2005-02-20 00:00  1940 Dela:

Spår – om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet

Fakta
Disputation

2005-02-04

Titel (sv)

Spår – om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet

Författare

Åsa Bäckström

Handledare

Per Nilsson

Opponent

Sverker Lindblad, PhD, docent, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborg, Sverige

Institution

Institutionen för samhälle, kultur och lärande (LHS)

Lärosäte

Hej världen!

Länkar
Läs avhandlingen (PDF)
Mer om Åsa Bäckström

Svenskt abstrakt:

Vår samtid tillskrivs en ökad esteticering och en ökad individualisering. Unga är tidiga med att anamma nya samhälleliga tendenser, vilket innebär att det blir intressant att fokusera hur mening och identitet skapas både i ungdomskulturella kontexter och i förhållande till pågående samhälleliga förändringsprocesser.

Syftet med detta avhandlingsprojekt är att tolka och analysera meningsskapande inom skateboard och snowboard som sociala och kulturella kontexter. Ytterst handlar det om att studera förhållandet mellan tre nivåer: kultur praktik individ. Titeln Spår anspelar på fyra analytiska teman: konsumtion, genus, plats och identitet som bildar olika kapitelspår i studien. Men kulturen sätter också spår i individen, liksom individen sätter spår i kulturen. Dessutom lämnar brädåkare konkreta spår i den omgivande geografin.

Teoretiskt har studien en kulturanalytisk ansats med en semiotisk grund. Utgångspunkten är att kultur kan analyseras som tecken och signifierande estetiska praktiker. Representationer diskuteras liksom transnationella kulturflöden och kulturens sociala distribution. Narrativitet som teoretiskt begrepp används för att tala om identitets- och meningsskapande.

Metoden i avhandlingen är etnografisk. Det mångfacetterade empiriska materialet har triangulerats. Empirin utgörs av svenskspråkiga skate- och snowboardmagasin från 1978 till 2002, hemsidor på Internet, skate- och snowboardvideor, artiklar från dagspress, fältanteckningar i form av både text och bilder från deltagande observation samt en rad intervjuer. Utöver detta tillkommer tre personligt utformade album av brädåkaren Ants Neo.

Studien visar bland annat att det finns stereotypa föreställningar om vad det innebär att åka skateboard och snowboard, och att vara en brädåkare. Dessa föreställningar både skapar och (åter)skapas av brädåkare själva, men de används också i reklamsammanhang för produkter som inte har en direkt koppling till brädåkande. Föreställningarna, som bland annat vilar på en fantasi om motståndet och det radikala, ligger också till grund för konstruktionen av brädåkaren som maskulin. Motståndet tar sig konkreta uttryck i förhållande till den organiserade idrotten, till multinationella varumärken, och till platsers normala användning i staden. Att bli skejtare (eller snowboardåkare) innebär, förutom att lära sig åka bräda, också att förstå och förhålla sig till dessa föreställningar.

Studien bidrar med att förklara hur mening och identitet skapas genom informella lärprocesser i ungdomskulturella kontexter. I dessa gemenskapande processer formuleras både individualitet och kollektivitet inte minst i estetiska uttryck.

Sidan publicerades 2005-02-20 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-02-25 17:45 av


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Relationen viktigast i mötet på förskolan

Relationen och möjligheten till kunskapsinlärning är tätt sammanflätade i mötet mellan barn och pedagoger i förskolan. Det visar Maria Fredrikssons doktorsavhandling, som blev förra årets mest lästa avhandling på Skolportens webb.

Hur kan vi dela mer med varandra?

Aldrig förr har så många digitala lärresurser producerats på så kort tid som nu. Men var lagras dessa och skulle vi kunna dela med varandra lite mer och undvika mycket dubbelarbete? Det skriver Alastair Creelman, specialist på e-lärande.

Så handskas akademin med konflikter och vantrivsel

Konflikter och vantrivsel kan uppstå på vilka arbetsplatser som helst, men vissa förhållanden inom akademin kan leda till extra stora problem.

Skola hemma – experterna : Vad gör pedagogerna med de barn som inte får komma till förskolan?

Om arbetet på de förskolor där kommuner med hänvisning till corona-läget och smittspridning stoppat barn till arbetssökande och föräldralediga. Vad betyder det här för pedagogerna? Och för dom barn som har särskilt stort behov av verksamheten? Vi diskuterar flippat klassrum för förskolan, Skype-träffar och likvärdigheten som utopi. Medverkar gör förskolerektorerna Marie Nelhagen från Ånge och Fredrik Gieth från Borås. (webb-tv)