Hoppa till sidinnehåll

Students’ experiences and perceptions of good teaching practice

Publicerad:2011-10-07
Uppdaterad:2012-02-28
Författare

Kyriaki Doumas

Handledare

Lennart Svensson

Opponent

Professor Bo Dahlin

Disputerat vid

LU – Lunds universitet

Disputationsdag

2011-10-28

Titel (eng)

Students’ experiences and perceptions of good teaching practice

Institution

Sociologiska institutionen

Abstrakt

Genom djupintervjuer undersöktes gymnasieelevers erfarenheter och uppfattningar av god undervisningspraktik i litteratur och fysik under ett skolår i Grekland. Åtta gymnasieklasser i första, andra och tredje årskurs deltog i undersökningen. Elevernas upplevelser av tillfredställelse, glädje och meningsfullhet i undervisnings- och lärandesituationen stod i fokus i undersökningen. Genom en explorativ analys av studenternas berättelser, urskiljdes tre sammankopplade huvudaspekter av god undervisningspraktik: Fördjupande undervisning och förståelse av ämnet, Dialogisk interrelation och reflektion, och Lärares engagemang i elevernas lärande och i undervisning av ämnet. Dessa tre aspekter utgör tillsammans karaktären hos den uppskattade undervisningspraktiken.
Den fördjupande undervisningen och förståelsen av ämnet, som gemensam klassrumsaktivitet, hade formen av tre förhållningssätt: det Logiska/Analytiska, det Holistiska/Reflekterande, och det Existentiella förhållningssätt. Den dialogiska interrelationen och reflektionen, karakteriserades av följande aspekter: Frihet till autentiskt utforskande och uttryck, Stöd till personligt deltagande och att vara sig själv, och Argumenterande ömsesidigt tänkande och medvetenhet. Lärares engagemang i elevers lärande och i undervisningen av ämnet, karakteriserades av följande aspekter: Lärares etos, Lärares passion, och Lärares retorik. Alla aspekter utgjorde tillsammans viktiga egenskaper av god undervisningspraktik i alla klasser. Betydelsen, förekomsten och innebörden av varje aspekt varierade inom och mellan klasser, ämnen och årskurser. Utifrån undersökningens resultat, diskuterades komplexiteten i undervisningspraktiken som en holistisk, relationell, dynamisk och situerad händelse.

Students’ experiences and perceptions of good teaching practice

Through in-depth interviews, students experiences and perceptions of good teaching practice in literature and physics during one school year were investigated in eight upper secondary classes of the first, second and third years in Greece. Students feelings of joy, pleasure and personal meaning in the teaching and learning situation were in focus of the research. Three main and interconnected aspects of good teaching practice were distinguished through an explorative analysis of students accounts: In-depth teaching and understanding of the subject matter, Dialogical interrelatedness and reflection, and Teachers involvement in students learning and in teaching subject matter. The three aspects signify together the character of the appreciated educational experience.

The in-depth teaching and understanding of the subject matter, as a collective classroom activity, took the form of three approaches: the Logical/ analytical, the Holistic/reflective, and the Existential approach. The dialogical interrelatedness and reflection was characterized by the aspects of Freedom of authentic exploration and expression, Support of personal participation and otherness, and Argumentative mutual thinking and awareness. Teachers involvement in students learning and in teaching subject matter was characterized by the aspects: Teachers ethos, Teachers passion, and Teachers rhetorics. All aspects jointly formed important qualities of good teaching practice in all classes. The significance, presence and specific meaning of each aspect varied within and between classes, subjects and years. Based on the results, the complexity of teaching practice as a holistic, relational and dynamic situational event is discussed, and the dynamics of the dialectic eros is highlighted.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev