Dela:

Pedagogiken i tiden: Om framväxten av nya undervisningsformer under tidigt 2000-tal

Konsekvensen av Kunskapsskolans organisering av verksamheten blir självreglerande elever och styrda lärare, säger Ylva Ståhle. Deras långtgående individualisering leder till att elever och lärare byter roller: eleverna förhåller sig självständigt till Kunskapsskolans centralstyrda system, medan lärarna får en underordnad roll som handledare. Hon säger att det på ett sätt är ganska paradoxalt att alla i skolan måste följa det centralstyrda konceptet, samtidigt som skolan lägger tonvikten på individualisering.

Fakta
Disputation

2006-06-02

Titel (sv)

Pedagogiken i tiden:
Om framväxten av nya undervisningsformer under tidigt 2000-tal

Titel (eng)

Pedagogy of today: On the development of new teaching methods during the early 2000´s. A case study of Kunskapsskolan

Författare

Ylva Ståhle

Handledare

Professor Ingrid Carlgren

Opponent

Professor Kirsti Klette, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Norge

Institution

Institutionen för samhälle, kultur och lärande (LHS)

Lärosäte

LHS – Lärarhögskolan i Stockholm

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Ylva Ståhle
Läs mer (LHS)

Svenskt abstrakt:

Denna studie handlar om de nya pedagogiska verksamheterna som växer fram inom ramen för den avreglerande skolan i början av 2000-talet. Vilka idéer är det som styr arbetet? Hur formas verksamheten? Vad är det man försöker åstadkomma? Avhandlingens syfte är att utforska dessa pedagogiska praktiker i en av Sveriges största friskolor.

Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och bygger på tjugo situerade samtal med sju skolledare. Centrala redskap i Kunskapsskolans verksamhet används som underlag för intervjuerna. Analyserna är kvalitativa och analysmetoden är bl a fenomenografisk.

Studien visar hur skolan genom centralt utformade redskap organiserar undervisningen och miljöer för lärande som man bygger upp i alla koncernens skolor. Undervisningen är starkt individorganiserad, där eleverna förväntas vara självstyrande och självkorrigerande och använda de redskap som erbjuds för sin egen lärogång. Lärarnas roll i relation till elevernas lärande bygger huvudsakligen på individuella handledarsamtal. Resultaten visar att de redskap som var avsedda att skapa frihet och kontroll för eleverna även skapar problem och hinder. De elever som inte lär sig använda redskapen har svårt att klara sig.

Även lärarnas arbete påverkas av de nya redskapen. I jämförelse med andra skolor måste lärarna underordna sig en pedagogisk modell och centralstyrd planering. Undervisningen planeras centralt i ämnesspecifika steg eller ämnesintegrerade kurser. Den centrala planeringen kan påverkas genom lärarnas gemensamma arbete i arbetslag inte av enskilda lärare. Lärarnas huvudsakliga uppdrag är att följa den pedagogiska modell som koncernen fattat beslut om.

Såväl lärare som elever får nya roller jämfört med den traditionella skolan. Medan lärandet för elevernas del är individorganiserat, förväntas lärarnas kunskapsutveckling vara kollektiv. Av resultatet framgår att såväl elever som lärare möter systemet med olika förhållningssätt de kan underordna sig eller vara mer självständiga och reflekterande i sitt förhållningssätt till systemet.

Sidan publicerades 2006-05-31 00:00 av
Sidan uppdaterades 2013-01-31 19:52 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.