Dela:

Science versus School-science: Multiple models in genetics – The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students’ understanding

Fakta
Disputation

2009-02-06

Titel (eng)

Science versus School-science: Multiple models in genetics – The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students’ understanding

Författare

Niklas Gericke

Handledare

Filosofie doktor Mariana Hagberg, professor Doris Jorde,

Opponent

Professor Michael Reiss

Institution

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Lärosäte

KaU – Karlstads universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Niklas Gericke

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen Science versus School-science analyserar jag skillnaderna mellan hur genetik beskrivits inom vetenskapen och hur den beskrivs i biologi och kemi läroböcker på gymnasieskolan. Jag har också studerat hur genetikinnehållet i läroböckerna uppfattas av eleverna. För att möjliggöra dessa studier utvecklade jag ett analysinstrument med utgångspunkt i vetenskapliga modeller. Resultaten från mina studier visar att vanligtvis presenteras inte aktuella modeller från forskningsfronten utan istället används äldre historiska modeller i böckerna, vilket ger en annan bild av genetik än den som är gängse idag. Dessutom framgår modellerna endast implicit i böckerna och hybridmodeller skapas av element från olika historiska modeller. I mina studier fan jag också att eleverna hade stora svårigheter att urskilja den implicita användningen av olika modeller i läroböckerna. Det sätt på vilket naturvetenskap omvandlas till skolvetenskap kan alltså hos eleverna leda till en bristande förståelse av det naturvetenskapliga ämnets innehåll och karaktär. Hur lärarna använder läroboken i sin undervisning blir därmed av stor betydelse.

Sidan publicerades 2010-01-21 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 15:24 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
When ‘Careless Mistakes’ Aren’t: Dyscalculia, Math Anxiety, and Learning Strategies That Help

Math is hard. Dyscalculia, a math learning disability, can make learning and calculating numbers downright painful. Persistent difficulties with math can also lead to intense overwhelm and feelings of academic dread, also known as math anxiety.

Irena Makower: ”De med perfektionistiska personlighetsdrag blir väldigt utsatta”

När idealet är att vara perfekt kan stress, ångest och psykisk ohälsa bli följden. Prestationen blir som en beroendeframkallande drog. Forskning, som den psykologen Irena Makower arbetar med, visar att det bästa sättet att möta detta är att samtala i klassrummet om bland annat drivkrafter.

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Alla ska förstå utmaningen

Spännande forskningsintroduktion­ om vikten av specialpedagogisk ­flerstämmighet i förskolan, skriver Veronica Ferm i en bokrecension.

Forskningsutblick: Upplevd stress hos barn och unga med adhd

Att vuxna med adhd ofta upplever höga stressnivåer har tidigare påvisats i forskning. Men hur upplever barn och ungdomar med adhd stress? I ett antal artiklar skrivna av forskare från Uppsala universitet har barnens perspektiv lyfts, och det framkommer att barn och ungdomar med adhd upplever stress i högre grad än jämnåriga barn utan adhd.