Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

Christel Persson har studerat elevers utveckling av begrepp och samband relaterade till jordens naturliga sfärer och teknosfären/antroposfären. Forskningen genomförs i en klass i grundskolans tidigare årskurser, där elever och undervisande NO-lärare under NO-lektionerna naturligt rör sig mellan olika praktiker för lärande.

Fakta
Disputation

2008-02-08

Titel (sv)

Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

Titel (eng)

Symphony of the spheres in change? Learning in environment for sustainable development in primary school with a scientific and longitudinal approach.

Författare

Christel Persson

Handledare

Professor Bengt Nihlgård, Lunds Universitet.

Opponent

Associate Professor Søren Breiting, Danmarks Pædagogiske Universitet

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Christel Persson
Läs mer om Christel Persson

Svenskt abstrakt:

I min longitudinella studie har jag valt att studera de båda obligatoriska perspektiven miljö och hållbar utveckling i grundskolelevers utveckling av begrepp med utgångspunkt i NO-lärandet. Videoupptagningar har under åren ägt rum kontinuerligt för att så förutsättningslöst som möjligt identifiera elevernas ord, uttryck och spel i NO-lärandet. Undersökningen har dessutom kompletterats med enkäter och intervjuer insamlade under vårterminerna i årskurs 3, 4 och 5. I analysen har jag sedan tagit hjälp av System Jorden och den modell som internationellt går under beteckning Earth System Science, ESS. Jag har därvid kategoriserat varje ord, samband och sammanhang i förhållande till hur utsagorna förhåller sig till de olika naturliga sfärerna, men också om eleverna tar hänsyn till människans roll i naturen, dvs. antroposfärens/teknosfärens påverkan på naturliga samband och sammanhang. En del av begreppen kan relateras till kunskapskulturen miljö och är även användbara i lärandet för hållbar utveckling.

Under studien har jag bland de begrepp som eleverna tagit i sin mun tagit fasta på följande; nämligen vatten, liv, jord, vatten i vardagen, vanliga och miljövänliga fordon och sopsortering liksom begrepp som insamling av batterier, gifter, rost, växthus samt den ökade växthuseffekten. I studien ställs eleverna mer eller mindre kontinuerligt inför konfliktsituationer som berör dagens miljöfrågor och framtidens frågor om en hållbar utveckling. Varje fråga och begreppsväven kring den kan sammanvävas med andra begrepp. De utsagor som eleverna formulerar och tar ställning till i nuet kan också beaktas i ett framtidsperspektiv.

Inom miljö och hållbar utveckling finns det ofta mer än ett rätt svar på de frågor eleverna har att ta ställning till. Dessutom formulerar eleverna egna frågor som till stor del är av existentiell karaktär. Leken spelar i detta sammanhang också en nyckelroll för att ge eleverna möjlighet att leva sig in i andra organismers perspektiv, s.k. Theory of mind. Generellt visar dock resultaten på ett integrerat lärande, vilket innebär att elevernas utsagor också beskriver hur människan påverkar naturen.

Sidan publicerades 2008-01-17 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-16 09:35 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Nya sätt att prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet, visar en studie från Stockholms universitet.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.