“Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society

Hur formas kvalitet i vuxenutbildning? Det är huvudfrågan i Johanna Mufics avhandling som inkluderar Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar, vuxenutbildningspolicy och huvudmäns, rektorers, lärares samt studie- och yrkesvägledares tankar och åsikter om kvalitet i vuxenutbildning.

Fakta
Disputation

2022-10-14

Titel (sv)

”Kvalitetsproblem” i svensk vuxenutbildning : Hur kvalitetens mikropolitik konstrueras i granskningssamhället

Titel (eng)

“Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society

Författare

Johanna Mufic

Handledare

Professor Andreas Fejes, Linköpings universitet. Associate Professor Song-ee Ahn, Linköpings universitet

Opponent

Senior Lecturer Andreas Bergh, Örebro universitet

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Johanna Mufic

Svenskt abstrakt:

Syftet med denna avhandling var att analysera och kritiskt utforska hur kvalitet konstrueras i en granskningsprocess i svensk kommunal vuxenutbildning (komvux). Det empiriska materialet bestod av samtida vuxenutbildningspolicydokument, observationer av en kvalitetsgranskningsprocess av komvux som utfördes av Skolinspektionen och en observation av Skolinspektionens dag. Avhandlingen fokus guidades av frågan: Hur mikropolitiken om ”kvalitet” produceras i vuxenutbildning inom granskningssamhället. Därmed bidrar avhandlingen till det ännu outforskade fältet kring effekterna av mötet mellan komvux, Skolinspektionen och kvalitetsbegreppet. För att kunna analysera och kritiskt utforska hur kvalitet producerades på mikronivå användes Carol Bacchis (2009 poststrukturella, Foucault-influerade ’Vad är problemet representerat att vara? (WPR)-applikation. Resultaten indikerar att kvalitet verkar konstrueras som en ”brist” eller som ett ”problem” i vuxenutbildningspolicy och under Skolinspektionens kvalitetsgranskning och Skolinspektionens dag. Dessutom verkar huvudmän, rektorer och lärare hållas ansvariga för dessa kvalitetsbrister när ökad flexibilitet och individanpassning produceras som en lösning på ”kvalitetsproblemet” i komvux. När det pratas om kvalitet i dessa sammanhang så görs det också ofta i ambivalenta termer i relation till hur kvalitet ska adresseras, definieras, granskas och omsättas i komvux. Under Skolinspektionens dag framkommer det att Skolinspektionen å ena sidan producerar kvalitet som något mätbart som är lätt att arbeta med. Men å andra sidan produceras kvalitet också som något mer kvalitativt och svårmätbart som pågår bakom det som kommunerna visar upp för Skolinspektionen under kvalitetsgranskningar. Alla dessa olika sätt som kvalitet produceras på får konsekvenser för vad som kan tänkas, sägas och göras i vuxenutbildning. Det förefaller också finnas någon form av hierarki mellan de problemformuleringar som framkommer i mötet mellan Skolinspektionen, komvux och policy, vilket gör att vissa aspekter och vissa röster faller bort eftersom de inte inryms inom kvalitetsgranskningens ram.

Sidan publicerades 2022-09-26 13:04 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-11-17 15:04 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Upphandling av komvux väcker frågor om likvärdighet

Vuxenutbildningens förutsättningar och organisering skiljer sig extremt mycket mellan olika kommuner och från en upphandling till en annan. Det väcker frågor om likvärdigheten i vuxenutbildning, säger forskare Diana Holmqvist.

Risk att digitala verktyg motverkar det inkluderande uppdraget

Digitala verktyg används ofta till annat än skolarbete i klassrummet. Detta tar upp en stor del av undervisningstiden, vilket främst drabbar elever som har särskilda behov, menar Lars Almén som undersökt effekterna av digitaliseringsstrategin.

Franska

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i franska på högstadiet eller gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av den senaste forskningen som rör franskundervisning. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 18 mars.

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen på konferens om svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av ny didaktisk forskning och få inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Mellan frihet och kontroll: om läroplanskonstruktioner i svensk skola

Jan Morawski har studerat skilda läroplaner för den svenska skolan från 1800-talet till idag. I avhandlingen "Mellan frihet och kontroll: om läroplanskonstruktioner i svensk skola" diskuteras spänningsfältet mellan behovet av lokala självständiga beslut och ett överordnat centrum. Även läraridentiteten berörs.

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

Mary Ingemansson har i sin avhandling "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna" undersökt hur barn i åldrarna 9-12 upplever skönlitterära texter som används i historieundervisningen i förhållande till läroböckerna?

Rektorer bör och rektorer gör

Syftet med Ulf Leos avhandling "Rektorer bör och rektorer gör" är att undersöka om några särskilda yrkesmässiga normer finns när det gäller rektorernas ledning av det demokratiska uppdrag som presenteras för skolorna.

Musiken, skolan och livsprojektet: Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande

Manfred Scheids undersöker i sin avhandling "Musiken, skolan och livsprojektet" hur musik i skolmiljö används och upplevs av gymnasieungdomar som en del av deras identitetsbildande.

Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare: Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

Britt Tellgren har i avhandlingen "Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare" undersökt vilka bärande värden och föreställningar som genom tiderna har förmedlats för att utbilda en fullvärdig förskollärare.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser