Hoppa till sidinnehåll

Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers

Publicerad:2011-05-13
Uppdaterad:2012-03-27
Författare

Elin Olsson

Handledare

Professor Jan.O Jonsson

Opponent

Professor Herman G. van de Werfhorst

Disputerat vid

Stockholms universitet

Disputationsdag

2011-06-01

Titel (eng)

Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers

Institution

Sociologiska institutionen

Abstrakt

Avhandlingen innehåller tre empiriska studier av svenska barns och ungdomars levnadsvillkor. Det centrala temat i avhandlingen är hur ungas sociala relationer påverkar och påverkas av andra dimensioner av deras välfärd. Studierna ramas in i introduktionskapitlet som även innehåller en internationell jämförelse av ungas sociala relationer. Den första studien analyserar hur ungdomars sociala bakgrund påverkar deras relationer med föräldrar och lärare och om de positiva konsekvenserna av att ha goda relationer är starkare för utsatta ungdomar. Resultaten som baseras på nationellt representativa intervjudata bekräftar att goda relationer främjar ungas skolprestationer och psykologiska välbefinnande och visar att ekonomiskt utsatta ungdomar har svagare relationer med föräldrar och lärare. Resultaten visar även att relationer med lärare är speciellt viktiga för utsatta ungdomar medan goda föräldrarelationer verkar vara lika viktiga för utsatta som för mer privilegierade ungdomar. I den andra studien behandlas den sociala aspekten av konsumtion genom att sambandet mellan ungdomars ekonomiska resurser och deras relationer med jämnåriga undersöks. Analyser gjorda på nationellt representativa intervjudata som innehåller barns egna svar, men även information från föräldrar och offentliga register, visar att ekonomiska resurser, både i termer av hushållets ekonomi och ungdomars egna resurser, är positivt associerade med relationer till jämnåriga. I den tredje studien analyseras huruvida slutbetyget i grundskolan påverkas av könssammansättningen i skolklassen. Analyser baserade på registerdata visar att pojkars betyg i typiska flickämnen påverkas negativt av andelen flickor i klassen. Flickors betyg påverkas negativt av andelen pojkar med högutbildade föräldrar. Resultatet förklaras med att elevernas betyg påverkas negativt av jämförelser med det motsatta könet.

Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers

The thesis includes three empirical studies on Swedish children s well-being. Central themes in these studies are how children s social relations are influenced by and influence other dimensions of their well-being. The studies are framed in the introductory chapter, which includes an international comparison of children s social relations. Study I analyses whether relations with parents and teachers are associated with the adolescent s social background and whether the positive consequences of having strong relations are more important for disadvantaged adolescents. The results, based on nationally representa­tive survey data, confirm that strong social relations are conducive to adolescents school and psychological outcomes, and show that dis­advan­taged adolescents have weaker relations with parents and teachers. Furthermore, these results imply that relations with teachers are of particular importance for disadvantaged adolescents outcomes, while parental relations are equally important for both advantaged and dis­advantaged adolescents. Study II investigates the social side of consumption by studying the association between adolescents economic resources and their relations with peers. Analyses on nationally representative survey data; which include children s own responses, as well as information from parents and register data, show that economic resources, in terms of both house­hold economy and adolescents own resources, are positively associated with peer relations. Study III analyses whether final grades in compulsory school are influenced by the sex composition in school classes. Analyses using register data show that boys grades are negatively affected by the share of girls in school classes in typical female school subjects. Girls grades are negatively affected by the share of boys with highly educated parents. The proposed explanation behind the results is that sex composition effects are due to negative social comparisons with the other sex.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev