Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Samarbete och lärande: Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

Publicerad:2013-03-19
Uppdaterad:2014-05-02

I sin avhandling undersöker Lisbeth Stedt högstadielärares samarbete som ett exempel på hur medarbetare formar villkor för samarbete, och vilken betydelse det har för deras möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Författare

Lisbeth Stedt

Handledare

Professor Arvid Löfberg och Professor Boel Englund

Opponent

Professor Magnus Söderström, Linné universitetet

Disputerat vid

Stockholms universitet

Disputationsdag

2013-03-15

Titel (se)

Samarbete och lärande: Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

Titel (eng)

Cooperation and Learning: About friction, the complexity of tasks, and exchange of experience in cooperation

Institution

Institutionen för pedagogik och didaktik

Samarbete och lärande: Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

I den här avhandlingen belyses högstadielärare samarbete som ett exempel på medarbetares möjligheter att lära av varandra genom samarbete. Syftet med avhandlingen är att belysa hur medarbetare har format villkor för samarbete samt den betydelsen dessa villkor har för deras möjligheter att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse, dvs. deras möjligheter att lära av varandra genom samarbetet. Avhandlingens teoretiska bas är handlingsteori och konstruktivism. Undersökningen bygger på en fallstudieansats. Upplägget av studien innebär en kombination av deltagande observation och intervjuteknik. Utgångspunkten för analysen var att identifiera faktorer som tycktes ge förutsättningar eller orsaka hinder för erfarenhetsutbyten mellan lärarna. En slutsats är att arbetsfördelningen tycks ha central betydelse för hur villkor för samarbete formas och ligger till grund för lärarnas möjligheter till erfarenhetsutbyten. Kombinationen av en gemensam fysisk kontext och friktionen mellan lärares handlingar tycks främja erfarenhetsutbyten mellan lärarna och bidra till möjligheten att lära av varandra. Friktion kan ses ligga till grund för lärares behov att komma överens och koordinera sina handlingar med anledning av friktionens hindrande innebörd. Följaktligen innebär friktion såväl hinder som möjligheter för både samordning och lärande. Villkoren för om dessa friktioner uppstår och överbryggas framstår som formade i det sätt lärarna fördelar arbetet. Uppgifter med hög komplexitetsgrad förefaller sällan orsaka friktion, snarare undviks friktion i dessa sammanhang genom individuell arbetsfördelning. Friktion tycks oftare uppstå och överbryggas vid samarbete kring enklare uppgifter. Lärares försök att samarbeta kring komplexa uppgifter och samtidigt fördela arbetet individuellt verkar öka risken för att friktion uppstår som inte kan överbryggas eller undvikas och berör maktrelaterade och kommunikativa hinder.

Cooperation and Learning: About friction, the complexity of tasks, and exchange of experience in cooperation

This thesis highlights collaboration among secondary school teachers as an example of employees’ possibilities to learn from each other in collaboration. The purpose of the thesis is to throw light upon how employees shape conditions for cooperation, and the importance these conditions have for their possibilities to exchange experiences and influence each other’s task understanding, i.e., their possibilities to learn from each other through collaboration. The thesis’ theoretical bases are action theory and constructivism. The study uses a case-study approach, and involves a combination of participant observation and interviewing techniques. The starting point was to identify factors that appeared to assist or hinder the exchange of experience. One conclusion is that the division of labour seems to have been central to how conditions are shaped and is the basis for teachers’ possibilities for experience-exchange. The combination of a common, physical context, and the friction between the teachers’ actions, seems to promote experience-exchange between teachers and contribute to the possibility to learn from each other. Friction could be seen as the basis for teachers’ need to achieve consensus and coordinate action, since friction is a hindrance. Consequently, friction entails both obstacles and opportunities for coordination and learning. The conditions giving rise to frictions that are overcome seem to be shaped by the way teachers divide the work. Tasks with a high degree of complexity seldom cause friction, which is avoided in these contexts through individual labour. Friction seems to occur and be overcome more frequently during cooperation on easier tasks. Teachers’ attempts to collaborate on complex tasks, and simultaneously divide work individually, seem to increase the risk of insurmountable friction arising, from power-related and communication barriers.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev