2011-05-04 00:00  1948 Dela:

På spaning efter idrottsdidaktik

Fakta
Disputation

2011-05-27

Titel (sv)

På spaning efter idrottsdidaktik

Författare

Katarina Schenker

Handledare

Bo Carlsson, Jan-Eric Ekberg

Opponent

Professor Håkan Larsson

Institution

Fakulteten för lärande och samhälle

Lärosäte

Malmö högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Katarina Schenker

Svenskt abstrakt:

För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. I denna avhandling behandlas idrottsdidaktik som begrepp och som redskap för reflektion över idrottsundervisning. Idrottsdidaktik härleds från didaktik och olika ämnesdidaktiska discipliner, däribland den idrottsdidaktiska. Utifrån härledningen konstrueras också ett idrottsdidaktiskt analysverktyg som används för att analysera kurslitteratur och undervisningsmodeller som förekommer vid lärarprogram med inriktning mot undervisning i skolämnet Idrott och hälsa. Särskilt fokuseras kurslitteratur som behandlar dans, orientering, simning och bollspel.

Sidan publicerades 2011-05-04 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 11:17 av


Relaterat

Idrottsutövandets estetik: en narrativ studie om meningsskapande och lärande

Det övergripande syftet med Ninitha Maivorsdotters avhandling är att utforska den estetiska upplevelsen inom idrott och dess betydelse för lärande inom idrott.

Erfolgreiches Deutschlernen durch CLIL? Zu Lexikon und Kommunikationsstrategien in mündlicher L3 schwedischer Schüler mit bilingualem Profil.

Att integrera främmande språk i fler skolämnen ger bättre resultat, det visar Karmen Terlevic Johanssons avhandling "Erfolgreiches Deutschlernen durch CLIL? Zu Lexikon und Kommunikationsstrategien in mündlicher L3 schwedischer Schüler mit bilingualem Profil.".

Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

Lärarnas personliga intresse för historia påverkar skolämnet mer än formella styrdokument, det visa Johan Hansson i avhandlingen "Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om historieämnet". Elever och lärare har liknande tankar om det förflutna och om historia.

Self-Assessment of Writing in Learning English as a Foreign Language. A Study at the Upper Secondary School Level

Elever på gymnasienivå kan med lite träning bedöma sin egen kompetens. Det visar Anne Dragemark Oscarsons avhandling "Self-Assessment of Writing in Learning English as a Foreign Language" Studien visar att kursplanernas mål om elevinflytande och ansvarstagande för den egna språkinlärningen kan förverkligas.

I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande. En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola

Rebecka Florin Sädboms avhandling handlar om lärares tolkning och realisering av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd grundskola.

Att utveckla undervisning och lärande i högre utbildning i Mozambique. En studie om pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet

Forskaren Marta Mendonca har i sin avhandling undersökt pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet i Mozambique.

Det sitter inte i väggarna: Yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete

Det övergripande syftet med Håkan Löfgrens avhandling "Det sitter inte i väggarna: Yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete" är att studera lärares yrkesidentiteter i relation till de förändrade lokala och globala villkoren för yrket.

Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

Syftet med Marianne Skoogs avhandling "Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1" är att undersöka vilka olika betydelser som erbjuds i den första läs-och skrivundervisningen.

Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola

Tydliga regler, förväntningar, uppföljning och konsekvent uppträdande. Det är betydelsefulla faktorer för att skapa en demokratisk skola, med en god arbetsmiljö och möjligheter för elever att ha inflytande. Det visar Jan Grannäs avhandling.

Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv

Huvudsyftet med Esko Mäkeläs avhandling "Slöjd som berättelse - om skolungdom och estetiska perspektiv" är att undersöka estetiska aspekter av skolämnet slöjd.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys

Syftet med Lise-Lotte Bjervås avhandling "Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys" är att granska hur lärare under gemensamma planeringssamtal talar om förskolebarn med utgångspunkt i sina egna dokumentationer.

General mental ability as related to school, work and health: The importance of childhood mental ability for work-related factors among middle-aged women and men

Cornelia Wulffs avhandling "General mental ability as related to school, work and health: The importance of childhood mental ability for work-related factors among middle-aged women and men" undersöker även hur barndomsbegåvning hänger ihop med den upplevda hälsan bland yrkesverksamma medelålders kvinnor och män.

Ledarskap, makt och känsla. En narrativ studie av unga ledare

Cecilia Åkerbloms avhandling "Ledarskap, makt och känsla. En narrativ studie av unga ledare" handlar om hur unga ledare beskriver sina upplevelser av ledarskap i arbetslivet.

Arbetsplatsens lärmiljöer: En organisationspedagogisk studie av konstruerande av lärmiljö i vuxenutbildningsverksamhet

Syftet med Peter Johanssons avhandling "Arbetsplatsens lärmiljöer: En organisationspedagogisk studie av konstruerande av" är att utifrån en empirisk undersökning av en vuxenutbildningsverksamhet skapa kunskap om hur lärmiljö konstrueras.

”Nästan som en författare” – multimedialt berättande: Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

Anders Janssons avhandling "Nästan som en författare" - multimedialt berättande: Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij" bygger på ett intresse för undervisning som möjliggör lärande för alla barn, inklusive barn med funktionshinder.

Values in Play – Interactional Life with the Sims

Louise Petersons avhandling "Values in Play - Interactional Life with the Sims" tar avstamp i diskussionen om datorspelens pedagogiska potential. Mer specifikt utgår studien från en av flera argumentationslinjer kring spel och lärande; idén om att öppna spel utan specifika mål leder till en form av utforskande där spelaren kan lära sig ett specifikt kunskapsinnehåll.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)