Dela:

Rak lærerrygg. Aksjonslæring i skolen.

Lärarna i min studie kallar det för rak lärarrygg, säger forskaren Eli Furu: de fick en ny stolthet och styrka när de gavs möjlighet att utveckla sin egen undervisning genom aktionslärande. Hon menar att stöd, utrymme att arbeta med den egna undervisning och handledning ledde till att lärarna fick tillbaka sin pedagogiska röst.

Fakta
Disputation

2007-05-10

Titel (sv)

Rak lærerrygg. Aksjonslæring i skolen.

Författare

Eli M. Furu

Handledare

Tom Tiller

Opponent

Professor dr. philos. Sølvi Lillejord, Institutt for utdanning og helse, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Institution

Institutt for pedagogikk og lærerutdanning

Lärosäte

UIT – Universitetet vid Tromsö

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande (UiT)
Läs Skolportens intervju med Eli Moksnes Furu

Svenskt abstrakt:

Avhandlingen henter sitt tema fra et videreutdanningsstudium i aksjonslæring som Universitetet i Tromsø på oppdrag fra tre svenske kommuner arrangerte for en gruppe svenske lærere. I dette studiet har Furu opptrådte som prosjektleder, lærer, veileder og aksjonsforsker. I aksjonsforskning er det et nært samarbeid mellom forsker og praktikere som kan betegnes som et forskende partnerskap. I avhandlingen skiller man mellom aksjonslæring som planlagt, systematiske endringsarbeid som lærerne og skolelederne gjør i sin skolehverdag og aksjonsforskning som det forskerne foretar seg når de forsker sammen med lærere og skoleledere i skolen.

Studiet var lagt opp slik at lærerne skulle arbeide med og gjennomdrøfte problemer hentet fra deres eget praksisfelt. Det viste seg at de gjennom arbeidet med egne problemer tok til å engasjere seg så sterkt at Furu stiller spørsmål om hun har funnet en magisk kilde . Det er dette spørsmålet som danner basis for avhandlingen, og det blir belyst ved å gjennomgå åtte av studentenes aksjonslæringsprosjekter, ved å intervjue de samme lærerne et år etter avsluttet utdanning, og ved å drøfte de funn som blir gjort i lys av relevant pedagogisk teori.

Funnene er analysert i en kognitiv og en emosjonell kategori. I kapitlet med analyse av den kognitive kategorien er forholdet mellom lærerforskning og aksjonslæring drøftet. Funnene indikerer at lærerne har oppnådd en pedagogisk styrking som resultat av sin deltakelse i aksjonslæringsprosessen. Styrkingen var ikke bare var intellektuell, den innebar også utviklingen av et sterkt personlig engasjement. Hvordan skal dette forklares? For å besvare spørsmålet er ulike emosjonsteorier anvendt for å analysere lærernes svar. Som konklusjon på det lærerne har sagt i intervjuene, har Furu tatt i bruk metaforen rak lærerrygg for å uttrykke at aksjonslæring evner å skape autonome og stolte lærere.

Sidan publicerades 2007-05-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 14:55 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Nya sätt att prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet, visar en studie från Stockholms universitet.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.