Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Publicerad:2021-11-29
Uppdaterad:2022-02-24

Elisabeth Rolf vill med sin avhandling komplettera den nuvarande uppfattningen om läraren som designer genom att analysera innehåll och användning av pedagogiska mönster.

Författare

Elisabeth Rolf

Handledare

Associate professor Ola Knutsson, Stockholms universitet

Opponent

Professor Stefan Hrastinski, KTH

Disputerat vid

Stockholms universitet

Disputationsdag

2021-12-01

Titel (eng)

Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Institution

Institutionen för data- och systemvetenskap

Abstrakt

Sammanfattning: I forskningen om designstödjande verktyg – såsom pedagogiska mönster – hävdas att dessa kan stärka lärare då den strukturerade formen bidrar till spridning av goda undervisningsidéer om digital teknik till mindre erfarna kollegor. En lärare som använder dessa verktyg betraktas som designer. De förhoppningar som tillskrivs verktygen är dock baserade på själva produktionen av designidéer snarare än på analyser av dessa idéer eller på deras tillämpning av kollegor. Denna avhandling avser att överbrygga denna diskrepans. Avhandlingen syftar till att komplettera den nuvarande uppfattningen om läraren som designer genom att analysera innehåll och användning av pedagogiska mönster med stöd av en multimetodisk forskningsdesign. Dels analyseras innehållet i sjutton pedagogiska mönster med avseende på den pedagogiska ansatsen och på elevers möjliga digitala kompetensutveckling, dels analyseras andra lärares användning av dessa pedagogiska mönster vid skapandet av lektioner och lektionsaktiviteter. Användningen analyseras på två sätt: 1) I vilken utsträckning idéer i pedagogiska mönster återanvänds och 2) det slags designarbete som utförs vid användning av mönstren. Min forskning är positionerad inom fälten Technology-enhanced learning (TEL) och Learning design (LD) och innehåller dessutom designforskning. Förutom presentation av tidigare forskning inom dessa områden redovisas de ramverk som används för analyserna. Forskningen är kvalitativ och innehåller riktade och summativa innehållsanalyser. Data består av en uppsättning pedagogiska mönster, ljudinspelningar och skriftligt material som genererats av lärare under workshops. Resultaten visar att tillämpade ramverk är lämpliga för att identifiera centrala aspekter av pedagogik och digital kompetens. Fynden pekar på varierade pedagogiska ansatser och en begränsad utveckling av elevers digitala kompetenser. Sammantaget visar fynden att mönstren kan vara relevanta för mindre erfarna lärare. Fynd rörande användningen av pedagogiska mönstren visar att lärare kan inspireras av idéerna och följaktligen välja att utveckla idéerna vidare, eller att använda dem som språngbrädor till helt nya idéer. Det finns dock lärare som inte alls inspireras av idéerna. Slutligen visas att lärares designarbete är olika vilket bekräftas av traditionell designforskning och därför är i linje med professionella designers arbetsprocesser. Avhandlingen bidrag är att konceptet läraren som designer studerats utifrån nya tillvägagångssätt.

Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Recent research has claimed that learning designs can strengthen the teaching profession by acknowledging teachers’ role as designers as they use these to disseminate good teaching ideas about digital technology to colleagues in schools and universities. However, the promises attributed to learning designs are based in particular on teachers producing learning designs, rather than on analyses of them or their use. This dissertation attempts to bridge the gap. Specifically, it aims to expand the current perception of teachers as designers by analysing certain details involving the content and use of pedagogical patterns, through applying a multi-method research design. In order to analyse the content of pedagogical patterns, the pedagogy and the digital competence training of students are discerned. In order to analyse the use of these pedagogical patterns in the creation of lessons and lesson activities, the extent to which relevant ideas are re-used as well as the types of design work performed when using these patterns are addressed, too.

My research is positioned within technology-enhanced learning (TEL) and learning design (LD) and additionally incorporates design research. Besides literature providing background and knowledge, all frameworks utilised for the analyses are found in these research fields. The research is qualitative and includes directed and summative content analyses. Data are presented in the form of a set of pedagogical patterns, audio recordings and written material generated by teachers during workshops.

The results show that adapted frameworks are appropriate for distinguishing pedagogy and digital competence. The detailed findings point to a varied approach to pedagogy in pedagogical patterns and a limited use of the digital competence repertoire, both of which are considered compatible with a focus on spreading the use of technology in education to less experienced teachers. The findings concerning the use of the created pedagogical patterns show that teachers may be inspired by the ideas they present and consequently, they may choose to adopt them to some extent, or use them as springboards to designs that show little resemblance to the original patterns. However, some teachers are not inspired by them or use them in this way. Indeed, teachers take varied approaches to design work, in line with professional designers’ work processes. This compilation thesis thus contributes to existing scholarship by using a novel approach to the perception of teachers as designers.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev