Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa – genusmedveten hälsofrämjande intervention

Unga kvinnor som har problem med utmattningssymtom och stress upplever ofta orimliga krav på utseende, hälsa och prestationer. Men problemen kan minskas med hjälp av stresshanteringskurser i grupp särskilt inriktade på unga tjejer. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Fakta
Disputation

2014-06-13

Titel (sv)

Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa – genusmedveten hälsofrämjande intervention

Titel (eng)

Create space. Young femininity, body and mental health – a gender sensitive and health promoting intervention

Författare

Maria Strömbäck

Handledare

Maria Wiklund, Umeå universitet. Eva-Britt Malmgren-Olsson, Umeå universitet. Ellinor Salander Renberg, Umeå universitet.

Opponent

Gunvor Gard, professor, Luleå Tekniska Universitet.

Institution

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs avhandlingen här (pdf)
Läs pressmeddelande här
Läs Skolportens intervju med Maria Strömbäck
SVT: Stresskurs minskade psykisk ohälsa hos tjejer

Svenskt abstrakt:

Psykisk ohälsa hos unga och särskilt bland flickor och unga kvinnor är ett allvarligt folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är ofta sammanlänkad med stressrelaterade problem, ångest, depression och psykosomatiska besvär såsom smärta, värk och sömnproblem. Interventionsmodeller anpassade till unga kvinnors livssituation och sociokulturella sammanhang behöver utvecklas och utvärderas. Avhandlingens övergripande syfte är att med en tvärvetenskaplig ansats fördjupa kunskap och utveckla förståelse för unga kvinnors upplevelser av stress och psykisk ohälsa utifrån en genusteoretisk och psykosomatisk kroppsförståelse, samt att utveckla och utvärdera en genusmedveten och kroppsbaserad interventionsmodell i form av en stresshanteringskurs för unga kvinnor med stressrelaterad problematik. Studiekontexten är en ungdomshälsomottagning i norra Sverige med specifik inriktning mot ungas psykiska och psykosociala hälsa. Mottagningen uppfyller kriterierna för en ungdomsvänlig miljö och utgår från ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt. Vid forskningsprojektets genomförande byggde verksamheten på samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och ungdomsmottagningen för sexuell hälsa. Det multidisciplinära teamet innefattade fysioterapeutisk kompetens vilket är ovanligt i ett nationellt perspektiv. Avhandlingen består av fyra delstudier där kvalitativa och kvantitativa metoder kombinerats. Intervjuer och frågeformulär användes för att undersöka deltagarnas erfarenheter och symtom i relation till upplevd stress före och efter deltagande i interventionen. Den studerade gruppen bestod av totalt 65 unga kvinnor,16 till 25 år, som sökt till en ungdomshälsomottagning för stressrelaterade problem och för att delta i en stresshanteringskurs. Stresshanteringskursen var en kombination av reflekterande diskussioner och kroppsorienterade metoder. I delstudie I undersöktes multipla symtomområden kopplade till psykiska och kroppsliga problem, självbild och aspekter av kroppsmedvetande före interventionen. Fyrtiosju av de unga kvinnorna deltog i studien. Resultatet jämfördes med publicerade friska/normala och kliniska referensgrupper. I delstudie II analyserades intervjuer med 25 unga kvinnor före deras deltagande i stresshanteringskursen. Kvalitativ innehållsanalys användes tillsammans meden genusteoretisk och fenomenologisk tolkningsram. I delstudie III gjordes uppföljande intervjuer med 32 av de unga kvinnorna efter avslutad kursperiod. Kvalitativ innehållsanalys användes för att fånga erfarenheter och förändringsprocesser. I delstudie IV beskrivs och problematiserades en kroppsbaserad och genusmedveten interventionsmodell, så kallade stresshanteringskurser i ungdomsvänlig miljö. Kursen utvärderades genom mätningar av förändringar i symptomområden såsom psykiska och kroppsliga problem, självbild och kroppsmedvetande med formulären Adult Self Report (ASR), Social Analysis of Social Behavior (SASB) och Body Perception Questionnaire (BPQ). Femtiofyra unga kvinnor deltog i utvärderingen. Resultaten visar att i jämförelse med referensgrupperna, rapporterade de unga kvinnorna en komplex symtomatologi med hög grad av internaliserade problem såsom ångest, depression och kroppsliga besvär. De visade även uppmärksamhetsproblem, negativ självbild och upplevelser av kroppsligt obehag (delstudie I). De unga kvinnornas berättade om en problematisk kropp, höga krav på sig själva att nå framgång i olika aspekter av ung femininitet som exempelvis att prestera på topp i skolan, se bra ut, vara tillgänglig och ta ansvar för sig själv och andra. Deras strävanden i enlighet med normativ femininitet innebar ett självkritiskt förhållningssätt. Upplevelsen av en ”kollapsande kropp”, samt förlorad tillgång och tillit till den egna kroppen kan förstås som en existentiell förlust av subjektivitet och kroppslig närvaro (delstudie II). De unga kvinnornas berättade erfarenheter efter kursen visade att de funnit ”ett rum för att återhämta kraft i ett stressigt liv”. Kursen bidrog till en känsla av egenmakt och aktörskap som tillät dem att i en tillåtande miljö avlasta bördor av personligt ansvar och skuld. Upplevelser av att ”finna en social oas där normer kan utmanas”, ”att bli kroppsligt stärkt” och att kunna ”förändra (könade) positioner” pekar på självstärkande förändringsprocesser som bidrog till en stärkt förmåga att hantera upplevd stress trots en fortsatt pressad livssituation (delstudie III). Mätningarna visade flera signifikanta förändringar. Deltagarnas kroppsmedvetande hade stärkts i aspekter såsom grundning, tillfredsställelse med kroppen, och förmåga att lyssna till kroppens signaler. Självbilden var mer positiv och mindre negativ. Internaliserade symtom som ångest, depression och kroppsliga besvär hade minskat (delstudie IV). Avhandlingen bidrar till att integrera genusteoretiska perspektiv på ungas psykiska ohälsa med psykosomatisk och psykiatrisk fysioterapi och hälsofrämjande interventionsutveckling. Den ger en vidgad förståelse för könade konstruktioner och sociokulturella aspekters betydelse för psykosomatiska utryck hos unga kvinnor, vilket är ett värdefullt bidrag i utvecklingen av såväl teori som interventionsmodeller inom fysioterapi, liksom inom andra områden. Avhandlingen visar på en modell för hur psykosomatiskt orienterade och genusmedvetna fysioterapeuter kan arbeta med unga i grupp på en ungdomshälsomottagning med inriktning mot psykisk och psykosocial ohälsa.

Sidan publicerades 2014-06-25 15:19 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-03-02 10:43 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Så kan delaktighet främja elevernas hälsa

Elevers delaktighet i klassrummet och personligt stöd från läraren. Det är några viktiga faktorer som har betydelse för hälsan i skolan, visar Maria Warnes studie.

Flickor i högstadiet mår sämre än pojkar

Sex av tio elever blir stressade av skolarbetet i högstadiet, och en tredjedel får regelbundet ont i huvudet. Sämst mår flickorna. Det visar Karina Nygrens avhandling.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood

I avhandlingen "Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood" har Petra Dewrang undersökt hur personer mellan 14 och 24 år med Aspergers syndrom uppfattar sig själva i relation till diagnosen.

Social Relations and Health: How do the associations vary across contexts and subgroups of individuals?

Syftet med Daniel Berghs avhandling "Social Relations and Health: How do the associations vary across contexts and subgroups of individuals?" är att studera sambandet mellan sociala relationer och hälsa i olika sociala sfärer.

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

I Ingalill Stefanssons avhandling "Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan" presenteras en studie om livsförståelsearbete i särskolan.

Lost in transition? A study of newly graduated teachers’ experiences during the initial period of employment

Det övergripande syftet med Daniel Hultells avhandling "Lost in transition? A study of newly graduated teachers' experiences during the" var att studera lärares övergång från utbildning in i arbetslivet med fokus på deras upplevelser av utbrändhet och arbetsengagemang.

As valid as it can be?: The assessment of prior learning in higher education

Syftet med Tova Stenlunds avhandling "As valid as it can be?: The assessment of prior learning in higher education" är främst att undersöka validiteten i bedömning av reell kompetens inom högre utbildning.

Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers

Elin Olssons avhandling "Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents" handlar om hur barns sociala relationer påverkas av och påverkar andra dimensioner av deras välfärd.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Så kan förskollärare prata med barn om hållbar utveckling

Världen står inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepigt att prata om med barn. Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans pedagoger att diskutera hållbarhet med de allra yngsta.  

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer