Statistical Modeling in International Large-scale Assessments

Inga Laukaityte har i sin avhandling undersökt hur man ska hantera komplexiteten av storskaliga komparativa studier  som Timss och Pisa när man vill använda flernivåanalys.

Fakta
Disputation

2017-01-12

Titel (sv)

Statistisk modellering i internationella komparativa mätningar

Titel (eng)

Statistical Modeling in International Large-scale Assessments

Författare

Inga Laukaityte

Handledare

Professor Marie Wiberg, Umeå universitet Universitetslektor Kenny Bränberg, Umeå universitet Universitetslektor Ewa Rolfsman, Umeå universitet

Opponent

Professor Bernard Veldkamp,University of Twente, Netherlands

Lärosäte

Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Inga Laukaityte

Svenskt abstrakt:

Att testa och jämföra elever, lärare, medborgare, eller liknade i nationellt och internationellt perspektiv har blivit allt vanligare. Den här typen av undersökningar omfattar allt från småbarnsuppfostran till vuxnas kunskaper med varierande fokus från studenter till lärare. I denna avhandling används data från två internationella storskaliga komparativa mätningar: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment). Syftet med TIMSS är att jämföra och beskriva elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskap samt deras inställning till dessa ämnen för att förbättra lärandet hos eleverna. Syftet med PISA är att undersöka i vilken utsträckning elever är förberedda på att klara sig i samhället, genom att undersöka effekten av utbildning inom läsning, matematik och naturvetenskap. Både TIMSS och PISA syftar till att beskriva, jämföra och förstå elevers prestationer inom och mellan länder samt över tid. De internationella storskaliga komparativa mätningarna TIMSS och PISA är mycket komplexa i sina designer och analys av sådana data kräver därmed avancerade statistiska analysverktyg. För att ta hänsyn till datas hierarkiska struktur kan exempelvis flernivåanalys användas. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur man ska hantera komplexiteten av storskaliga komparativa studier när man vill använda flernivåanalys.

De storskaliga komparativa mätningarna använder en stickprovsdesign i flera steg, vilket innebär att enheter såsom skolor, klassrum eller studenter vid några eller alla steg väljs med olika sannolikheter. För att kunna göra tillförlitliga uppskattningar och dra giltiga slutsatser ska stickprovsvikter användas. Således, i det första pappret, undersöks olika metoder för hantering av stickprovsvikterna i flernivåmodeller vid analys av storskaliga komparativa mätningar och rekommendationer ges.

På grund av begränsningar i tid och antalet studenter, så använder de komplexa mätningarna så kallad matrissampling av uppgifter. Detta innebär att en responsvariabel, dvs. elevernas provresultat, innehåller en stor mängd både ofullständig och avsiktligt saknad information. För att uppskatta elevernas kunskaper så använder TIMSS och PISA en metod som resulterar i fem s.k. plausibla värden, dvs. prestationsvärden beräknade för varje elev. I det andra pappret, så undersöks, med hjälp av både verklig och simulerad data, olika användarstrategier vi användning av plausibla värdena för medelvärden, varianser och när flernivåmodeller används.

Saknad information på grund av användandet av sampling i flera steg, exempelvis som den som används i PISA, kan ordnas i ett icke-monotont datamönster över saknad information, där alla variabler är ofullständiga och högt positivt korrelerade. I det tredje pappret, jämför vi några imputeringsmetoder: en enkel imputation från en betingad fördelning (med och utan stickprovsvikter) och multipel imputation, för data med ett icke-monotont avsaknat mönster (utan fullständiga variabler) och hög positiv korrelation mellan variablerna.

I flera av de senaste internationella komparativa mätningarna, uppvisar elever i Sverige en minskande prestation. Tidigare forskning har visat att förändringar i prestationen beror på elevens prestationsnivå. I det fjärde pappret studeras förhållandet mellan elevernas resultat och mellanskolvariansen och ett försök görs att identifiera faktorer som är förknippade med elevernas matematikresultat på PISA i låg-, medel- och högpresterande skolor i de nordiska länderna.

Sidan publicerades 2017-01-10 10:28 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-02-15 14:39 av Susanne Sawander


Relaterat

Internationella kunskapsmätningar mest intressant för skolchefer

Resultatet i internationella kunskapsmätningar som exempelvis Pisa speglar vad som sker i skolan. Det anser både skolchefer, rektorer och lärare. Få pekar på betydelsen av familj, samhälle och kultur, visar Daniel Arnesson.

Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet

Lucian Olteanu har i sin avhandling tagit fram en definition för lärare av begreppet kommunikation i matematikklassrummet. Definitionen kan göra det möjligt att förhålla sig till riktlinjerna i de senaste läroplanerna för matematik.

Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet

Syftet med Lucian Olteanus avhandling är att undersöka, beskriva och förstå vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att kommunicera det matematiska innehållet och vilka av dessa som utgör framgångsrik klassrumskommunikation.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

I avhandlingen "Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan." studerar Fredrik Sjögren hur lärare, elever och föräldrar förhandlar om definitioner.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår

Syftet med Ulrika Magnussons avhandling "Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår" är att beskriva och jämföra skriftspråksutvecklingen hos en­ och flerspråkiga elever i de övre tonåren.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 5/12!

Nytt nr ute 5/12!

Tema: Inkludering. Stor intervju med Gloria Ray Karlmark. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Hattie vill synliggöra lärandet

Utbildningsforskaren John Hattie besökte i början av november Stockholm. Vid ett besök på utbildningsförvaltningen mötte han rektorer på skolor som deltagit i utbildningar i Hatties metod Visible learning (synligt lärande).

Han varnar för hemgjorda läromedel

Kvalitet och likvärdighet kräver bra läroböcker. De minskar också lärares arbetsbörda. Det hävdar bedömningsforskaren Tim Oates.

Anette Jahnke: Tappa inte tempot med praktiknära skolforskning

I förra veckan avgick Lena Adamsson som direktör för Skolforskningsinstitutet. Skälet anges vara bristande politiskt stöd då institutets resurser inte ökats – trots att regeringen talar om vikten om forskningsanknytning i skolan. Anette Jahnke undrar hur man trots allt kan hålla tempot uppe för den praktiknära skolforskningen.

En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet

Hur vanligt är det med övergrepp på nätet? Hur mår de barn som blivit utsatta? Kan ett övergrepp som sker på nätet få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet? Vad säger forskningen? Läs rapporten från Stiftelsen Allmänna Barnhuset här (pdf).

Möter explosivitet med empati

Ross Greene tror inte att bestraffningar är utvecklande för vare sig barn eller vuxna. Hans tankar om empatiskt bemötande praktiseras inom bland annat skola, psykiatri och kriminalvård.