Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Elisabeth Rolf vill med sin avhandling komplettera den nuvarande uppfattningen om läraren som designer genom att analysera innehåll och användning av pedagogiska mönster.

Fakta
Disputation

2021-12-01

Titel (eng)

Teachers as designers: Analyses of pedagogical patterns and their use

Författare

Elisabeth Rolf

Handledare

Associate professor Ola Knutsson, Stockholms universitet

Opponent

Professor Stefan Hrastinski, KTH

Institution

Institutionen för data- och systemvetenskap

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Elisabeth Rolf

Svenskt abstrakt:

Sammanfattning: I forskningen om designstödjande verktyg – såsom pedagogiska mönster – hävdas att dessa kan stärka lärare då den strukturerade formen bidrar till spridning av goda undervisningsidéer om digital teknik till mindre erfarna kollegor. En lärare som använder dessa verktyg betraktas som designer. De förhoppningar som tillskrivs verktygen är dock baserade på själva produktionen av designidéer snarare än på analyser av dessa idéer eller på deras tillämpning av kollegor. Denna avhandling avser att överbrygga denna diskrepans. Avhandlingen syftar till att komplettera den nuvarande uppfattningen om läraren som designer genom att analysera innehåll och användning av pedagogiska mönster med stöd av en multimetodisk forskningsdesign. Dels analyseras innehållet i sjutton pedagogiska mönster med avseende på den pedagogiska ansatsen och på elevers möjliga digitala kompetensutveckling, dels analyseras andra lärares användning av dessa pedagogiska mönster vid skapandet av lektioner och lektionsaktiviteter. Användningen analyseras på två sätt: 1) I vilken utsträckning idéer i pedagogiska mönster återanvänds och 2) det slags designarbete som utförs vid användning av mönstren. Min forskning är positionerad inom fälten Technology-enhanced learning (TEL) och Learning design (LD) och innehåller dessutom designforskning. Förutom presentation av tidigare forskning inom dessa områden redovisas de ramverk som används för analyserna. Forskningen är kvalitativ och innehåller riktade och summativa innehållsanalyser. Data består av en uppsättning pedagogiska mönster, ljudinspelningar och skriftligt material som genererats av lärare under workshops. Resultaten visar att tillämpade ramverk är lämpliga för att identifiera centrala aspekter av pedagogik och digital kompetens. Fynden pekar på varierade pedagogiska ansatser och en begränsad utveckling av elevers digitala kompetenser. Sammantaget visar fynden att mönstren kan vara relevanta för mindre erfarna lärare. Fynd rörande användningen av pedagogiska mönstren visar att lärare kan inspireras av idéerna och följaktligen välja att utveckla idéerna vidare, eller att använda dem som språngbrädor till helt nya idéer. Det finns dock lärare som inte alls inspireras av idéerna. Slutligen visas att lärares designarbete är olika vilket bekräftas av traditionell designforskning och därför är i linje med professionella designers arbetsprocesser. Avhandlingen bidrag är att konceptet läraren som designer studerats utifrån nya tillvägagångssätt.

Sidan publicerades 2021-11-29 13:53 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-02-24 16:46 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

DIGITAL KURS – Undervisa i engelska

Undervisa i engelska med digitala verktyg med kursledare Sara Bruun. Kursen ger dig information och råd om hur du kan jobba med digitala verktyg på ett målinriktat, autentiskt och kreativt sätt i engelska. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i 6 månader. JUST NU! Kampanjpris 749 kr ex. moms (ord.pris 996 kr ex. moms).

DIGITAL KURS – Programmering i matematik

Kursledare Mikael Tylmad ger dig i denna kurs grundläggande kunskaper i programmering, samt tekniker för att undervisa och väcka elevernas intresse. I film och text guidas du genom praktiska övningsuppgifter. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i 6 månader. JUST NU! Kampanjpris 749 kr ex. moms (ord.pris 996 kr ex. moms).

Digitala läromedel utmanar lärarrollen

Digitala matematikläromedel erbjuder individanpassade uppgifter, men utmanar samtidigt lärarnas kontroll över undervisningen. Det visar Marie Utterberg Modén i sin avhandling om hur digitala läromedel påverkar förutsättningarna för lärarna.

Risk att digitala verktyg motverkar det inkluderande uppdraget

Digitala verktyg används ofta till annat än skolarbete i klassrummet. Detta tar upp en stor del av undervisningstiden, vilket främst drabbar elever som har särskilda behov, menar Lars Almén som undersökt effekterna av digitaliseringsstrategin.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Doing research in primary school: information activities in project-based learning

Syftet med Anna Lundhs avhandling "Doing research in primary school: information activities in project-based learning" är att beskriva och illustrera hur informationskompetenser tar form, och de möjligheter till lärande som barn möter, i informationsaktiviteter under de första skolåren i början av 2000-talet.

Decision-making in health issues: Teenagers’ use of science and other discourses

Syftet med Mats Lundströms avhandling "Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses" är att utveckla kunskap om unga individers resonemang och hur de motiverar sina ställningstaganden avseende tillförlitlighet och beslutsfattande i frågor med anknytning till hälsa.

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

I Ingalill Stefanssons avhandling "Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan" presenteras en studie om livsförståelsearbete i särskolan.

Musikalisk lärandemiljö – planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem

Syftet med Johanna Stills avhandling "Musikalisk lärandemiljö - planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem" är att undersöka planerade musikaktiviteter i den musikaliska lärandemiljön på sju småbarnsavdelningar i daghem utgående från fyra olika aspekter: barnvisornas texter, barnvisornas melodier, musikens grundelement och instrumentanvändning.

L’alternance codique dans l’enseignement du FLE. Étude quantitative et qualitative de la production orale d’interlocuteurs suédophones en classe de lycée

Det övergripande syftet med Joakim Stoltz avhandling är dels att kartlägga hur mycket franska respektive svenska som talas i klassrummet av lärare och elever, dels att närmare undersöka i vilka situationer och för vilka ändamål de bägge språken används.

Understanding as experiencing a pattern

Förståelse är ett komplext begrepp. Det används dagligdags utan en motsvarande strikt vetenskaplig definition. Paulina Lindströms avhandling "Understanding as experiencing a pattern" strävar efter att fånga olika aspekter av detta begrepp.

Shifting subordination : Co-located interprofessional collaboration between teachers and social workers

Det är en av frågorna som Anette Bolin tar upp i sin avhandling "Shifting subordination : Co-located interprofessional collaboration between teachers and social workers". Där syftet är att beskriva och analysera processer i samlokaliserat interprofessionellt samarbete i en resursskola och mellan de två professionerna lärare och socialarbetare.

Med kroppen som insats. Diskursiva spänningsfält i biologiundervisningen på högstadiet

Auli Arvola-Orlanders avhandling "Med kroppen som insats. Diskursiva spänningsfält i biologiundervisningen på högstadiet" är en studie av undervisning om människokroppen.

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Det främsta syftet med Birgitta Kimbers avhandling " Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school" var att beskriva och utvärdera konsekvenser av SET programmet på psykiska hälsoresultat.

På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne.

Syftet med Fredrik Hanssons avhandling "På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne" är att beskriva och problematisera språkdelen i gymnasieskolans svenskämne.

Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

Susanne Kjällanders avhandling "Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom" handlar om hur elever interagerar, skapar meningoch lär sig i klassrummet då de använder sig av digitala lärresurser i SO.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Därför får inte alla barn rätt stöd i förskolan

En bra förskola är som huvudregel bra för barns utveckling och välmående. Samtidigt ”missar” förskolan en del barn som behöver extra stöd. Varför? Så här säger forskningen.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

AI i skolan – fusk eller verklighetsanpassning?

Den senaste tiden har debatten inom skolan varit intensiv vad gäller användandet av AI i klassrummet. Är det fusk eller inte? Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, menar att frågan är felställd och att fokus i stället bör ligga på hur tekniken kan bidra till elevernas lärande.

Mobilforbud på skolen førte til bedre karakterer

Skoler med mobilforbud har mindre mobbing og bedre karakterer enn de uten. Størst effekt er det blant jentene, viser en ny studie.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser