Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Elisabeth Rolf vill med sin avhandling komplettera den nuvarande uppfattningen om läraren som designer genom att analysera innehåll och användning av pedagogiska mönster.

Fakta
Disputation

2021-12-01

Titel (eng)

Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Författare

Elisabeth Rolf

Handledare

Associate professor Ola Knutsson, Stockholms universitet

Opponent

Professor Stefan Hrastinski, KTH

Institution

Institutionen för data- och systemvetenskap

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Elisabeth Rolf

Svenskt abstrakt:

Sammanfattning: I forskningen om designstödjande verktyg – såsom pedagogiska mönster – hävdas att dessa kan stärka lärare då den strukturerade formen bidrar till spridning av goda undervisningsidéer om digital teknik till mindre erfarna kollegor. En lärare som använder dessa verktyg betraktas som designer. De förhoppningar som tillskrivs verktygen är dock baserade på själva produktionen av designidéer snarare än på analyser av dessa idéer eller på deras tillämpning av kollegor. Denna avhandling avser att överbrygga denna diskrepans. Avhandlingen syftar till att komplettera den nuvarande uppfattningen om läraren som designer genom att analysera innehåll och användning av pedagogiska mönster med stöd av en multimetodisk forskningsdesign. Dels analyseras innehållet i sjutton pedagogiska mönster med avseende på den pedagogiska ansatsen och på elevers möjliga digitala kompetensutveckling, dels analyseras andra lärares användning av dessa pedagogiska mönster vid skapandet av lektioner och lektionsaktiviteter. Användningen analyseras på två sätt: 1) I vilken utsträckning idéer i pedagogiska mönster återanvänds och 2) det slags designarbete som utförs vid användning av mönstren. Min forskning är positionerad inom fälten Technology-enhanced learning (TEL) och Learning design (LD) och innehåller dessutom designforskning. Förutom presentation av tidigare forskning inom dessa områden redovisas de ramverk som används för analyserna. Forskningen är kvalitativ och innehåller riktade och summativa innehållsanalyser. Data består av en uppsättning pedagogiska mönster, ljudinspelningar och skriftligt material som genererats av lärare under workshops. Resultaten visar att tillämpade ramverk är lämpliga för att identifiera centrala aspekter av pedagogik och digital kompetens. Fynden pekar på varierade pedagogiska ansatser och en begränsad utveckling av elevers digitala kompetenser. Sammantaget visar fynden att mönstren kan vara relevanta för mindre erfarna lärare. Fynd rörande användningen av pedagogiska mönstren visar att lärare kan inspireras av idéerna och följaktligen välja att utveckla idéerna vidare, eller att använda dem som språngbrädor till helt nya idéer. Det finns dock lärare som inte alls inspireras av idéerna. Slutligen visas att lärares designarbete är olika vilket bekräftas av traditionell designforskning och därför är i linje med professionella designers arbetsprocesser. Avhandlingen bidrag är att konceptet läraren som designer studerats utifrån nya tillvägagångssätt.

Sidan publicerades 2021-11-29 13:53 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-02-24 16:46 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Digital kurs med Sara Bruun – Undervisa i engelska med digitala verktyg

I den här kursen får du information och råd om hur du kan jobba med digitala verktyg på ett målinriktat, autentiskt och kreativt sätt i engelska. Du får kunskap om hur du väljer rätt verktyg, hur de fungerar och hur de bidrar till bättre språkkunskaper. Målet är att du ska bli mer medveten och tryggare i undervisningen. Flexibel start och tydligt upplägg. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Digital kurs – Programmering i matematik!

Känner du dig trygg att undervisa i programmering? I kursen Programmering i matematik får du grundläggande kunskaper i programmering, samt tekniker för att undervisa och väcka elevernas intresse. I film och text guidar Mikael Tylmad dig genom praktiska övningsuppgifter. Flexibel start och tydligt upplägg. Pris 996 kr ex. moms. Kursintyg ingår!

Digitala läromedel utmanar lärarrollen

Digitala matematikläromedel erbjuder individanpassade uppgifter, men utmanar samtidigt lärarnas kontroll över undervisningen. Det visar Marie Utterberg Modén i sin avhandling om hur digitala läromedel påverkar förutsättningarna för lärarna.

Risk att digitala verktyg motverkar det inkluderande uppdraget

Digitala verktyg används ofta till annat än skolarbete i klassrummet. Detta tar upp en stor del av undervisningstiden, vilket främst drabbar elever som har särskilda behov, menar Lars Almén som undersökt effekterna av digitaliseringsstrategin.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Musikalisk lärandemiljö – planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem

Syftet med Johanna Stills avhandling "Musikalisk lärandemiljö - planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem" är att undersöka planerade musikaktiviteter i den musikaliska lärandemiljön på sju småbarnsavdelningar i daghem utgående från fyra olika aspekter: barnvisornas texter, barnvisornas melodier, musikens grundelement och instrumentanvändning.

L’alternance codique dans l’enseignement du FLE. Étude quantitative et qualitative de la production orale d’interlocuteurs suédophones en classe de lycée

Det övergripande syftet med Joakim Stoltz avhandling är dels att kartlägga hur mycket franska respektive svenska som talas i klassrummet av lärare och elever, dels att närmare undersöka i vilka situationer och för vilka ändamål de bägge språken används.

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

I Ingalill Stefanssons avhandling "Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan" presenteras en studie om livsförståelsearbete i särskolan.

Understanding as experiencing a pattern

Förståelse är ett komplext begrepp. Det används dagligdags utan en motsvarande strikt vetenskaplig definition. Paulina Lindströms avhandling "Understanding as experiencing a pattern" strävar efter att fånga olika aspekter av detta begrepp.

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Det främsta syftet med Birgitta Kimbers avhandling " Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school" var att beskriva och utvärdera konsekvenser av SET programmet på psykiska hälsoresultat.

Att uppmärksamma det väsentliga: Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv

Karin Stolpes avhandling "Att uppmärksamma det väsentliga: Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv" syftar till att belysa lärares ämnesdidaktiska förmågor i naturvetenskap.

Med kroppen som insats. Diskursiva spänningsfält i biologiundervisningen på högstadiet

Auli Arvola-Orlanders avhandling "Med kroppen som insats. Diskursiva spänningsfält i biologiundervisningen på högstadiet" är en studie av undervisning om människokroppen.

Shifting subordination : Co-located interprofessional collaboration between teachers and social workers

Det är en av frågorna som Anette Bolin tar upp i sin avhandling "Shifting subordination : Co-located interprofessional collaboration between teachers and social workers". Där syftet är att beskriva och analysera processer i samlokaliserat interprofessionellt samarbete i en resursskola och mellan de två professionerna lärare och socialarbetare.

På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne.

Syftet med Fredrik Hanssons avhandling "På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne" är att beskriva och problematisera språkdelen i gymnasieskolans svenskämne.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

5 tips: Sådan undgår du udbrændthed på jobbet

Udbrændthed er et alvorligt problem, som fortjener al vores opmærksomhed, skriver forsker. Særligt udfordrede grupper under pandemien var lærere og sundhedspersonale.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.