Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola

Åsa Delblanc har undersökt hur pedagogiska möjligheter framträder i olika sammanhang och aktiviteter i mångfaldens förskola.  

Fakta
Disputation

2022-02-18

Titel (sv)

Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola

Författare

Åsa Delblanc

Handledare

Docent Helena Ackesjö, Linnéuniversitetet. Professor Per Lindqvist, Linnéuniversitetet

Opponent

Professor Anette Sandberg, Mälardalens universitet

Institution

Institutionen för pedagogik och lärande

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Åsa Delblanc

Svenskt abstrakt:

I denna sammanläggningsavhandling diskuteras tre olika delstudier som alla utgått från förskolepraktik i förskolor som kännetecknas av en mångfald av språk och erfarenheter. Delstudie 1 fokuserar på barns kommunikation i en flerspråkig förskolemiljö och vad som kan hindra eller möjliggöra den. Delstudie 2 undersöker ett aktionsforskningsprojekt i form av en forskningscirkel med målet att i en förskola skapa en flerspråkig miljö i samarbete med föräldrar. Delstudie 3 undersöker ett aktionsforskningsprojekt i form av en forskningscirkel med målet att utveckla förskolans mottagande av nyanlända familjer. Avhandlingen utgår från ett sociokulturellt perspektiv i vilket människor ses som lärande varelser som skapar kunskap gemensamt med tillgängliga kulturella artefakter. Affordanceteorin (Gibson, 1986; Reed, 1993; Barab & Roth; 2006 och Clakin-Philips & Carr, 2012) har använts för att göra analyser av barns och lärares handlingar. Affordance tolkas genomgående som erbjudanden, och tre olika typer av erbjudanden undersöks, kommunikationserbjudanden, flerspråkiga erbjudanden samt nätverk av erbjudanden. Utifrån Barab och Roth (2006) och Clakin- Philips och Carr ( 2012) undersöks sedan hur erbjudanden ger olika typer av möjligheter, tillgängliga, inbjudande och personliga, här rubricerade som pedagogiska möjligheter. Resultatet visar att olika typer av möjligheter uppstår i olika sammanhang. I de sammanhang i vilka det inte finns en planerad eller strukturerad idé om hur ett erbjudande kan användas blir möjligheterna mindre inbjudande. Möjligheter blir personliga då barns, lärares och föräldrars erfarenheter används som en utgångspunkt i den pedagogiska praktiken. Om möjligheter blir personliga finns samtidigt en risk att det blir ett ökat fokus på skillnader och att tankar om att skapa trygghet ses som viktigare än att skapa förutsättningar för lärande.

Sidan publicerades 2022-02-01 11:13 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-04-07 21:02 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samband mellan små barns språkförmåga och exekutiva förmåga

En ny avhandling bekräftar att det finns ett samband mellan exekutiv förmåga och språklig förmåga även för svenska barn i 4–6-årsåldern. Resultaten kan ge ledtrådar till varför barn med språkstörning ofta har svårt med uppmärksamhet och koncentration, menar forskaren Signe Tonér.

Närvarande och lyhörda pedagoger gör skillnad

Förskollärares kompetens och lyhördhet har stor betydelse när det gäller barns meningsskapande, visar Ann-Charlott Wanks avhandling.

Tema: Svåra föräldrasamtal i förskolan Webbkonferens

Vi erbjuder nu möjligheten att ta del av en uppskattad föreläsning temat svåra föräldrasamtal. Du får fördjupad kunskap och konkreta verktyg, samt frågor att diskutera tillsammans med kollegor – förslagsvis på en APT. Föreläsningen riktar sig till rektorer, specialpedagoger, förskollärare, barnskötare och resurspedagoger.

Tema: Autism och lek i förskolan Webbkonferens

Vi erbjuder nu möjligheten att ta del av två uppskattade föreläsningar från tidigare konferenser, båda med temat lek och samspel för barn med autism. Du får fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att stötta barnens sociala kompetens. Föreläsningarna riktar sig till förskollärare, barnskötare, resurspedagoger och specialpedagoger.

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Syftet med Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion är bland annat att se om Pedagogisk processreflektion kan stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur?

Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

Vilka positioner hos flickor och pojkar accepteras och vilka möter motstånd i förskolan? Den frågan står i fokus i Christian Eidevalds avhandling " Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek"

Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan.

Med avhandlingen "Att erövra litteracitet" vill Elisabeth Björklund vinna kunskap om hur litteracitet erövras och uttrycks bland de yngsta barnen i förskolan.

Lära och leka med flera språk: socialt samspel i flerspråkig förskola

I avhandlingen "Lära och leka med flera språk" studerar Polly Björk-Willén barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskola. Studien visar bland annat hur barnen använder andra resurser än språk för att åstadkomma deltagande.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.