Students’ and Teachers’ Jointly Constituted Learning Opportunities – The Case of Linear Equations

Tuula Maunula har undersökt de skilda möjligheter till lärande som erbjuds i olika lektioner när den räta linjens ekvation introduceras i helklassundervisning.

Fakta
Disputation

2018-02-09

Titel (eng)

Students’ and Teachers’ Jointly Constituted Learning Opportunities – The Case of Linear Equations

Författare

Tuula Maunula

Opponent

Professor Brent Davis, University of Calgary

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Tuula Maunula

Svenskt abstrakt:

Innehållsligt samspel i matematikundervisning – En studie av hur olika möjligheter till lärande samskapas i olika klassrum
Mitt avhandlingsprojekt tar sitt avstamp i erfarenheterna från s.k. Learning studies , där lärare gemensamt söker utveckla sin undervisning med avseende på ett förbättrat lärande hos eleverna. I en Learning Study är innehållet (det som eleverna förväntas lära sig) i fokus och frågan om undervisningsformer, som t ex grupparbete, genomgång, undersökningar, är underordnad frågan om innehållets behandling under lektionen.

Utifrån erfarenheterna av att ha handlett många Learning studies i olika ämnen och skolår har mitt intresse allt mer riktats mot innehållsligt samspel i matema-tikundervisning. Med innehållsligt samspel menas här den interaktion som har ett matematiskt innehåll, t ex elevers inspel och lärares respons på dessa eller lärares frågor och elevers svar. På grundval av att det innehållsliga samspelet sker på olika sätt i olika klassrum, behandlas rimligen även olika aspekter av innehållet olika. Det övergripande kunskapsobjektet för mitt avhandlingsprojekt är det lärande som möjliggörs när elever och lärare kommunicerar om lektionens matematiska innehåll. Min analys kommer att fokusera de olika möjligheter till lärande som detta samspel bidrar till.
Undersökningen bygger på videoinspelade lektioner samt lärarintervjuer från skolår 9 samt från gymnasieprogrammens matematikkurser. Lektionsinnehållet, den räta linjens ekvation, är valt utifrån att det förekommer i såväl grundskolans som gymnasieskolans kursplaner. Valet att undersöka lektioner från såväl grundskolan som gymnasieskolan är en ambition att söka större bredd av innehållsligt samspel, inte en ambition att beskriva skillnader mellan undervisning i gymnasieskola och i grundskola. Lektionerna har valts utifrån kriteriet när lärare menar att de introducerar begreppet för sina elever.

Det teoretiska ramverk som analysen bygger på är variationsteorin . Variationsteorin är i huvudsak en teori om lärande och används här som såväl utgångspunkt som analysredskap. Läranderummet , de dimensioner av innehållet som öppnas, i de olika lektionerna är ett analytiskt verktyg som jag använder för att beskriva såväl möjligheterna som begränsningarna till lärande för eleverna av begreppet den räta linjens ekvation. Hur detta läranderum är relaterat till ett innehållsligt samspel mellan elever och elever samt mellan elever och lärare står i förgrunden i mitt avhandlingsprojekt.

Sidan publicerades 2018-01-23 14:45 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-02-28 09:11 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer