2009-04-20 00:00  3746 Dela:

Physical activity in 6-10 year old children : Variations over time, associations with metabolic risk factors and role in obesity prevention

Fakta
Disputation

2009-04-17

Titel (eng)

Physical activity in 6-10 year old children : Variations over time, associations with metabolic risk factors and role in obesity prevention

Författare

Gisela Nyberg

Handledare

Professor Claude Marcus, Karolinska Institutet, professor Ulf Ekelund, Cambridge

Institution

Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik

Lärosäte

KI – Karolinska institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Beställ avhandling i tryckt format
Läs Skolportens intervju med Gisela Nyberg
Läs mer om disputationen
Läs om avhandlingen i SvD

Svenskt abstrakt:

Bakgrund och syfte: Fetma och övervikt är i dag ett av våra största folkhälsoproblem. Mellan 18-25% av svenska 10-åringar är antingen överviktiga eller feta. Det är en mycket kraftig ökning som har ägt rum de sista åren. Syftet med denna avhandling var att undersöka om man genom ett interventionsprogram i skolan kan förebygga och minska övervikt och fetma hos barn i åldern 6-10 år. Vidare att studera hur stabil fysisk aktivitet är mellan två mättillfällen och att studera skillnader i aktivitetsmönster mellan kön och mellan olika åldrar. Dessutom att undersöka skillnader i metabol risk mellan normalviktiga och överviktiga/feta barn och att studera samband med fysisk aktivitet och aerob kapacitet.

Material och metod: 3135 pojkar och flickor i åldern 6-10 deltog i ett preventionsprojekt, STOPP (Stockholm Obesity Prevention Project). STOPP är en randomiserad studie med fem interventionsskolor och fem kontrollskolor som pågick mellan 2001 2005. De förebyggande insatserna i projektet var framför allt att förbättra kosten i form av en minskning av fett och sockerkonsumtion i skollunchen och mellanmålet i skolan och på fritids. Dessutom att öka den fysiska aktiviteten i skola och på fritids med 30 minuter varje dag under skoltid (utöver idrottslektioner) och att begränsa stillasittande aktiviteter på skol- och fritids tid. Livsmedelsval undersöktes med föräldraenkät. Ätattityder utvärderades genom självrapportering. Den fysiska aktiviteten mättes hos 1293 barn med en aktivitetsmätare, (accelerometer), under en veckas tid. Två grupper av barn hade även upprepade mätningar av fysisk aktivitet. Vidare valdes 68 barn ut utifrån deras BMI till en normalviktig grupp och en grupp med överviktiga/feta barn. Följande tester gjordes: maximalt konditionstest på cykel, kroppssammansättning i röntgen (DEXA), blodtryck och blodprover för att undersöka olika blodfetter, glukos och insulin i blodet.

Resultat: I interventionsskolorna minskade övervikt och fetma från 20.3% till 17.1% I kontrollskolorna ökade övervikten från 16.1% till 18.9%. Skillnaden mellan intervention- och kontrollskolor var signifikant (p

Konklusion: Förändringar över en längre tid i skolan och på fritids med ökad fysisk aktivitet och förbättrad kost har en signifikant effekt på utvecklingen av övervikt och fetma och kan påverka livmedelsval i hemmet. Interventionseffekten berodde sannolikt på hälsosamma ätvanor i skolan, fritids och i hemmet och troligtvis inte på den fysiska aktiviteten eftersom inga skillnader mellan intervention och kontrollskolor i fysisk aktivitet kunde påvisas. Den största skillnaden i fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor var under skol- och fritids tid. Barnen är väsentligt mindre fysiskt aktiva när de är lediga under kvällstid och på helger. Upprepade mätningar av fysisk aktivitet visar att det är måttlig korrelation mellan två mättillfällen. Metabola risk faktorer är högre redan bland måttligt överviktiga/feta barn jämfört med normalviktiga barn. Resultaten beror inte på skillnader i fysisk aktivitet och aerob kapacitet mellan viktgrupperna men fysisk aktivitet och aerob kapacitet visade ett samband med insulinnivåer. Måttlig övervikt och fetma visar en skadlig effekt redan hos barn i 8 till 11 års åldern.

Sidan publicerades 2009-04-20 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 11:43 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)