Hoppa till sidinnehåll
Grundskola 1-6

Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

Publicerad:2008-01-17
Uppdaterad:2012-04-16

Christel Persson har studerat elevers utveckling av begrepp och samband relaterade till jordens naturliga sfärer och teknosfären/antroposfären. Forskningen genomförs i en klass i grundskolans tidigare årskurser, där elever och undervisande NO-lärare under NO-lektionerna naturligt rör sig mellan olika praktiker för lärande.

Författare

Christel Persson

Handledare

Professor Bengt Nihlgård, Lunds Universitet.

Opponent

Associate Professor Søren Breiting, Danmarks Pædagogiske Universitet

Disputerat vid

LiU – Linköpings universitet

Disputationsdag

2008-02-08

Titel (se)

Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

Titel (eng)

Symphony of the spheres in change? Learning in environment for sustainable development in primary school with a scientific and longitudinal approach.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

I min longitudinella studie har jag valt att studera de båda obligatoriska perspektiven miljö och hållbar utveckling i grundskolelevers utveckling av begrepp med utgångspunkt i NO-lärandet. Videoupptagningar har under åren ägt rum kontinuerligt för att så förutsättningslöst som möjligt identifiera elevernas ord, uttryck och spel i NO-lärandet. Undersökningen har dessutom kompletterats med enkäter och intervjuer insamlade under vårterminerna i årskurs 3, 4 och 5. I analysen har jag sedan tagit hjälp av System Jorden och den modell som internationellt går under beteckning Earth System Science, ESS. Jag har därvid kategoriserat varje ord, samband och sammanhang i förhållande till hur utsagorna förhåller sig till de olika naturliga sfärerna, men också om eleverna tar hänsyn till människans roll i naturen, dvs. antroposfärens/teknosfärens påverkan på naturliga samband och sammanhang. En del av begreppen kan relateras till kunskapskulturen miljö och är även användbara i lärandet för hållbar utveckling.

Under studien har jag bland de begrepp som eleverna tagit i sin mun tagit fasta på följande; nämligen vatten, liv, jord, vatten i vardagen, vanliga och miljövänliga fordon och sopsortering liksom begrepp som insamling av batterier, gifter, rost, växthus samt den ökade växthuseffekten. I studien ställs eleverna mer eller mindre kontinuerligt inför konfliktsituationer som berör dagens miljöfrågor och framtidens frågor om en hållbar utveckling. Varje fråga och begreppsväven kring den kan sammanvävas med andra begrepp. De utsagor som eleverna formulerar och tar ställning till i nuet kan också beaktas i ett framtidsperspektiv.

Inom miljö och hållbar utveckling finns det ofta mer än ett rätt svar på de frågor eleverna har att ta ställning till. Dessutom formulerar eleverna egna frågor som till stor del är av existentiell karaktär. Leken spelar i detta sammanhang också en nyckelroll för att ge eleverna möjlighet att leva sig in i andra organismers perspektiv, s.k. Theory of mind. Generellt visar dock resultaten på ett integrerat lärande, vilket innebär att elevernas utsagor också beskriver hur människan påverkar naturen.

Symphony of the spheres in change? Learning in environment for sustainable development in primary school with a scientific and longitudinal approach.

This research deals with learning in science, including learning in environment for sustainable development. Learning in environment and sustainable development are obligatory perspectives in science as well as in other school subjects. The longitudinal study started in 2003, concerning 28 pupils nine years of age in a city in southern Sweden. Data collection has been caught in the pupils science lessons from year 2003 to 2006. In order to analyse the pupils development of concepts in science and in environment for sustainable development, I have videotaped a lot of sequences from the science lessons and followed up with questionnaires and questions in interviews. Stimulated recall is used to find the teacher s intentions and reactions on the outcome of the lessons. The results are analysed according to the Earth System Science (ESS) model. It is a model, which describes the relations and interactions between the natural spheres: the atmosphere, hydrosphere, lithosphere as well as the biosphere, including man, and the technosphere/anthroposphere.

The longitudinal approach resulted in important findings regarding the changes in the pupils answers over time. They develop complicated ’concept webs’. The concepts found among the pupils in this study are e.g. the hydrological cycle; life; soil; water in every day life; pollution; non-polluting busses as well as waste; collecting batteries; corrosion; greenhouse and the increasing greenhouse effect. Some concepts e.g. the hydrological cycle, life and soil can from the beginning be classified as concepts used in science, but also to describe what happens in the environment. Concepts as pollution; non-polluting busses; collecting batteries; corrosion; greenhouse and increasing greenhouse effect are used by the pupils to express relations and interactions in and between the natural spheres including man. The relation between man and nature is for the pupils an area of conflicts through the entire study when the pupils from a scientific approach will be aware of the impact on living ecosystems including themselves, today and in the future. The concepts are often connected to each other in a more or less complicated network, ’concepts webs’. The obtained results indicate that the Socratic dialogue is a possible and successful method to use for the development of pupils concepts in environmental questions and issues.

Another finding in the study is how different methods, e.g. Play and learning, support environmental learning and learning for sustainable development during the science lessons. Play is important in integrated learning and gives opportunity to understand others perspectives, Theory of mind. The results indicate an integrated learning process by the pupils, implying in what way they express human impact on nature.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev