Reformers påverkan på lärares undervisning i grundskola och förskola. En läroplansteoretisk studie om undervisningsuppdraget och lärarrollen i förändring

Hur tolkar förskollärare sitt undervisningsuppdrag med utgångspunkt i läroplanens förändrade direktiv? Det är en av frågorna som Benita Bergs utforskar i sin avhandling.  

Fakta
Disputation

2022-09-23

Titel (sv)

Reformers påverkan på lärares undervisning i grundskola och förskola. En läroplansteoretisk studie om undervisningsuppdraget och lärarrollen i förändring

Författare

Benita Berg

Handledare

Professor Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalens universitet. Jan Olsson, Mälardalens universitet. Karin Franzén, Mälardalens universitet

Opponent

Docent Christian Eidevald, Göteborgs universitet

Lärosäte

Mälardalens universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Benita Berg

Svenskt abstrakt:

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ur ett läroplansteoretiskt perspektiv bidra med kunskap om hur reformer kan påverka lärares och förskollärares undervisning, där matematik är ett exempel på ett innehållsområde. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i en licentiatuppsats som avslutades 2014. Ytterligare doktorandstudier bygger på två artiklar. Dessa artiklar svarar på specifika forskningsfrågor.

Delstudie 1 var en systematisk litteraturöversikt och fokuserade på förskollärarens roll i undervisningen i matematik i förskolan. Delstudie 2 var en textanalys och undersökte hur förskollärare tolkar sittundervisningsuppdrag utifrån läroplanens direktiv och hur de beskriver innebörden av undervisningsbegreppet i förskolan. Data från delstudie 1 var 68 forskningsartiklar och från delstudie 2 var det 50 förskollärares reflektionstexter. Avhandlingens teoretiska utgångspunkt var baserad på två teoretiska perspektiv: läroplansteori och Bernsteins teori om pedagogisk praktik. Resultaten från de två delstudierna visar på vikten av att förskollärare har både ämneskunskap och didaktisk kompetens för att genomföra undervisning i spontana situationer och planerade aktiviteter. Resultaten från delstudie 1 visar de olika roller förskollärare har när de undervisar i matematik i förskolan – rollerna som instruktör eller interaktör –vilka styrs av socialpedagogisk eller skolförberedande läroplanstradition. I forskningsstudierna instruerar förskollärare ett planerat ämnesinnehåll eller interagerar i barnens lek och andra vardagssituationer för att främja barns lärande i matematik.

Resultaten från delstudie 2 visar en utbildning som styrs av osynlig pedagogik inom den socialpedagogiska läroplanstraditionen. Förskollärarna beskriver att undervisningen sker spontant i lek och i andra vardagliga situationer utifrån barns intressen och behov. Förskollärarna har också ett syfte med undervisningen och de planerar aktiviteter med barnen. Dessa visar en undervisning styrd av en synlig pedagogik som kännetecknar
förskoletraditionen. Dessutom finns det indikationer på att en ny läroplanstradition håller på att växa fram med vissa likheter från tidigare traditioner med ett tillvägagångssätt som är både lekbaserat och målinriktat. Barns delaktighet och inflytande är centralt i undervisningen. Det gör att undervisningen formas utifrån barns intressen och att mål från läroplanen vävs in i det vardagliga arbetet. Förskolläraren formar medvetet miljön i förskolan och använder material för att främja barns lärande, vilket gör att undervisningen får ett tydligare ämnesinnehåll.

De två delstudierna och licentiatstudien visar att lärare och förskollärare har svårt att transformera en ny läroplanstext. Läroplanerna har tolkningsutrymme och osäkerheten som uppstår på transformeringsarenan visar att lärare och förskollärare behöver stöd för att realisera läroplanens nya riktlinjer.

Sidan publicerades 2022-09-05 11:16 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-12-13 20:36 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevers föreställningar om kunskap påverkar lärandet

Elevers personliga teorier om kunskap har stor betydelse för hur de kan hantera komplexa uppgifter i skolan. Det konstaterar Marie Grice i sin avhandling, där hon bland annat lyfter undervisning om hållbar utveckling.

Fokus på textproduktion i skolans skrivundervisning

Elevers skrivande oftast stannar i klassrummet – de skriver för sig själva eller för att lämna in till läraren. Det medför att skrivande som kommunikation, deltagande och påverkan får liten plats i skrivundervisningen, visar Erika Sturk i sin avhandling.

Rektor i förskolan

Välkommen till Skolportens konferens för rektorer i förskolan. Ta del av forskning som rör förskolan samt utvecklas i din roll som ledare. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. Boka din plats redan idag!

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Syftet med Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion är bland annat att se om Pedagogisk processreflektion kan stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur?

Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

I avhandlingen "Barns kamratrelationer i förskolan" har Fanny Jonsdottir kartlagt 35 barns sociala relationer med fokus på kamrat och vänskapsrelationer, samt tittat på hur pedagogerna uppfattar barnens sociala egenskaper och färdigheter.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!