2010-09-23 00:00  3451 Dela:

Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid

Fakta
Disputation

2010-10-08

Titel (sv)

Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid

Författare

Mikael Londos

Handledare

Tomas Peterson och Lars-Magnus Engström

Institution

Malmö högskola. Lärarutbildningen

Lärosäte

MaH – Malmö högskola

Länkar
Läs hela avhandlingen
Läs Skolportens intervju med Mikael Londos

Svenskt abstrakt:

I denna avhandling Spelet på fältet har intresset riktats mot vad som sker i undervisningspraktiken i ämnet idrott och hälsa. Intervjuer har genomförts med 16 idrottslärare på olika gymnasieskolor med frågor som relaterar till elevers skolverksamhet, i första hand gymnasieskolans obligatoriska kurs idrott och hälsa A. Det är detta intervjumaterial som bildar avhandlingens empiriska underlag och analyseras med inspiration av sociologen Pierre Bourdieus olika begrepp och teorier. Syftet med avhandlingen är att analysera relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritiden. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa kurs A i gymnasieskolan belyses i relation till faktorer som präglar idrottsfältet. Genom denna analys möjliggörs en förståelse av hur makt etableras i idrottsundervisningen och hur dominerande strukturer upprättas. Avhandlingens frågeställningar riktas således mot vad lärarna värdesätter i sin undervisning, vad som dominerar och premieras, och hur idrottsundervisningen är relaterad till faktorer som präglar idrottsfältet.

Sidan publicerades 2010-09-23 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:29 av


Relaterat

Idrottsutövandets estetik: en narrativ studie om meningsskapande och lärande

Det övergripande syftet med Ninitha Maivorsdotters avhandling är att utforska den estetiska upplevelsen inom idrott och dess betydelse för lärande inom idrott.

Samma lärare – olika praktiker? En studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

Hur organiseras och struktureras undervisning i skolämnena matematik och historia som förutsättningar för literacypraktiker? Det är en av frågorna som Monica Egelström utforskar i sin avhandling.

I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande. En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola

Rebecka Florin Sädboms avhandling handlar om lärares tolkning och realisering av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd grundskola.

Att utveckla undervisning och lärande i högre utbildning i Mozambique. En studie om pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet

Forskaren Marta Mendonca har i sin avhandling undersökt pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet i Mozambique.

Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan

I Anne-Sofie Nyströms avhandling "Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan" undersöks vilka betydelser som utbildning kan ha för unga mäns självbilder och de identiteter de tillskrivs av andra genom att studera högpresterande elevers interaktioner i gymnasieskolan.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1

Syftet med Marianne Skoogs avhandling "Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1" är att undersöka vilka olika betydelser som erbjuds i den första läs-och skrivundervisningen.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv

Huvudsyftet med Esko Mäkeläs avhandling "Slöjd som berättelse - om skolungdom och estetiska perspektiv" är att undersöka estetiska aspekter av skolämnet slöjd.

Ledarskap, makt och känsla. En narrativ studie av unga ledare

Cecilia Åkerbloms avhandling "Ledarskap, makt och känsla. En narrativ studie av unga ledare" handlar om hur unga ledare beskriver sina upplevelser av ledarskap i arbetslivet.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys

Syftet med Lise-Lotte Bjervås avhandling "Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys" är att granska hur lärare under gemensamma planeringssamtal talar om förskolebarn med utgångspunkt i sina egna dokumentationer.

Ansvar for egen læring. Intensjoner og realiteter i en norsk videregående skole

I avhandlingen "Ansvar for egen læring. Intensjoner og realiteter i en norsk videregående skole" har Aud Torill Meland studerat ansvar för eget lärande, och elever och lärares inställning till och uppfattning av fenomenet.

”Nästan som en författare” – multimedialt berättande: Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

Anders Janssons avhandling "Nästan som en författare" - multimedialt berättande: Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij" bygger på ett intresse för undervisning som möjliggör lärande för alla barn, inklusive barn med funktionshinder.

Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

Syftet med Lotta Brantefors avhandling "Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning" är att klargöra olika föreställningar om kulturella relationer i skola och utbildning, samt potentiella konsekvenser av dessa för barn och ungdomars fostran till att kunna delta som likar i sociala och offentliga livet.

Litteracitet och visuella texter: Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi

Qarin Frankers avhandling "Litteracitet och visuella texter: Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi" undersöker litteracitet och visuella texter i den grundläggande svenskundervisningen för invandrare (sfi).

Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

Syftet med David Lifmarks avhandling "Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola" är att beskriva och analysera dilemman som kanuppstå vid tolkningar av och arbete med det värdegrundsuppdrag somstaten genom läroplanen ålägger den svenska skolan.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Att som rektor leda skollogopeder

Att ha en egen skollogoped på skolan är relativt ovanligt. Men på Sofielundsskolan finns det tre. ”Det är en ofantlig tillgång. Den kunskapen som de har är något som skolan absolut behöver och jag tror inte man riktigt kan förstå det förrän man har vågat att anställa någon i en ren logopedroll”, säger Malin Pantzar, rektor.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. ”Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt”, säger språkforskaren Helena Reierstam

Should we screen kids’ genes to ‘predict’ how successful they’ll be in school?

Scientists feel we’re still far from that possibility, but new research could make it possible to spot the genetic patterns associated with educational performance.