Samarbete och lärande: Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

I sin avhandling undersöker Lisbeth Stedt högstadielärares samarbete som ett exempel på hur medarbetare formar villkor för samarbete, och vilken betydelse det har för deras möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Fakta
Disputation

2013-03-15

Titel (sv)

Samarbete och lärande: Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

Titel (eng)

Cooperation and Learning: About friction, the complexity of tasks, and exchange of experience in cooperation

Författare

Lisbeth Stedt

Handledare

Professor Arvid Löfberg och Professor Boel Englund

Opponent

Professor Magnus Söderström, Linné universitetet

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Lisbeth Stedt

Svenskt abstrakt:

I den här avhandlingen belyses högstadielärare samarbete som ett exempel på medarbetares möjligheter att lära av varandra genom samarbete. Syftet med avhandlingen är att belysa hur medarbetare har format villkor för samarbete samt den betydelsen dessa villkor har för deras möjligheter att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse, dvs. deras möjligheter att lära av varandra genom samarbetet. Avhandlingens teoretiska bas är handlingsteori och konstruktivism. Undersökningen bygger på en fallstudieansats. Upplägget av studien innebär en kombination av deltagande observation och intervjuteknik. Utgångspunkten för analysen var att identifiera faktorer som tycktes ge förutsättningar eller orsaka hinder för erfarenhetsutbyten mellan lärarna. En slutsats är att arbetsfördelningen tycks ha central betydelse för hur villkor för samarbete formas och ligger till grund för lärarnas möjligheter till erfarenhetsutbyten. Kombinationen av en gemensam fysisk kontext och friktionen mellan lärares handlingar tycks främja erfarenhetsutbyten mellan lärarna och bidra till möjligheten att lära av varandra. Friktion kan ses ligga till grund för lärares behov att komma överens och koordinera sina handlingar med anledning av friktionens hindrande innebörd. Följaktligen innebär friktion såväl hinder som möjligheter för både samordning och lärande. Villkoren för om dessa friktioner uppstår och överbryggas framstår som formade i det sätt lärarna fördelar arbetet. Uppgifter med hög komplexitetsgrad förefaller sällan orsaka friktion, snarare undviks friktion i dessa sammanhang genom individuell arbetsfördelning. Friktion tycks oftare uppstå och överbryggas vid samarbete kring enklare uppgifter. Lärares försök att samarbeta kring komplexa uppgifter och samtidigt fördela arbetet individuellt verkar öka risken för att friktion uppstår som inte kan överbryggas eller undvikas och berör maktrelaterade och kommunikativa hinder.

Sidan publicerades 2013-03-19 13:28 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2014-05-02 15:44 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?