2009-02-09 00:00  5393 Dela:

Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare

Fakta
Disputation

2009-02-28

Titel (sv)

Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare

Titel (eng)

Processability in tests: Assessment of oral proficiency in adult second language learners

Författare

Maria Eklund Heinonen

Handledare

Ulla Börestam, univ.lekt. i nordiska språk, Uppsala universitet

Opponent

Professor Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors universitet, Finland

Institution

Institutionen för nordiska språk

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Maria Eklund Heinonen
Beställ avhandlingen i tryckt format
Läs mer om disputationen

Svenskt abstrakt:

Denna avhandling behandlar muntliga språktester i ett grammatiskt perspektiv. Dagens tester bedöms oftast utifrån en kommunikativt inriktad språksyn, och det är därför intressant att se hur stor betydelse testtagarnas grammatiska utvecklingsnivå har för den kommunikativa språkförmågan i stort.

Undersökningens data består av inspelade testsamtal från det nationella, behörighetsgivande testet Tisus (Test i svenska för universitets och högskolestudier). Det övergripande syftet med studien är att undersöka om det finns någon skillnad mellan de godkända och de underkända testtagarna när det gäller deras grammatiska utvecklingsnivå. Detta undersöks i en huvudstudie och två mindre uppföljningsstudier.

Som teoretiska utgångspunkter används dels teorier för andraspråksinlärning, dels teorier för språktestning. För den grammatiska analysen tillämpas Pienemanns processbarhetsteori (PT) enligt vilken inlärarna tillägnar sig vissa morfo-syntaktiska strukturer i en särskild ordning, något som ger en hierarki bestående av 5 nivåer.

I huvudstudien genomförs en kvantitativ analys av testtagarnas grammatiska utvecklingsnivå i relation till deras resultat på Tisus. Resultaten visar ett klart samband mellan grammatisk nivå och testresultat. Dessutom tycks det finnas ett slags vattendelare på nivå 4, eftersom de flesta godkända testtagarna behärskar den nivån i PT-hierarkin, medan de underkända som regel klarar nivå 3.Den första uppföljningsstudien är av mer kvalitativ karaktär och fokuserar på de testtagare som avviker från det generella resultatmönstret i huvudstudien: dem som underkänts trots hög grammatisk nivå och dem som godkänts trots lägre grammatisk nivå. Ett resultat av uppföljningsstudien är det att i dessa fall tycks vara förmågan att kommunicera som varit avgörande. Att kunna orientera sig mot den speciella samtalssituation som ett testsamtal utgör tycks vara särskilt betydelsefullt. I ytterligare en uppföljningsstudie problematiseras tillämpningen av PT på morfologi och syntax.

Avhandlingens resultat tyder på att det finns ett samband mellan grammatisk förmåga och kommunikativ språkförmåga i stort. Det innebär att de grammatiska nivåerna i PT-hierarkin kan utgöra ett användbart underlag vid muntlig bedömning, som ett komplement till andra bedömningsinstrument.

Sidan publicerades 2009-02-09 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-29 13:58 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Att som rektor leda skollogopeder

Att ha en egen skollogoped på skolan är relativt ovanligt. Men på Sofielundsskolan finns det tre. ”Det är en ofantlig tillgång. Den kunskapen som de har är något som skolan absolut behöver och jag tror inte man riktigt kan förstå det förrän man har vågat att anställa någon i en ren logopedroll”, säger Malin Pantzar, rektor.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. ”Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt”, säger språkforskaren Helena Reierstam

Should we screen kids’ genes to ‘predict’ how successful they’ll be in school?

Scientists feel we’re still far from that possibility, but new research could make it possible to spot the genetic patterns associated with educational performance.