Dela:

Skriftspråksutveckling under högstadiet

Fakta
Disputation

2011-05-28

Titel (sv)

Skriftspråksutveckling under högstadiet

Författare

Mikael Nordenfors

Institution

Institutionen för svenska språket

Lärosäte

GU – Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Mikael Nordenfors

Svenskt abstrakt:

Syftet med avhandlingen är att kartlägga utvecklingsmönster i texter skrivna av elever i den svenska högstadieskolan. Avhandlingen innefattar dels en traditionell textlingvistiskt orienterad ansats gentemot 318 texter, dels en ansats som är utvecklad särskilt för avhandlingen med termen röst i centrum. För kartläggningen av röstfenomen används 266 av texterna. Texterna är skrivna av 31 elever som följts kontinuerligt från slutet av skolår 5 till slutet av skolår 9. Alltså är ett longitudinellt angreppssätt centralt.

För det första visar studien att textlängd ökar generellt sett i början av de undersökta åren, men tenderar att avta och stabiliseras mot slutet av år 9. Ordlängd och ordvariation ökar också, men för dessa mått syns inte någon liknande återgång. Ett visst mått av samband tycks finnas mellan längre text och högt betyg, men de båda andra måtten, ordlängd och ordvariation, tenderar att ha ett stabilare samband, dvs. längre ordlängd och mer variationsrikt språk återfinns i texter med högre betyg.

För det andra visar den kvantitativa delen av röstkartläggningen en liknande tendens som ordmängd, dvs. att mängden röstfenomen ökade i början av perioden för att sedan minska och stabiliseras. När olika s.k. rösttyper undersöktes i detalj visade det sig att texter med högre betyg innehåller mycket sofistikerade tekniker för att modifiera rösttyper i text. En sådan rösttyp är vad som i avhandlingen betecknas med termen röstblandning en rösttyp som är som mest frekvent dels i texter med högt betyg, dels i årskurs 9:s texter. Avhandlingen visar också att det i somliga elevers texter inte finns sådana röststrategier alls, och i ytterligare någras utvecklas de, men högst sparsamt. Röstblandning är också ett av fyra s.k. högbetygsdrag avhandlingens resultat kring röst sammanfattas med. (De övriga benämns reduktion, ersättning och kluster.)

Båda ansatser visade också på tydliga skillnader för respektive mått beroende på vilken texttyp som undersöks. T.ex. när en text med mycket av specialiserad vokabulär dominerar, t.ex. en sakprosaorienterad texttyp, så blir ordlängdsmåttet påverkat så till vida att det får mycket högre värden än för exempelvis berättande eller skönlitterär text. Ytterligare en texttypisk åtskillnad (gällande röstbegreppet) iakttogs i det att referat tenderar att dominera elevernas sakprosa och citat dominerade således i deras berättande texter.

Sidan publicerades 2011-05-04 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 11:11 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser