Skola och medier. Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

Syftet med Kristina Hanssons studie har varit att synliggöra och diskutera motstridigheter i styrningen av en kommuns utvecklingssträvanden kring integrering av nya medier i grundskolan.

Fakta
Disputation

2014-12-12

Titel (sv)

Skola och medier. Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden

Författare

Kristina Hansson

Handledare

Per-Olof Erixon, Hans Örtegren, Mats Danell,

Opponent

Héctor Pérez Prieto, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet, Karlstad

Institution

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs avhandlingen här (pdf)
Läs Skolportens intervju med Kristina Hansson

Svenskt abstrakt:

Över tid har staten genomfört olika reformer för att styra skolans utveckling. Frågan om användning av nya medier kan ses som ett sådant exempel. Förändring av medieanvändning i skolan ställer såväl kommunerna som lärare inför stora utmaningar.

Denna avhandling syftar till synliggöra och diskutera styrning i de motstridigheter som uppstår i praktiska aktiviteter som syftar till att integrera nya medier i skolans undervisning, med utgångspunkt i tre aktörsperspektiv, lärarens, mediepedagogens och medieutvecklarens dilemman.

Studien utgår från ett systemtänkande, kring styrning och jag använder mig dels av aktivitetsteori och begreppet styrningsrationalitet (governmentality) för att synliggöra och diskutera styrningen.

Studien genomförs i form av en fallstudie. Fallet utgörs av en kommun där lärare med utgångspunkt i läroplanens uppdrag försökt hitta sätt att integrera nya medier i undervisningen. Min egen koppling till fallet består i att jag som, lärare, mediepedagog och medieutvecklare varit en pådrivande och styrande kraft i arbetet. Fallet är valt med utgångspunkt att kommunens arbete på nationell nivå och via medier framhållits som ett gott exempel.

Den empiriska delen består dels av min egen livsberättelse och dels av studier av olika dokument, texter, bilder, filmer och ljudinspelningar som visar hur styrningsrationaliteter formas och tar form på mikro, makro och mesonivån. Jag har använt att metodiskt prisma, en kombination av olika analytiska perspektiv, diskurs, aktivitet, narrativ och styrningsrationalitet.

Resultaten visar att de drivande aktörerna innovativt hanterar de systemiska motstridigeter som uppstår i arbetet med att utföra läroplanens uppdrag. Styrningen i aktiviteterna utgår från en tillitsrationalitet. Ju mer användningen av ny medier sprids i kommunens skolor, desto mer motstridig blir den för mellannivåns aktörer. Tillitsrationaliteten trängs undan av en misstroenderationalitet, som orsakade det växande glappet mellan förvaltning och verksamhet

Sidan publicerades 2014-12-02 16:10 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2015-02-18 14:08 av Hedda Lovén


Relaterat

Ojämlik utbildning i digitala tekniker

Användningen av digitala verktyg i undervisningen beror helt och hållet på vilken lärare eleven har. Det gör att en del elever hamnar långt efter, visar ny forskning.

Egen dator fördjupar inte elevernas kunskaper

Elever som deltar i satsningar på en dator per elev har inte djupare kunskaper än elever som har varit utan dator, visar Håkan Fleischers studie.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

I avhandlingen "Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan." studerar Fredrik Sjögren hur lärare, elever och föräldrar förhandlar om definitioner.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Students’ experiences and perceptions of good teaching practice

Kyriaki Doumas avhandling "Students' experiences and perceptions of good teaching practice" handlar om elevers erfarenheter och uppfattningar av god undervisningspraktik i litteratur och fysik under ett läsår på gymnasiet i Grekland.

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav.

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser.

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues.

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola.