, inom ramen för sitt vardagsarbete, aktivt balanserar mellan formell hierarki och alternativa organiseringsprinciper. Relationen mellan chefer och medarbetare är således inte att betrakta som given eller statisk, utan snarare kan denna relation ses som ett aktivt görande. Detta relationsarbete , som sker inom ramen för, och som en del av det operativa arbetet, benämner studien meta-managing. Meta-managing är således en process av att löpande hantera motsägelsefullheten som omgärdar den hierarkiska dimension av organisationer ( to manage the process of managing ), och studien argumenterar för att ett sådant hanterande också hjälper chefer och medarbetare att hantera annan motsägelsefullhet som de möter inom ramen för organisationslivet.

Meta-managing: A Study on How Superiors and Subordinates Manage Their Relationship in Everyday Work

In virtually every organization we find formally appointed managers, but nevertheless we tend to condemn the idea of formal hierarchy and celebrate alternative modes of governance that better respect the discretion of employees. This tension, that seemingly surrounds the vertical dimension of contemporary organizations, forms the backdrop of this study which examines how superiors and subordinates in a Swedish bank manage their relationship in everyday work. The relationship between superiors and subordinates has previously been explored in the literature on management and leadership. In these two streams, the former tends to describe vertical relations as if they were determined by the formal authority of managers, whereas the latter is prone to disregard the impact of the formal context, focusing instead on informal organizing principles that are argued to replace the authority of managers. The present study, in contrast, does not presume a particular organizing principle. Instead it explores how superiors and subordinates construct their relationship in everyday work-interactions, and it shows how those interactions balance formal authority and informal organizing principles. To make sense of this balancing act, the study suggests the notion of meta-managing. The concept draws our attention to how the everyday process of managing work is also a process of managing vertical relations. More specifically, meta-managing allows superiors and subordinates to satisfy the need for both formal hierarchy and employee discretion in work, and in doing so, it helps them to deal with other contradictory demands they face as part of daily life in the organization. Through these propositions, the study provides a link between the two perspectives on vertical relations that we currently find in the management and leadership literature.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev