Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar

Publicerad:2021-03-30
Uppdaterad:2021-06-17

Monica Frick Alexanderssons avhandling är en kritisk granskning av undervisningspraktikerna i musik i lärarutbildningen riktad mot yngre åldrar.

Författare

Monica Frick Alexandersson

Opponent

Professor Johan Söderman, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2021-04-09

Titel (se)

Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar

Titel (eng)

Care, benevolence and culture of silence – discursive dilemmas and strategies in music teaching practice within teacher education for younger ages

Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar

Svensk sammanfattning:

Syftet med denna studie är att utifrån en kritisk granskning av undervisningspraktikerna i musik i lärarutbildningen med inriktning mot yngre åldrar, identifiera och problematisera de diskurser som framträder. I studien undersöks hur undervisningspraktikerna och examinationerna i musik konstrueras och vilka strategier som används för att hantera de dilemman som framträder i undervisningspraktikerna i musik.
Studien är baserad på en socialkonstruktionistisk teoribildning och datamaterialet i avhandlingen har analyserats via en diskurspsykologisk, mikroorienterad analysmetod. Datamaterialet består av videodokumentationer och fältanteckningar och materialet producerades under en tidsperiod på tre år. I studien deltog 91 studenter fördelade på 26 studentgrupper, samt tre lärarutbildare vid tre svenska lärosäten som erbjuder lärarutbildning.
Resultatet visar att två övergripande diskurser framträder i studien. För det första artikuleras en omsorgsdiskurs, som legitimeras utifrån en idé om att lärarstudenter är rädda för att uttrycka sig i musik samt att de saknar självförtroende inför att undervisa i musik. Denna diskurs uttrycks inom ramen för en outtalad tystnadskultur som får en skyddande funktion för osäkra studenter som signalerar ett bristande självförtroende. För det andra artikuleras en välvillighetsdiskurs som legitimeras utifrån en idé om att lärarstudenters mod kan kompensera för deras bristande hantverkskunskaper i musik. Denna diskurs uttrycks inom ramen för en överseende och kompensatorisk bedömningskultur som får en skyddande funktion för lärarstudenter med bristande ämneskunskaper i musik.
I den avslutande diskussionen lyfts dels kritiska aspekter av lärarutbildningens undervisningspraktiker i musik, dels förslag till ett antal utvecklingsområden. I konklusionen framhålls även en förhoppning om att avhandlingen ska kunna fungera som en grund för nya pedagogiska diskussioner rörande progression och kvalitetsutveckling i lärarutbildningens musikpraktiker.

Care, benevolence and culture of silence – discursive dilemmas and strategies in music teaching practice within teacher education for younger ages

The aim of this thesis is to critically scrutinize, identify and problematize discourses in music education within teacher education towards younger ages. The study explores how teaching practice and examinations in music are constructed, and what kind of strategies are used to handle the dilemmas that emerge in music teaching practice. Theoretically, the study is based on social constructionist theory, and the thesis deploys a discourse psychological methodology and approach. The data consist of observational films and field notes, and the material was produced within a period of three years. It included 91 students, 26 student groups and three teacher educators at three Swedish teacher education institutes. The results show two overarching discourses. First, a discourse focusing on care was articulated and legitimized based on an idea that student teachers are scared of express themselves within music education and that they lack confidence in teaching music. This discourse was expressed within a framework of a culture of silence that has a protective function for student teachers lacking self-confidence. Second, a discourse focusing on benevolence was articulated and legitimized based on an idea that a student teacher’s boldness could compensate for their lack of musical skills. This discourse was expressed within a framework of a tolerant and compensatory culture of assessment which has a protective and supportive function for student teachers with a lack of musical skills. To provide a basis for new pedagogical discussions concerning progress and development of quality, the conclusion discusses critical aspects in teaching practice in music within teacher education.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev