Occupational Stress and Burnout among University Teachers in Pakistan and Finland

Naima Akhtar Malik har forskat om förekomsten av arbetsstress och sjukskrivning på grund av utmattning bland universitetslärare i Finland och Pakistan.

Fakta
Disputation

2019-06-13

Titel (eng)

Occupational Stress and Burnout among University Teachers in Pakistan and Finland

Författare

Naima Akhtar Malik

Handledare

Professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi Karin Österman, Åbo Akademi

Opponent

Professor emerita Helen Cowie, University of Surrey

Lärosäte

Åbo Akademi

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen undersöktes och jämfördes förekomsten av arbetsstress och burnout (sjukskrivning p.g.a. utmattning) bland universitetslärare i Finland och Pakistan. Sambanden mellan stress och psykosociala faktorer undersöktes också.

Könsskillnader förekom, såtillvida att kvinnliga lärare uppvisade mer stressymptom både i Finland och Pakistan. I Pakistan förekom också burnout oftare hos kvinnor. I Pakistan var burnout, kanske något oväntat, vanligare bland yngre lärare i 26–35 års ålder än bland äldre. Universitetslärare i Finland uppskattade sin arbetsmiljö som bättre än vad deras kolleger i Pakistan gjorde. De upplevde också mer socialt stöd, och bättre möjligheter till karriärsutveckling. I bägge länder visade det sig, att goda familjerelationer hade en stressreducerande effekt på arbetslivet. Sammanfattningsvis kan konstateras att stress och burnout förekom i bägge länder, men förhållandena var generellt sämre för universitetslärare i Pakistan, och för kvinnor i bägge länder. Yngre lärare i Pakistan verkade vara speciellt utsatta.

 

Sidan publicerades 2019-06-10 09:57 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

”Tillit i stället för kontroll – hur kan styrsystemen göras om?”

Tillitsbaserad styrning av Jonas Österberg och antologin Ett annorlunda ledarskap, där ett antal statsvetare skriver om chefskap i offentlig förvaltning, är ämnena för denna litteraturkrönika. Att ansvarsutkrävande från huvudmannen ska ersättas av stöd till rektorerna är en spännande tes, skriver läraren och organisationskonsulten Peter Fowelin.

Ny podcast om pedagogisk forskning

De första avsnitten av podcasten Poddagogen som görs i samarbete med Skolporten finns nu tillgängliga. I varje avsnitt intervjuas nydisputerade forskare inom utbildningsvetenskap och tanken med podden är att sprida nya forskningsresultat inom området.

Övertolkad?

Hjärnforskaren Torkel Klingberg har blivit en galjonsfigur för motståndet mot skolans digitalisering. Men det han strävar efter är att revolutionera skolan med hjälp av digitala verktyg.

5 ways to combat classroom isolation

After recognizing that he and his students lacked global awareness, third-grade teacher Michael Dunlea says he found ways to engage students in the world around them and curb classroom isolation. In this blog post, he shares five strategies he adopted, including using online platforms to connect with scientists and engaging with virtual classroom partners and pen pals.