Hoppa till sidinnehåll

Skriftspråksutveckling under högstadiet

Publicerad:2011-05-04
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Mikael Nordenfors

Disputerat vid

GU – Göteborgs universitet

Disputationsdag

2011-05-28

Titel (se)

Skriftspråksutveckling under högstadiet

Institution

Institutionen för svenska språket

Skriftspråksutveckling under högstadiet

Syftet med avhandlingen är att kartlägga utvecklingsmönster i texter skrivna av elever i den svenska högstadieskolan. Avhandlingen innefattar dels en traditionell textlingvistiskt orienterad ansats gentemot 318 texter, dels en ansats som är utvecklad särskilt för avhandlingen med termen röst i centrum. För kartläggningen av röstfenomen används 266 av texterna. Texterna är skrivna av 31 elever som följts kontinuerligt från slutet av skolår 5 till slutet av skolår 9. Alltså är ett longitudinellt angreppssätt centralt.

För det första visar studien att textlängd ökar generellt sett i början av de undersökta åren, men tenderar att avta och stabiliseras mot slutet av år 9. Ordlängd och ordvariation ökar också, men för dessa mått syns inte någon liknande återgång. Ett visst mått av samband tycks finnas mellan längre text och högt betyg, men de båda andra måtten, ordlängd och ordvariation, tenderar att ha ett stabilare samband, dvs. längre ordlängd och mer variationsrikt språk återfinns i texter med högre betyg.

För det andra visar den kvantitativa delen av röstkartläggningen en liknande tendens som ordmängd, dvs. att mängden röstfenomen ökade i början av perioden för att sedan minska och stabiliseras. När olika s.k. rösttyper undersöktes i detalj visade det sig att texter med högre betyg innehåller mycket sofistikerade tekniker för att modifiera rösttyper i text. En sådan rösttyp är vad som i avhandlingen betecknas med termen röstblandning en rösttyp som är som mest frekvent dels i texter med högt betyg, dels i årskurs 9:s texter. Avhandlingen visar också att det i somliga elevers texter inte finns sådana röststrategier alls, och i ytterligare någras utvecklas de, men högst sparsamt. Röstblandning är också ett av fyra s.k. högbetygsdrag avhandlingens resultat kring röst sammanfattas med. (De övriga benämns reduktion, ersättning och kluster.)

Båda ansatser visade också på tydliga skillnader för respektive mått beroende på vilken texttyp som undersöks. T.ex. när en text med mycket av specialiserad vokabulär dominerar, t.ex. en sakprosaorienterad texttyp, så blir ordlängdsmåttet påverkat så till vida att det får mycket högre värden än för exempelvis berättande eller skönlitterär text. Ytterligare en texttypisk åtskillnad (gällande röstbegreppet) iakttogs i det att referat tenderar att dominera elevernas sakprosa och citat dominerade således i deras berättande texter.

Abstract in English

The aim of this thesis is to characterize patterns of development in texts written by pupils in secondary school in Sweden. The thesis applies both a traditional quantitative approach to 318 texts and an approach based on the concept voice to 266 texts. The texts were written by the same 31 pupils through school years five to nine, thus the overall approach is also a longitudinal one. The study showed that text length increases overall during the examined years, but the increase tapers off towards the end. Word length and word variation also increase, but the rate of increase does not seem to decline in the same way text length does. There was some correlation between text length and high grades, but the two other measures, word length and word variation, were found to correlate more regularly with high grades. The quantitative investigation of voice showed that the use of voice increases between school years 5 and 8 and then decreases. However, when the different types of voice were investigated in detail, it was found that pupils developed more sophisticated strategies for voice loans . This was particularly characteristic of texts that received high grades. Some pupils did not develop such strategies at all, and some did develop them, but only partially. The two approaches showed significant differences between text types, e.g. in texts where a specialized vocabulary was dominant, average word length turned out to be much higher. It was also found that referring and referred voice dominates the voice loans of texts that concern facts but quoting and quoted voice dominates the voice loans of fictional texts.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev