Negotiating school identities: a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

Cia Gustrén har undersökt gymnasiewebbarnas sätt att väcka intresse och därmed försöka påverka niondeklassares val av skola.

Fakta
Disputation

2021-10-15

Titel (sv)

Att förhandla skolidentiteter: en multimodal analys av gymnasieskolors självpresentation på webben

Titel (eng)

Negotiating school identities: a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

Författare

Cia Gustrén

Opponent

Docent Magnus Fredriksson, Göteborgs universitet.

Institution

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Cia Gustrén

Abstract in English:

The research interests of this doctoral thesis are the mediated ways of presenting and promoting Swedish upper secondary schools on the web to attract students. The thesis studies the rationale of schools’ strategically designed attempts to reach out with their educational offers in a highly competitive school market. The aim is to study how the identities of upper secondary schools are constructed and how potential students are addressed to identify with schools as of year 2020- 2021. More specifically, the thesis is concerned with the multimodal character of school identities as situated in the interplay between different means of communication. The way visual components reinforce, complement, or contradict each other in the presentation of schools is focused. The relation between text and image is admittedly a field of research of its own. Other research interests are concerned with the way potential students are positioned along with a certain worldview as well as how they are supposed to recognize themselves in the description of four theoretical study programs.

Moreover, I study the grips or gripping forces by which the audiovisual promotion of schools is designed to appeal to or encapsulate potential students on basis of a sense of purpose and belonging. The study material for the thesis is hence found in three categories of web-based information: 64 schools’ self-presentations online, program descriptions of four theoretically oriented study programs on the so-called “school webs” of the same schools and, finally, upper secondary schools’ YouTube-videos integrated in many cases on the websites. These empirical instances are studied to learn more about different school identities, the ideological significance of education as related to certain world views, and the way of addressing or gripping potential students in the promotion of schools.

My method of inquiry is a combination of a logics approach with visual analysis to address the relation between different modalities. A set of discursive logics are integrated with a multimodal framework to emphasize multiple modes of communication and to make sense of the interplay between them. The multimodal analysis proceeds from the way discursive statements are situated in a field of tension. Because the descriptive means by which upper secondary schools are presented to potential students are based upon the self-interpretations of schools, they are well-suited for the study of the construction of school identities in the intersection between visual modalities of text, image, and video. It is important to point out that the thesis has no intention to analyze the meaning of images per se, but mainly the way they reinforce, add to, or contradict the textual or spoken messages found in the self-presentations on the web or in the audiovisual presentation of schools. Discursive statements are hence approached as mediated accounts. Form matters as much as content; the way messages are conveyed has a bearing on the perceived meaning of statements.

This thesis is situated at the intersection between strategic communication, visual culture studies, multimodal analysis, and the critical study of education. A major finding is that a traditional identity of schools is largely appropriated for or turned into a means of competition. A competitive approach is also associated with that of caring and tradition as a way of gaining legitimacy. Tradition is not so much questioned from a market point of view as reaffirmed as necessary for schools to be recognized as such. Opposite demands are continuously negotiated and hence subject to the ideological logics of both/and, as it often appears as desirable to incorporate, embrace and balance different aspects instead of maintaining just one of them. This offers a more flexible approach to identity construction in allowing schools to incorporate opposite demands as though complementary aspects.

As to the role of visual means of presentation, images form an integrated and central part of webpages as mediated presentations of schools. Because of the poignant or emotive implications of images in relation to text, they are often considered a powerful means of identification with the schools and their core values. A crucial aspect that emerges in the interplay between text, image, and video, is that of reciprocity. Schools and students are seen to be mutually dependent upon each other and so, in terms of a caring and compassionate attitude, look after each other’s interests. As the free choice educational system depends for its efficacy and perceived success on students making the “right” choice of education, ninth graders’ personal interests are what is supposed to guide their choice of school. Although admission also depends on previous school merits, it is understood as desirable for a sense of common purpose that the interests of students overlap with those of the schools. In sum, students are indeed expected not only to represent but to be the schools or incorporate all that which schools are claimed to be.

Sidan publicerades 2021-10-04 14:01 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-11-25 10:24 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Bakgrund och kön styr val av gymnasieprogram

Bakom en till synes jämn könsfördelning på gymnasiets naturprogram döljer sig stora skillnader. Johanna Mellén visar att elevers gymnasieval har varit lika bundna av kön och social bakgrund sedan 1970-talet.

Inga debatter i elitskolans klassrum

På den elitpräglade gymnasieskolan är kritiska elever inte önskvärda. Janna Lundbergs forskning belyser en gymnasieskola där elever fostras till överordning och passivt lydande.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

I avhandlingen "Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan." studerar Fredrik Sjögren hur lärare, elever och föräldrar förhandlar om definitioner.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)