Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Students’ and Teachers’ Jointly Constituted Learning Opportunities – The Case of Linear Equations

Publicerad:2018-01-23
Uppdaterad:2018-02-28

Tuula Maunula har undersökt de skilda möjligheter till lärande som erbjuds i olika lektioner när den räta linjens ekvation introduceras i helklassundervisning.

Författare

Tuula Maunula

Opponent

Professor Brent Davis, University of Calgary

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2018-02-09

Titel (eng)

Students’ and Teachers’ Jointly Constituted Learning Opportunities – The Case of Linear Equations

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Abstrakt

Innehållsligt samspel i matematikundervisning – En studie av hur olika möjligheter till lärande samskapas i olika klassrum
Mitt avhandlingsprojekt tar sitt avstamp i erfarenheterna från s.k. Learning studies , där lärare gemensamt söker utveckla sin undervisning med avseende på ett förbättrat lärande hos eleverna. I en Learning Study är innehållet (det som eleverna förväntas lära sig) i fokus och frågan om undervisningsformer, som t ex grupparbete, genomgång, undersökningar, är underordnad frågan om innehållets behandling under lektionen.

Utifrån erfarenheterna av att ha handlett många Learning studies i olika ämnen och skolår har mitt intresse allt mer riktats mot innehållsligt samspel i matema-tikundervisning. Med innehållsligt samspel menas här den interaktion som har ett matematiskt innehåll, t ex elevers inspel och lärares respons på dessa eller lärares frågor och elevers svar. På grundval av att det innehållsliga samspelet sker på olika sätt i olika klassrum, behandlas rimligen även olika aspekter av innehållet olika. Det övergripande kunskapsobjektet för mitt avhandlingsprojekt är det lärande som möjliggörs när elever och lärare kommunicerar om lektionens matematiska innehåll. Min analys kommer att fokusera de olika möjligheter till lärande som detta samspel bidrar till.
Undersökningen bygger på videoinspelade lektioner samt lärarintervjuer från skolår 9 samt från gymnasieprogrammens matematikkurser. Lektionsinnehållet, den räta linjens ekvation, är valt utifrån att det förekommer i såväl grundskolans som gymnasieskolans kursplaner. Valet att undersöka lektioner från såväl grundskolan som gymnasieskolan är en ambition att söka större bredd av innehållsligt samspel, inte en ambition att beskriva skillnader mellan undervisning i gymnasieskola och i grundskola. Lektionerna har valts utifrån kriteriet när lärare menar att de introducerar begreppet för sina elever.

Det teoretiska ramverk som analysen bygger på är variationsteorin . Variationsteorin är i huvudsak en teori om lärande och används här som såväl utgångspunkt som analysredskap. Läranderummet , de dimensioner av innehållet som öppnas, i de olika lektionerna är ett analytiskt verktyg som jag använder för att beskriva såväl möjligheterna som begränsningarna till lärande för eleverna av begreppet den räta linjens ekvation. Hur detta läranderum är relaterat till ett innehållsligt samspel mellan elever och elever samt mellan elever och lärare står i förgrunden i mitt avhandlingsprojekt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev