Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

Publicerad:2013-12-04
Uppdaterad:2014-03-19

Små barn har svårt att förstå att grafiska symboler har en generell betydelse. Maria Magnussons avhandling visar att förskollärare kan stötta barnens förståelse för symboler om de visar på skillnader istället för att ge flera exempel på samma sak.

Författare

Maria Magnusson

Handledare

Niklas Pramling, professor Göteborgs universitet. Ingrid Pramling Samuelsson, professor Göteborgs universitet. Elisabeth Mellgren, lektor Göteborgs universitet.

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2013-11-29

Titel (se)

Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

Titel (eng)

Signing with knowledge. A study of how children discern graphical symbols at home and in preschool

Institution

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning,

Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

Avhandlingen hanterar det tidiga lärandet, specifikt barns läroprocesser av grafiska symboler. Syftet med denna forskning är att öka vår kunskap om barns lärande av konventionella grafiska symboler och hur lärare pedagogiskt kan främja ett sådant lärande. I ett vidare perspektiv innebär det att bidra till att lärare i förskolan kan utveckla ett innehållsområde, en didaktik för yngre barns lärande grundat i förskolans historia och tradition.

Den teoretiska ramen för studien utgörs av variationsteori (Marton & Tsui, 2004). Denna teori definierar lärande i termer av differentiering och integrering. Två empiriska studier redovisas. Den första studien handlar om två barn Olle och Lasse, som båda är i åldern fyra till fem år. Barnens vilja och tydliga tecken på kommunikation med grafiska symboler i vardagen ligger till grund för studien. Hur dessa båda barn hanterar grafiska symboler i form av skyltar som de producerar och sätter upp i sina hem följs över tid. Den andra studien genomförs i en förskola med två lärare och tolv barn där resultaten följs upp från den första studien i likhet med teoretiska insikter från variationsteorin. Detta för att närmare undersöka om och huruvida dessa principer kan vara till stöd för barns lärande av symbolförståelse.

Båda studierna bygger på videobservationer. Resultatet visar att ett visst mönster av variation som benämns för ”kontrast” främjar lärandeprocessen av grafiska symboler till skillnad mot ett annat variationsmönster ”induktion”. Slutsatsen är den att barnen lär sig genom att erfara variation, genom skillnader och inte likheter. Vidare framhålls metakommunikation inte bara ha betydelse för forskarens tillgång till barnets förståelse utan också för att främja barnets egen lärandeprocess. Den teoretiska åtskillnad som Vygotskij (1998, 199) gör mellan ”pseudobegrepp” och ”äkta begrepp” används för att diskutera resultaten.

Signing with knowledge. A study of how children discern graphical symbols at home and in preschool

The topic of this study is to generate knowledge about children’s understanding of graphical symbols. These forms of knowledge are prevalent in contemporary societies, for example, in the form of letters, numbers, road signs, maps, and computer icons. More specifically, in this thesis is scrutinized in detail how children develop symbolic skills and how this can be supported through educational activities.

The theoretical basis of the study is variation theory (Marton & Tsui, 2004). This theory conceptualizes learning in terms of differentiation and integration. Two empirical studies are reported. The first is about two children, Olle and Lasse, who both are in the age span four to five years. How these children handle graphical symbols in the form of producing signs that they put up in their homes are followed over time. Hence, the children’s own make and use of symbols in their everyday life are studied. In the second empirical study, the findings from the first study and theoretical insight from variation theory are orchestrated in a preschool center with two teachers and twelve children, to see if these principles can be functional in supporting children’s development of symbolic understanding.

Both studies are based on video data. The findings are that a particular pattern of variation entitled, ‘contrast’ is functional in developing such insight, while another pattern of variation entitled, ‘induction’ is not. In addition, meta-communication is argued to be important not only for the researcher to gain access to the child’s understanding but also to the child’s development as such. The theoretical distinction made by Vygotsky between ‘pseudo concepts’ and ‘concepts (proper)’ is used to discuss the findings.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev