Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

Christel Persson har studerat elevers utveckling av begrepp och samband relaterade till jordens naturliga sfärer och teknosfären/antroposfären. Forskningen genomförs i en klass i grundskolans tidigare årskurser, där elever och undervisande NO-lärare under NO-lektionerna naturligt rör sig mellan olika praktiker för lärande.

Fakta
Disputation

2008-02-08

Titel (sv)

Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser.

Titel (eng)

Symphony of the spheres in change? Learning in environment for sustainable development in primary school with a scientific and longitudinal approach.

Författare

Christel Persson

Handledare

Professor Bengt Nihlgård, Lunds Universitet.

Opponent

Associate Professor Søren Breiting, Danmarks Pædagogiske Universitet

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Lärosäte

LiU – Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Christel Persson
Läs mer om Christel Persson

Svenskt abstrakt:

I min longitudinella studie har jag valt att studera de båda obligatoriska perspektiven miljö och hållbar utveckling i grundskolelevers utveckling av begrepp med utgångspunkt i NO-lärandet. Videoupptagningar har under åren ägt rum kontinuerligt för att så förutsättningslöst som möjligt identifiera elevernas ord, uttryck och spel i NO-lärandet. Undersökningen har dessutom kompletterats med enkäter och intervjuer insamlade under vårterminerna i årskurs 3, 4 och 5. I analysen har jag sedan tagit hjälp av System Jorden och den modell som internationellt går under beteckning Earth System Science, ESS. Jag har därvid kategoriserat varje ord, samband och sammanhang i förhållande till hur utsagorna förhåller sig till de olika naturliga sfärerna, men också om eleverna tar hänsyn till människans roll i naturen, dvs. antroposfärens/teknosfärens påverkan på naturliga samband och sammanhang. En del av begreppen kan relateras till kunskapskulturen miljö och är även användbara i lärandet för hållbar utveckling.

Under studien har jag bland de begrepp som eleverna tagit i sin mun tagit fasta på följande; nämligen vatten, liv, jord, vatten i vardagen, vanliga och miljövänliga fordon och sopsortering liksom begrepp som insamling av batterier, gifter, rost, växthus samt den ökade växthuseffekten. I studien ställs eleverna mer eller mindre kontinuerligt inför konfliktsituationer som berör dagens miljöfrågor och framtidens frågor om en hållbar utveckling. Varje fråga och begreppsväven kring den kan sammanvävas med andra begrepp. De utsagor som eleverna formulerar och tar ställning till i nuet kan också beaktas i ett framtidsperspektiv.

Inom miljö och hållbar utveckling finns det ofta mer än ett rätt svar på de frågor eleverna har att ta ställning till. Dessutom formulerar eleverna egna frågor som till stor del är av existentiell karaktär. Leken spelar i detta sammanhang också en nyckelroll för att ge eleverna möjlighet att leva sig in i andra organismers perspektiv, s.k. Theory of mind. Generellt visar dock resultaten på ett integrerat lärande, vilket innebär att elevernas utsagor också beskriver hur människan påverkar naturen.

Sidan publicerades 2008-01-17 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-16 09:35 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

En dator per elev ger vare sig sämre eller bättre studieresultat

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

Ny podcast om pedagogisk forskning

De första avsnitten av podcasten Poddagogen som görs i samarbete med Skolporten finns nu tillgängliga. I varje avsnitt intervjuas nydisputerade forskare inom utbildningsvetenskap och tanken med podden är att sprida nya forskningsresultat inom området.

Övertolkad?

Hjärnforskaren Torkel Klingberg har blivit en galjonsfigur för motståndet mot skolans digitalisering. Men det han strävar efter är att revolutionera skolan med hjälp av digitala verktyg.

Flerspråkig matematikklass ökar förståelsen för matte

Att kunna prata om matematik på flera olika språk stärker förståelsen för matte. Det visar Ulrika Ryan i en avhandling vid Malmö universitet. Hon har också sett hur hjälpsamhet och konkurrensförhållanden uppstår när eleverna möts i skolmatematiken.

Nyckeln till delaktighet

Kaxfaktorn har stigit rejält. Ordet är initiativ­tagaren Kerstin Gatus eget och beskriver elevernas ökade självförtroende. Det är följden av en unik utbildning, Anpassad IT, vid Mora folkhögskola för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.