Hoppa till sidinnehåll

Social and cognitive biases in large group decision settings

Publicerad:2012-01-18
Uppdaterad:2012-02-28
Författare

Emma Bäck

Handledare

Professor Torun Lindholm, Professor Ola Svenson

Opponent

Professor Vincent Yzerbyt

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2011-09-29

Titel (eng)

Social and cognitive biases in large group decision settings

Institution

Psykologiska institutionen

Abstrakt

Föreliggande avhandling består av tre studier angående effekten av gruppmedlemsskap i beslutsfattande i stora grupper. Det övergripande målet var att bidra till förståelsen för hur individer reagerar och beter sig när beslut fattas i större grupper. Vi utforskade olika konsekvenser av hur ett beslut fattas. I den första studien undersökte vi hur olika former av beslutsfattande och frågans viktighet påverkar uppfattningen av andra individer som har samma eller annan åsikt som deltagaren själv, då ett beslut fattas i en potentiellt viktig fråga. Resultaten visade att individer tillskriver mer positiva motiv bakom attityder hos andra som håller med, i kontrast till inte håller med deltagaren själv, medan de senare tillskrivs mer negativa motiv. Den här asymmetrin varierade med olika former av beslutsfattande och viktighet så att den var starkast vid representativa beslut. Attityderna i den här studien handlade om attityder gentemot potentiella nya policys. I den andra studien studerade vi hur deltagarnas uppfattningar av andra som delade respektive inte delade deras egna åsikter varierade som en konsekvens av deras position till det nya policyförslaget och det rådande tillståndet, status quo. Vi fann att utmanare av status quo som förespråkade en förändring i den existerande policyn, tenderade att vara mer intoleranta för andra individers åsikter, än de som försvarade det rådande tillståndet. Effekten påverkades inte av att utmanarnas eventuella uppfattning av att tillhöra minoriteten. I den tredje studien undersökte vi hur individer kognitivt strukturerar ett föredraget beslutsalternativ, och hur denna strukturering varierar mellan olika beslutsformer. Resultaten visade att individer i en grupp strukturerar om attraktiviteten av det föredragna alternativet på ett liknande sätt som tidigare setts vid individuellt beslutsfattande. Magnituden av omstruktureringen var störst när medlemmar av den egna gruppen hade fattat beslutet (genom representativt beslutsfattande eller majoritetsbeslut). Effekten var störst hos de individer som identifierade sig mest som en medlem i gruppen. Sammantaget tyder resultaten på att ett representativt beslutsfattande, vilket ofta framhålls som positivt, även kan ha en baksida. I dessa situationer blir de enskilda medlemmarna i gruppen mer involverade i beslutet och detta i sin tur tycks leda till ökad intolerans för oliktänkande.

Social and cognitive biases in large group decision settings

The present thesis consists of three studies on the effects of group membership in large group decisions. The overall aim was to contribute to understanding how individuals react when decisions are made in large groups. We explored consequences of procedural justice concerns within such groups. In Study I we investigated how different decision procedures and issue importance affect perceptions of others who agree and disagree with the individual on a potentially important issue. Individuals attributed more positive reasons for attitudes of those who agree as opposed to disagree with themselves, whereas disagreers were attributed more negative reasons. The asymmetry was moderated by decision form, and issue importance. The attitudes concerned attitudes towards potential new policies. In Study II we investigated differences in participants perceptions of others depending on own position towards the new policy. Challengers of the status quo advocating a change in the existing policy, were more biased when judging others than were defenders of the status quo. This suggests that challengers are less tolerant of defenders point of view. This effect was not affected by perceptions of minority status among the challengers. In Study III we looked at individual group members cognitive restructuring of a preferred decision alternative, and how it differs between decision conditions when the decision-maker is affiliated to own ingroup or not. Results showed that individuals restructure the attractiveness of their preferred alternative in group decisions similarly to what has been previously found in individual decision-making. The magnitude of restructuring was greatest when ingroup members decided for the group. However, this effect was moderated by identification with the ingroup, such that those who identified themselves with the ingroup restructured their preferred alternative more when ingroup members decided as opposed to when outgroup authorities decided.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev