Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola

Publicerad:2007-02-20
Uppdaterad:2012-05-02

Barns erfarenheter får lämnas utanför skoldörren när det kommer till läs- och skrivinlärningen, säger Carina Fast, som har följt sju barns väg till att lära sig läsa och skriva. Hennes avhandling visar att barnen praktiserar skrift långt innan de har utsatts för någon formell undervisning, vilket har sin grund i den sociala och kulturella miljön i hemmet samt kontakten med populärkultur och media.

Författare

Carina Fast

Handledare

Professor Donald Broady samt professor Caroline Liberg

Opponent

Universitetslektor Magnus Persson, Lärarutbildningen, Malmö

Disputerat vid

UU – Uppsala universitet

Disputationsdag

2007-03-09

Titel (se)

Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola

Titel (eng)

Seven children learn to read and write: Family life and popular culture in contact with preschool and primary school

Institution

Pedagogiska institutionen

Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola

Avhandlingen är en etnografisk studie där sju svenska barn från olika sociokulturella miljöer, följts under tre år. Studien påbörjades då barnen var fyra år gamla.

Syftet med avhandling är att ta reda på hur de sju barnen engagerar sig i sociala och kulturella praktiker i sina hem, vilka involverar vägar till det skrivna språket. Ett annat syfte är att spåra informella och vardagliga situationer där barn praktiserar läsande och skrivande och analysera dessa situationer utifrån de sammanhang som de ingår i. Ytterligare ett syfte är att studera övergången mellan hem, förskola, förskoleklass och skola, för att utröna i vad mån och på vilka sätt barnen får använda sina tidigare skriftspråkliga erfarenheter och kunskaper.

Resultatet visar att barnen via kultur, traditioner, språk och religion i sitt familjeliv socialiseras in i praktiker rika på läs- och skrivaktiviteter. Barnen praktiserar läsande och skrivande i en rad sammanhang. Detta sker långt innan barnen utsätts för en formell undervisning.

Under arbetet med studien har det också blivit uppenbart att de sju barnen, oavsett kulturell, språklig och socioekonomisk bakgrund, delar erfarenheter och kunskaper i samband med populärkultur och medier. Barnen har en gemensam förståelse av texter i form av ord, namn, bilder och ikoner. Värdet på dessa kunskaper och erfarenheter sätts ofta av barnen själva i mötet med andra barn.

Barnen kommer till förskola och skola med rika erfarenheter av läsande och skrivande och texter av olika slag dels från sina familjeliv, dels utifrån populärkultur och medier. Vissa barn får ta med sig sina erfarenheter in i klassrummet. För dem blir det en kontinuitet mellan hemmets läs- och skrivpraktiker och skolans. Andra tvingas lämna sina erfarenheter utanför klassrummet. Gemensamt för samtliga barn är att de erfarenheter och kunskaper de har i samband med populärkultur och medier har lågt kulturellt värde i pedagogiska sammanhang.

Seven children learn to read and write: Family life and popular culture in contact with preschool and primary school

This thesis is an ethnographic study in which seven Swedish children from different social and cultural environments were followed over three years. The study began when the children were four years old.

The main aim of this thesis is to investigate through what social and cultural practices seven children meet literacy events in their families. A second aim is to track informal and everyday literacy events which the children take part in or practice on their own. A further aim is to study the transition between home, preschool, preschool class and primary school in order to determine to what extent and in what ways the children are allowed to use their previous experience with and knowledge of literacy.

The results show that the children are socialised in practices rich in literacy events via their culture, traditions, language and religion. The children practise reading and writing in a number of contexts. This occurs long before the pupils have been exposed to formal education.

In the work on this study, it has also become clear that the seven children, regardless of their cultural, language or socioeconomic background, share experiences and knowledge relating to popular culture and the media. The children have a common understanding of texts in the form of words, names, images and icons. The value of this knowledge and experience is often assigned by the children themselves in their contact with other children.

The seven children, in this study, come to preschool and primary school with a wealth of experience in literacies from their family lives. Some children are allowed to bring their experience to the classroom. For them, there is continuity between literacy practices at home and at school. Others are forced to leave their experience outside the classroom. What is common to all children is that their knowledge about literacy related to popular culture and the media has a low cultural value in instructional settings.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev