Hoppa till sidinnehåll

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Publicerad:2011-10-07
Uppdaterad:2012-03-26
Författare

Ulrika Magnusson

Handledare

Inger Lindberg, Per Holmberg,

Opponent

Professor Kenneth Hyltenstam

Disputerat vid

GU – Göteborgs universitet

Disputationsdag

2011-10-21

Titel (se)

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår.

Titel (eng)

Developing a Language of Schooling. Grammatical Metaphor in Mono- and Multilingual Students Texts.

Institution

Institutionen för svenska språket

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår.

Avhandlingens syfte är att jämföra bruket av grammatiska metaforer (GM) i en- och flerspråkiga elevers texter. GM utgör icke-typiska realiseringar av betydelser, t.ex. då substantiv realiserar process- eller egenskapsbetydelser vid nominalisering eller då adjektiv realiserar processbetydelser vid adjektivisering. Fenomenet anses utmärkande för specialiserad text.Den teoretiska ramen för avhandlingen är systemisk-funktionell lingvistik och andraspråksforskning om utvecklingen av skolrelaterat språkbruk på ett andraspråk samt betydelsen av ålder för andraspråksutveckling. Resultaten tolkas i förhållande till interdependenshypotesen. GM-bruket undersöktes i ett delvis longitudinellt material av 365 nationella prov i Svenska/Svenska som andraspråk från skolår 9 och gymnasiekursen Svenska B. De enspråkiga eleverna gör större bruk av GM än de flerspråkiga eleverna men variation finns mellan flerspråkiga elever med olika startålder för svenska. Texter skrivna av elever med tidig (< 4) respektive sen (> 7) startålder har signifikant högre andel GM än texter skrivna av elever med en startålder mellan de två övriga (4-7). I ett delmaterial undersöks förekomsten av avvikelser från standardsvenska. Avvikelserna är mer frekventa ju högre startålder eleven har och uppvisar alltså ett annat mönster i förhållande till startålder än GM-bruket. I ytterligare ett delmaterial framkommer att förekomsten av GM hänger samman med utnyttjande av GM:s potentiella funktioner. Exempelvis utnyttjas i texter med hög andel GM den möjliga förtätande funktionen hos GM genom att de innehåller fler utbyggda GM i form av nominaliseringar med bestämningar. Förtätning med hjälp av GM är en viktigt resurs för konstruktionen av specialiserad kunskap. I ljuset av interdependenshypotesen föreslås GM representera en akademisk eller skolrelaterad språklig förmåga som är avhängig förtrogenhet med text och utbildning och som utnyttjas både på första- och andraspråket. Avvikelserna från standardsvenska tycks i stället gå tillbaka på en allmänspråklig förmåga som gynnas av tidigt möte med andraspråket. I avhandlingen diskuteras också olika typer av GM och den funktion de har för abstraktion och generalisering.

Developing a Language of Schooling. Grammatical Metaphor in Mono- and Multilingual Students Texts.

The aim of this thesis is to compare the use of grammatical metaphor in 365 texts written by Swedish mono- and multilingual students in year 9 and 11, both regarding occurrence of GM and the use of its functions. The theoretical framework for the thesis is Systemic-functional linguistics, and second language research on age and development of educational language. The results show that older students make more use of grammatical metaphors than younger students, and that the monolingual students use more grammatical metaphors than the multilingual students. Among the multilingual students, the students with an early and a late age of onset use grammatical metaphors more than multilingual students with an age of onset in between the two others. On the other hand, L2 deviations increase with a higher age of onset. Thus, grammatical metaphor might represent a different kind of language competence, than do the deviations, that depend on familiarity with texts and education. The results are interpreted in relation to the Interdependence Hypothesis, formulated by Cummins (1979). Apart from the mere occurrence of grammatical metaphor, the functions of grammatical metaphor, e.g. expansion of the nominal phrase in the case of nominalizations, was found to be more frequently used in texts dense with grammatical metaphor, contributing to the construction of specialized, educational knowledge. The analysis comprises a methodological discussion of the demarcation of the phenomenon of grammatical metaphor. Different types of grammatical metaphor are distinguished and discussed regarding their functions for abstraction, concretizations and different world views .

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev