Stressful life events and risks for social exclusion in the youth-to-adulthood transition: Findings from Swedish longitudinal data

Anna Kahlmeters forskning visar att kritiska livshändelser under övergången från ungdom till vuxen ålder har ett tydligt samband med en ökad risk för skolmisslyckande och senare utestängning från arbetsmarknaden.

Fakta
Disputation

2022-10-21

Titel (eng)

Stressful life events and risks for social exclusion in the youth-to-adulthood transition: Findings from Swedish longitudinal data

Författare

Anna Kahlmeter

Handledare

Docent Susanne Alm, Stockholms universitet. Professor Olof Bäckman, Stockholms universitet. Professor Lars Brännström, Stockholms universitet

Opponent

Professor Mattias Strandh, Umeå universitet

Institution

Sociologiska institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anna Kahlmeter

Abstract in English:

Family background and childhood conditions have long held a special position in the academic literature as an explanation for young people’s life chances. Less attention has been paid to circumstances and events on the cusp of adulthood. This thesis aims to improve the understanding of how stressful life events are associated with future trajectories of education and labour market attachment. The thesis comprises three empirical studies, all of which draw on longitudinal micro data from Swedish administrative registers.

Study I examines different types of housing instability events, among students in upper secondary school still in the parental nest, focusing on non-forced moves as well as eviction threats and forced relocations. It assesses the association between housing instability and educational attainment, operationalized as graduation from upper secondary school. The results suggest that the instability and stress following forced relocations, repeated relocations and long-distance relocations are of particular significance for understanding the link between housing instability and educational outcomes. Single short-distance relocations seem to have little impact on educational success. Findings also indicate that eviction threats, where a forced relocation was arrested, still may have implications for educational attainment. However, sensitivity tests showed that these estimates were not robust to confounding. Averting an eviction, even at this late stage of housing instability, may thus protect against early school leaving. Further research is however needed.

Study II follows young individuals from the time of their residential emancipation and maps their labour market establishment trajectories until their mid-thirties, by means of sequence analysis. It then investigates to what extent the experience of economic hardship, measured as different degrees of social assistance receipt, is associated with adverse labour market trajectories. The results indicate that, for a majority of social assistance recipients, the system works as intended, and they transition to education or work rather swiftly, particularly if economic hardship is brief. Extensive hardship, however, is associated with elevated risks of long-term labour market exclusion that persists well into adulthood.

Study III draws on register data for 12 complete successive cohorts and examines the link between severe violent victimization in young adulthood and labour market exclusion at ages 25 and 30. It puts particular emphasis on the moderating role of offending and gender. The findings suggest that victimized women are a particularly disadvantaged group, having faced a range of social and financial strain. Female victims of violent crime also face elevated risks of labour market exclusion, both in the short- and the long-term, and regardless of criminal offending. For men, however, violent offending moderates the association. While violent victimization adds to the risk of labour market exclusion for male violent offenders, male non-offenders display no elevated risks.

Taken together, the thesis demonstrates that the experience of these life events in the transition from youth to adulthood place young individuals at heightened risk of educational shortfall and exclusion from the labour market, both in the immediate aftermath and later in life. Implications of the findings are that a long-term perspective is warranted in considerations of both preventive and reactive measures.

Sidan publicerades 2022-10-04 13:03 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-11-03 10:04 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen på konferens om svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av ny didaktisk forskning och få inspirerande verktyg för undervisningen. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka-tidigt-pris till och med 8 januari.

Unga vill ha mer stöd och kunskap för att främja god sömn

Skolstress, oro och svårigheter att hantera tystnad skapar sömnsvårigheter hos många unga. Malin Jakobssons forskning om högstadieelevers sömn visar också att de vill vara mer delaktiga i undervisningen om sömn.

Skolans arbete mot mobbning speglar elevers psykiska ohälsa

Skolkuratorer bör fokusera på att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga samt på frågor kring skolprestationer och elevers stress kring skolarbetet. Det säger Victoria Lönnfjord som forskat om kopplingen mellan olika sociala påfrestningar och högstadieelevers psykiska ohälsa.

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Det främsta syftet med Birgitta Kimbers avhandling " Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school" var att beskriva och utvärdera konsekvenser av SET programmet på psykiska hälsoresultat.

Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

Syftet med Annica Otterborgs avhandling "Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande" är att undersöka och beskriva de kvalitativt skilda sätt med vilka gymnasieelever uppfattar entreprenöriellt lärande i projektarbeten.

Life circumstances and adolescent mental health – perceptions, associations and a gender analysis

Syftet med Evelina Landstedts avhandling är att undersöka vilka faktorer och omständigheter som är relaterade till ungdomars psykiska problem, samt att analysera fynden ur ett genusperspektiv. Titeln på hennes studie är "Life circumstances and adolescent mental health  perceptions, associations and a gender analysis".

Nära gränsen: diskursiv, könad och förkroppsligad stress hos dagens ungdomar

Maria Wiklund vill med sin avhandling "Nära gränsen: diskursiv, könad och förkroppsligad stress hos dagens ungdomar" fördjupa förståelsen av subjektiva ohälsoproblem och upplevd stress bland unga i Sverige.

Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study

Lisa Björklund Boistrup vill med sin avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study bidra till en förståelse av klassrumsbedömning i matematik i Sverige.

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Syftet med Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion är bland annat att se om Pedagogisk processreflektion kan stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur?

Girls with social and/or attention impairments

Sammantaget tyder resultaten från Svenny Kopps avhandling på att flickor med autism och ADHD ofta antingen helt missas eller feldiagnostiseras inom barnsjukvården. Hon konstaterar att behovet av utbildning om flickor med psykiska problem, sociala interaktionssvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter inom alla samhällets offentliga verksamheter är mycket stort.

Möjligheternas horisont: Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

Catarina Lundqvists avhandling "Möjligheternas horisont: Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer" handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete.

Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En skolstudie i postmodern tid

Elever tar allt större ansvar för sin egen matematikundervisning. I första hand handlar det om hur och när uppgifterna ska utföras. Däremot saknas ofta det eftersträvade inflytandet över innehållet i undervisningen. Det visar Lili-Ann Kling Sackerud i sin avhandling "Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En skolstudie i postmodern tid".

Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Interventionsstudier och utforskande studier med fokus på unga flickor

Kvinnor har mer stressrelaterad ohälsa än män och en ökning ses framför allt hos unga flickor. Det övergripande syftet med Katarina Haraldssons avhandling är därför att utvärdera och utforska vad som buffrar stress i vardagen hos unga flickor.

"What people tell you gets to you". Body satisfaction and peer victimization in early adolescence.

I avhandlingen "What people tell you gets to you" försöker Carolina Lunde identifiera vilka faktorer som bidrar till ungdomars negativa och positiva kroppsuppfattningar. En av dessa faktorer är inflytandet av dåliga kamratrelationer.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Nya sätt att prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet, visar en studie från Stockholms universitet.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.