Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Quality Enhancement in Teacher Education: Tanzanian Teacher Educators’ Conceptions and Experiences

Publicerad:2014-01-24
Uppdaterad:2014-02-25

Det övergripande syftet med Colonel Chambulilass avhandling är att undersöka lärarutbildares uppfattningar och upplevelser av kvalitet i lärarutbildning. Studien har genomförts vid två lärarhögskolor i Tanzania.

Författare

Colonel Chambulilas

Handledare

Professor emeritus Sven-Erik Hansén, Åbo Akademi

Opponent

Opponent är førsteamanuensis Ingrid Helleve, Universitetet i Bergen, Norge

Disputerat vid

Åbo akademi

Disputationsdag

2013-12-16

Titel (eng)

Quality Enhancement in Teacher Education: Tanzanian Teacher Educators’ Conceptions and Experiences

Institution

Pedagogiska fakulteten

Abstrakt

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka och granska lärarutbildares uppfattningar och upplevelser av kvaliteten på lärarutbildningen. Forskningsintresset var inriktat på följande två frågor: a) att fördjupa förståelsen av begreppet kvalitet och b) att granska lärarutbildares erfarenheter av kvalitetsutveckling. Med utgångspunkt i denna ambition genomfördes studien inom ramen för en nyetablerad högskolebaserad lärarutbildning i Tanzania.

Två forskningsfrågor strukturerar studien. Den första inriktades på att undersöka hur lärarutbildare uppfattat begreppet kvalitet inom lärarutbildningen och den andra på lärarutbildares erfarenheter av kvalitetsutveckling.

Den teoretiska bakgrunden för studien inriktades på begreppen lärarutbildning, kvalitet och kvalitetsutveckling. En blandning av en fenomenografisk och fenomenologisk ansats valdes inom ramen för en kvalitativ forskningsdesign. Tjugofem lärarutbildare deltog i studien och intervjuer användes för insamling av data.

I korthet visar resultaten av den första forskningsfrågan att lärarutbildares föreställningar om kvalitet uttrycks i två huvudkategorier, nämligen utmärkt akademiskt kunnande och adekvat professionellt kunnande . Kvalitet som utmärkt akademiskt kunnande illustrerades av två underkategorier: toppkompetens och positiv omvandling. Medan den tidigare bestod av två aspekter omfattade den senare tre aspekter. Kvalitet som adekvat prof essionellt kunnande beskrevs i tre underkategorier. Den första var förbättrad undervisningskompetens , som består av två aspekter. Den andra handlade om medveten forskningsinriktning , vilken beskrevs i tre aspekter, och den sista var att öka förmågan att reflektera , representerad av två aspekter.

Resultatet av den andra frågeställningen, som fokuserade på att utforska lärarutbildares erfarenhet av kvalitetsutveckling, indelades i två beskrivningskategorier: ofullständiga program för lärarutbildning och bristfällig kompetensutveckling för lärarutbildare . Ur de två kategorierna exponerades styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar för lärarutbildningsprogram, särskilt för utvecklingen och implementeringen av läroplaner samt för kompetensutvecklingen av lärare.

Eftersom ambitionen för att utföra studien var att fördjupa förståelsen av kvalitet inom lärarutbildningen, är förhoppningen att resultaten kan användas för att utveckla kvaliteten på lärarutbildningen i Tanzania.

Quality Enhancement in Teacher Education: Tanzanian Teacher Educators’ Conceptions and Experiences

The overall aim of this study was to investigate and examine teacher educators’ conceptions and experiences of quality of teacher education. The research interest therefore was two-fold: a) to deepen understanding of the concept quality and b) scrutinize experiences of teacher educators of quality enhancement. To achieve this ambition the study was conducted in the context of a newly established university college-based teacher education in Tanzania.

Two research questions guided the study. The first focused on investigating how teacher educators conceived quality in the domain of teacher education and the second intended to explore teacher educators’ experiences of quality enhancement.

The theoretical framework of the study centered on the concepts of teacher education, quality, and criteria for quality enhancement. Phenomenographic and phenomenological approaches under the main umbrella of qualitative research design were selected. Twenty five teacher educators participated in the study. Interviews were used for the collection of the data.

The results of the first research question, in brief, indicate that teacher educators’ conceptions of quality are expressed in two main categories, namely, outstanding academic scholarship and adequate professional scholarship. Quality as outstanding academic scholarship was illustrated by two subcategories: excellence and positive transformation. While the former was composed of two aspects, the latter was demonstrated by three aspects. Quality as adequate professional scholarship was described in three sub-categories. The first was improved teaching competency, consisting of two aspects. The second was conscious research orientation, which is displayed by three aspects, and the last was enhancing the ability to reflect, represented by two aspects.

The results of the second research question, which focused on exploring teacher educators’ experience of quality enhancement, were classified into two main categories of description: insufficient programs of teacher education and unsatisfactory professional development of teacher educators. From the two categories, the strengths, weaknesses, opportunities and challenges related to programs of educating teachers, particularly curriculum development and implementation, and the professional development of educators, were exposed.
Since the ambition of conducting the study was to deepen the understanding by producing insight that would act as a platform for appraising and enhancing the quality of teacher education, the results hopefully can be used for the development of the quality of teacher education in Tanzania.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev